Jakie wieloboki są wielobokami środków?

Data ostatniej modyfikacji:
2009-05-15
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
geometria wektorowa

W danym wieloboku w środki jego boków wyznaczają nowy wielobok. Nazwiemy go wielobokiem środków wieloboku w i oznaczymy Ś(w). Zbadamy, jakie wieloboki mogą być wielobokami środków. Dokładniej, spróbujemy odpowiedzieć na dwa pytania:

PYTANIE 1.   Jak rozpoznać, czy dany wielobok jest wielobokiem środków pewnego wieloboku?

PYTANIE 2.   Jak wyznaczyć wielobok, gdy znamy jego wielobok środków?

Na pierwszym z poniższych rysunków, dla zadanego czarnego wieloboku A1A2A3A4A5A6 komputer znajduje jego wielobok środków: P1P2P3P4P5P6 - to łatwe. Na drugim rysunku dla zadanego czerwonego wieloboku P1P2P3P4P5 komputer odnajduje czarny wielobok A1A2A3A4A5, dla którego wielobok środków jest tym zadanym. Jak to robi (komputer)? Wyjaśnimy to pod koniec artykułu.

UWAGA. Wszystkie rysunki w tekście są dynamiczne. Można przesuwać dowolne punkty zaznaczone pełnym kwadracikiem (chwytając je lewym przyciskiem myszy). Po chwili rysunek się zaktualizuje.

UWAGA.   W tekście przyjmujemy, że wielobok to nie obszar płaszczyzny, lecz tylko ciąg punktów (lub odcinków łączących się końcami). Nie narzucamy żadnych warunków dotyczących samoprzecięć brzegu wieloboku. Dzięki takiej konwencji łatwiej będzie formułować odpowiedzi na zadane pytania.

 

TRÓJKĄTY

Niemal od razu widać, że dowolny trójkąt P1P2P3 jest wielobokiem środków pewnego trójkąta A1A2A3. By go wyznaczyć, wystarczy przesunąć równolegle dwa razy każdy z czerwonych odcinków (patrz rysunek).

 

CZWOROBOKI

Nie każdy czworobok jest wielobokiem środków. Są nimi tylko równoległoboki. Wynika to z poniższego twierdzenia.

TWIERDZENIE 1.   Środki boków czworoboku są wierzchołkami równoległoboku.

Dowód.  

Dorysuj przekątne. Na podstawie twierdzenia Talesa (a dokładniej na podstawie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa) mamy:

P1P2 || A1A3 i P3P4 || A1A3 więc P1P2 || P3P4,
P2P3 || A2A4 i P4P1 || A2A4 więc P2P3 || P4P1.


Nietrudno zobaczyć, że dowolny równoległobok P1P2P3P4 jest wielobokiem środków pewnego czworoboku A1A2A3A4, na przykład równoległoboku o bokach równoległych do przekątnych zadanego (czerwonego) równoległoboku (patrz rysunek).

 

WIELOBOKI O PARZYSTEJ LICZBIE BOKÓW

Jaką własność ma wielobok środków ośmioboku? Czy musi mieć pary boków równoległych? Nie. Wystarczy zobaczyć kilka przykładów (zmieniaj czarne punkty na rysunku obok). Czy zatem może być całkiem dowolny? Nie. Nie każdy ośmiobok jest wielobokiem środków. Musi mieć następującą własność:

Oznacza to mniej więcej tyle, że wybierając co drugi z odcinków czerwonych, można je przesunąć tak, że utworzą czworobok. Zatem gdy np. P1P2 jest dłuższy od sumy długości odcinków P3P4, P5P6, P7P8, to taki ośmiobok P1P2P3P4P5P6P7P8 nie jest wielobokiem środków żadnego wieloboku.

Uzasadnienie nie jest trudne. Patrząc na rysunek, widzimy cztery równości:

Lewe strony sumują się do lewej strony warunku (*). Natomiast suma prawych stron jest równa:

Oczywiście analogiczny warunek otrzymujemy dla dowolnego wieloboku o parzystej liczbie boków. Mamy zatem twierdzenie.

