Wierzchołki piramid z wyższego punktu widzenia

Data ostatniej modyfikacji:
2011-01-3
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
algebra elementarna
algebra liniowa
arytmetyka
matematyka rozrywkowa

W artykule Wierzchołki piramid badaliśmy na przykładach wielu piramid liczbowych podstawowe własności operacji S - uśredniania wiersza oraz W - wyznaczania wierzchołka piramidy. Tutaj omówimy dalsze własności tych operacji, ale w nieco innej formie. Wprowadzimy zwięzłą notację, która pozwoli krótko i przejrzyście notować własności, a także jest wygodna przy ich uzasadnianiu. W przykładach 2 - 7 pokazujemy kilka różnych metod dowodzenia tych własności.
Choć materiał ten należy raczej do matematyki 'rozrywkowej', to miejscami dotyka on jednak matematyki 'na serio'.

 

NOTACJA
Napis [ak]kn oznacza listę (ciąg) o n+1 wyrazach: a0, a1, a2, ..., an (numeracja od ZERA).
Na przykład  [k3]k4  = [0, 1, 8, 81, 256].
Napis   p [ ak ]kn + q [ bk ]kn  oznacza listę [ p . ak + q . bk ]kn ,  na przykład
 2 [k2]k4 + (-1) [k3]k4  =  2 [0, 1, 4, 9, 16] + (-1) [0, 1, 8, 81, 256]  =  [0, 1, 0, -63, -224].

DEFINICJA 1 
Operację S określa wzór:   S ( [ ak]kn ) = [ (ak + ak+1) / 2 ]kn - 1,  czyli dla danej listy L tworzymy nową listę S (L), dodając i dzieląc przez 2 kolejne pary listy L.
Powtórzenie k-krotne operacji S notujemy symbolem: S k (L) = S ( S k-1 (L)).

PRZYKŁAD 1.  Dla L = [1, 2, 4, 2, 5] , mamy:
   S (L) = [3/2, 3, 3, 7/2],
   S 2 (L) = S ( [3/2, 3, 3, 7/2] ) = [9/4, 3, 13/4],
   S 3 (L) = S ([ 9/4, 3, 13/4]) = [ 21/8, 25/8],
   S 4 (L) = S ([ 21/8, 25/8]) = [ 23/8] .
Liczbę W ([1, 2, 4, 2, 5]) =  23/8 nazwiemy wierzchołkiem piramidy o podstawie [1, 2, 4, 2, 5].

DEFINICJA 2 
Piramidą o podstawie  L = [ ak]kn nazywamy tablicę list:  LS(L),  S 2 (L), ..., S n (L).
Wierzchołkiem W (L) tej piramidy nazywamy (jedyny) element S n (L).

 

Podstawowe własności operacji W są następujące:

TWIERDZENIE 1 

(A)   W ( L )   =   W ( S ( L ) )   =   W ( S 2 ( L ) ) = ... ,
(B)   W ( [ a, a, a, ..., a ] )   =   a  ,
(C)   W ( p . A + q.B ) = p . W ( A ) + q . W ( B ),    gdzie A, B są listami tej samej długości,
(D)   W ( [ a k ]kn )   =   W ( [ a n - k ]kn ),
(E)   Gdy wszystkie różnice  ak + 1 - a k  są takie same, to W ( [ a k ]kn )   =   (a0 + an) / 2,

 

 

Dzięki tym własnościom, nietrudno można obliczać wierzchołki pewnych piramid:

 

PRZYKŁAD 2.    W ( [ k ]kn )   =   n / 2,

 

PRZYKŁAD 3.    W ( [ k 2 ]kn )   =   n . (n + 1) / 4 ,

 

PRZYKŁAD 4.    W ( [ 2 · k2 + 3 · k + 4 ]kn )   =   (n 2 + 4n + 8) / 2 ,

 

PRZYKŁAD 5.    W ( [ k 3 ]kn )   =   n2 (n + 3) / 8 ,

 

PRZYKŁAD 6.    W ( [ a qk ]kn )   =  a . ( (1+q)/2 ) n ,

 

PRZYKŁAD 7.    W ( [ x k · y n–k ]kn )   =  ( (x + y)/2 ) n ,

 

Nietrudno sprawdzić, że:
 
   W ( [ a 0 , a 1 ] )   =   ( a 0 + a 1 ) / 2,
 
   W ( [ a 0 , a 1 , a 2 ] )   =   ( a 0 + 2 a 1 + a 2 ) / 4,
 
   W ( [ a 0 , a 1 , a 2 , a 3 ] )   =   ( a 0 + 3 a 1 + 3 a 2 + a 3 ) / 23,
 
   W ( [ a 0 , a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ] )   =   ( a 0 + 4 a 1 + 6 a 2 + 4 a 3 + a 4 ) / 24.
 
Zatem nietrudno (jeśli ktoś zna symbol Newtona) jest odgadnąć wzór ogólny:

TWIERDZENIE 2

Dowód nie jest trudny. Wystarczy sprecyzować poniższe zdanie:
  piramidę buduje się niemal tak samo, jak buduje się trójkąt Pascala.