TWIERDZENIE K2k.   Jeśli wielobok P1P2P3P4...P2k jest wielobokiem środków pewnego wieloboku, to zachodzi równość

Litera K w nazwie twierdzenia oznacza: 'warunek konieczny'. Czy jest to warunek wystarczający? To znaczy czy stwierdzenie odwrotne jest prawdziwe?
Przed odpowiedzią na te pytania zbadamy złożenia symetrii środkowych. Okażą się przydatne.

Rozważmy dwie symetrie środkowe o środkach w danych punktach P i Q. Dla punktu A niech A' oznacza obraz A w symetrii względem P i niech A'' będzie obrazem A' w symetrii względem Q. Czyli A'' jest obrazem A w przekształceniu będącym złożeniem tych dwóch symetrii. Jak leżą względem siebie A i A''? Wykonaj eksperymenty, przemieszczając punkty (pogrubione) na rysunku obok. Co widać?

Widać, że A i A'' leżą w stałej odległości (zależnej od P i Q). Widać, że wektor AA'' jest równy dwukrotności wektora PQ. Wynika to z twierdzenia Talesa (patrz rysunek).

Zatem złożenie dwóch symetrii środkowych o środkach P i Q (najpierw względem P, potem względem Q) jest przesunięciem o wektor 2PQ .

Ta obserwacja wystarczy do uzasadnienia poniższego twierdzenia.

TWIERDZENIE W2k.   Jeśli dla wieloboku P1P2P3P4...P2k zachodzi równość

to jest on wielobokiem środków pewnego wieloboku.

Zamiast pełnego dowodu przeanalizujemy tylko przypadek sześcioboków. Niech więc sześciobok P1P2P3P4P5P6 ma własność

Pomyślmy o dowolnym punkcie A1. Przekształcając go przez symetrię względem P1, dostaniemy punkt A2, który dalej przekształcamy przez symetrię względem P2 dostając A3. Oczywiście
  P1 jest środkiem odcinka A1A2,
  P2 jest środkiem odcinka A2A3
  i wektor A1A2 jest dwukrotnością wektora P1P2.
Niech dalej A4 będzie obrazem A3 w symetrii względem P3 i A5 - obrazem A4 w symetrii względem P4. Oczywiście
  P3 jest środkiem odcinka A3A4,
  P4 jest środkiem odcinka A4A5
  i wektor A3A5 jest dwukrotnością wektora P3P4.
Niech na koniec A6 będzie obrazem A5 w symetrii względem P5 i A7 - obrazem A6 w symetrii względem P6. Oczywiście
  P5 jest środkiem odcinka A5A6,
  P6 jest środkiem odcinka A6A7
  i wektor A6A7 jest dwukrotnością wektora P5P6.

Podsumowując, A7 jest obrazem A1 po trzech przesunięciach: o wektory: 2P1P2, 2P3P4 i 2P5P6 czyli przesunięciem o wektor zerowy - patrz założenie (*6). Zatem A7 jest równe A1.
Znaleźliśmy sześciobok A1A2A3A4A5A6, którego wielobok środków jest zadanym sześciobokiem P1P2P3P4P5P6.

Zauważmy ponadto, że powyższe rozumowanie pokazało, że jest nieskończenie wiele sześcioboków A1A2A3A4A5A6, których wieloboki środków są równe zadanemu sześciobokowi P1P2P3P4P5P6 o własności (*6). Punkt A1 był przecież dowolny. To kończy dowód w przypadku sześcioboków. Dla innych wieloboków o parzystej liczbie boków rozumowanie jest analogiczne.

 

Warunek konieczny i wystarczający ujmiemy w jednym twierdzeniu.

TWIERDZENIE WK2k.   Dla wieloboku P1P2P3P4...P2k zachodzi równość

wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje wielobok A1A2A3A4...A2k, którego wielobokiem środków jest P1P2P3P4...P2k.
Ponadto: istnieje nieskończenie wiele takich wieloboków A1A2A3A4...A2k, są wyznaczone przez dowolny punkt A1.

 

Zadanie 1.  Niech będzie dany równoległobok P1P2P3P4. Wyznaczyć zbiór tych wszystkich punktów A1, że skonstruowany (jak w powyższym dowodzie) wielobok A1A2A3A4 jest wypukły.

Zadanie 2*.  Niech będzie dany sześciobok wypukły P1P2P3P4P5P6 o własności (*6). Wyznaczyć zbiór tych wszystkich punktów A1, że skonstruowany (jak w powyższym dowodzie) wielobok A1A2A3A4A5A6 jest wypukły.

 

WIELOBOKI O NIEPARZYSTEJ LICZBIE BOKÓW

Przypadek wieloboków o nieparzystej liczbie boków jest w pewnym sensie i łatwiejszy, i trudniejszy. Jest łatwiejszy, bo łatwiej się formułuje twierdzenie, nie ma żadnego warunku. Jest trudniejszy, bo nieco trudniej się go dowodzi.

TWIERDZENIE WK2k+1.   Dla każdego wieloboku P1P2P3P4...P2k+1 istnieje dokładnie jeden wielobok A1A2A3A4...A2k+1, którego wielobokiem środków jest wielobok P1P2P3P4...P2k+1.

Przed dowodem zbadamy złożenia trzech symetrii środkowych.

Rozważmy trzy symetrie środkowe o środkach w danych punktach P, Q i R. Dla punktu A niech A' oznacza obraz A w symetrii względem P, niech A'' będzie obrazem A' w symetrii względem Q i niech A''' będzie obrazem A'' w symetrii względem R. Czyli A''' jest obrazem A w przekształceniu będącym złożeniem tych trzech symetrii. Jak leżą względem siebie nawzajem A i A'''? Wykonaj eksperymenty, przemieszczając punkty (pogrubione) na rysunku obok. Co widać?

Widać, że A i A''' leżą symetrycznie względem punktu S, będącego 'brakującym' wierzchołkiem równoległoboku PQRS (p. rys.). Precyzyjne uzasadnienie można oprzeć na poprzednio zbadanej własności złożenia dwóch symetrii środkowych.

Zatem złożenie trzech symetrii środkowych jest symetrią środkową.

Złożenie pięciu symetrii środkowych jest też symetrią środkową (pierwsze trzy zastępujemy jedną, zatem złożenie pięciu jest symetrią środkową - na podstawie poprzedniego zdania).

Ogólnie: złożenie nieparzystej liczby symetrii środkowych jest też symetrią środkową (pierwsze trzy zastępujemy jedną, zatem złożenie wszystkich zredukujemy o dwie symetrie).

 

Dowód twierdzenia WK2k+1 omówimy tylko na przykładzie pięcioboku P1P2P3P4P5.

Zaczynając od dowolnego punktu A1, tworzymy następne po kolei:
punkt A2 jest obrazem A1 w symetrii względem P1,
punkt A3 jest obrazem A2 w symetrii względem P2,
punkt A4 jest obrazem A3 w symetrii względem P3,
punkt A5 jest obrazem A4 w symetrii względem P4,
punkt A6 jest obrazem A5 w symetrii względem P5.

Linia A1A2A3A4A5A6 byłaby 'dobra', gdyby tylko A6 pokryło się z A1. 'Dobra', to znaczy jej wielobokiem środków byłby wyjściowy pięciobok P1P2P3P4P5.

Ponieważ A6 jest obrazem A1 w pewnej symetrii środkowej (będącej złożeniem pięciu symetrii środkowych o środkach w P1, P2, P3, P4, P5), więc jest jedno (i tylko jedno) takie położenie A1, by po przekształceniu przez tę symetrię nie zmieniło się - środek tej symetrii.

Jak znaleźć ten środek? Wystarczy dla dowolnego A1 zrobić linię A1A2A3A4A5A6 i wybrać środek S odcinka A1A6. Powtarzając konstrukcję z punktu S, otrzymamy szukany pięciobok A1A2A3A4A5. (Na rysunku wystarczy naprowadzić punkt A1 na A6).

 

Powrót na górę strony