 

UWAGA 1
Twierdzenie 2 i przykład 7 pokazują, że piramida jest pewną odmianą trójkąta Pascala.

 

UWAGA 2
Wielkość W ( [ a k ]kn )   jest w pewnym sensie wartością średnią listy liczb [ a k ]kn .
Mianowicie gdy w kasynie rzuca się n razy monetą i kasyno wypłaca ak złotych za wyrzucenie k orłów, to kasyno średnio wypłaca W ( [ a k ]kn ) złotych w każdej takiej grze. Innymi słowy minimalna opłata za przystąpienie do takiej gry powinna wynosić właśnie W ( [ a k ]kn ) złotych, aby kasyno nie traciło na tej grze.

 

UWAGA 3
Operacja S oblicza średnie arytmetyczne kolejnych par liczb listy. Na osi liczbowej S (L) jest listą środków odcinków o końcach, będących kolejnymi parami listy L.

 

UWAGA 4
Gdy elementami L są punkty płaszczyzny zapisane w układzie współrzędnych, to S (L) ma sens. Można bowiem dodawać punkty, dodając ich (odpowiednie) współrzędne oraz dzielić przez 2 każdą współrzędną.
Na przykład   S ( [ < 2, 4 >, < 0, 8 >, < -2, -6 > ] ) = [ < 1, 6 >, < -1, 1 > ].
Jeśli myśleć o L jak o łamanej, to S (L) jest łamaną zbudowaną ze środków odcinków łamanej L.
Wiele z poprzednich obserwacji jest prawdziwych przy takiej interpretacji S i L, bowiem
gdy oznaczymy współrzędne punktów: Ak = < a'k, a''k >, to:
        S ( [ A k ]kn )   =   < S ( [ a' k ]kn ) ,   S ( [ a'' k ]kn ) > , oraz
        W ( [ A k ]kn )   =   < W ( [ a' k ]kn ) ,  W ( [ a'' k ]kn ) > .
Na poniższym dynamicznym rysunku można zobaczyć piramidę o podstawie będącej łamaną.

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

Podobne 'pajęczyny' można spotkać w innym miejscu Portalu, na przykład w artykule K-kładki.

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.

 

 

UWAGA 5
Można pomyśleć o nowej operacji Sgeom, analogicznej do S, która zastępuje kolejne pary liczb listy L ich średnimi geometrycznymi (zakładamy, że elementy L są dodatnie):

Analogicznie tworzymy piramidę PIRgeom o wierzchołku Wgeom.
Nietrudno zgadnąć własności Wgeom, na przykład własności z twierdzenia 1 (C) odpowiada poniższy wzór:
Nawet nie trzeba odgadywać - można je tłumaczyć. Jest bowiem ogólny 'translator' LOG, który automatycznie dokonuje przekładu:
LOG PIRgeom [ ak ]kn   =   PIRarytm LOG [ ak ]kn   =   PIRarytm [ log ak ]kn .
Można też zastanowić się nad inną modyfikacją: zamiast średniej geometrycznej rozważać średnią harmoniczną. Jakie własności ma operacja Wharm? Czy jest dla niej jakiś automatyczny 'translator'?

 


 

ZADANIE 1.   Oblicz:

    a)  W ( [ k · (k–1) ]kn )                     b)  W ( [ k · (k–1) · (k–2) ]kn )

    c)  W ( [ k / n ]kn )                d)  W ( [ k2 / n2 ]kn )                e)  W ( [ k3 / n3 ]kn )

 

ZADANIE 2.   Niech A = < 0, 8 >, B = < 0, 0 >, C = < 4, 0 >.

a)  Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach W ([ A, B, C ]), W ([ B, C, A ]), W ([ C, A, B ]).

b)  Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach W([A, B, C, A]), W([B, C, A, B]), W([C, A, B, C]).

 

ZADANIE 3.   Niech A, B, C, D oznaczają punkty płaszczyzny.

a)  Czy trójkąt S ([ A, B, C, A ]) jest podobny do trójkąta ABC?

b)  Czy trójkąt o wierzchołkach: W ([ A, B, C ]), W ([ B, C, A ]), W ([ C, A, B ])
     jest podobny do trójkąta S ([ A, B, C, A ])?

c)  Czy czworokąt S ([ A, B, C, D, A ]) jest podobny do czworokąta ABCD?

d)  Czy czworokąt o wierzchołkach:
          W ([ A, B, C, D ]),  W ([ B, C, D, A ]),  W ([ C, D, A, B ]),  W ([ D, A, B, C ])
     jest podobny do czworokąta S ([ A, B, C, D, A ])?

 

ZADANIE 4.   Znajdź dla Wgeom odpowiedniki twierdzeń:

      a)  Tw. 1 (B)            b)  Tw. 1 (D)            c)  Tw. 1 (E)            d)  Tw. 2

 

ZADANIE 5.   Określ wzorem Sharm. Znajdź dla Wharm odpowiedniki twierdzeń 1 i 2.

 

ZADANIE 6.   Czy dla liczb dodatnich ak, k = 0,1,2,...,n, zachodzą nierówności:

Wharm ( [ a k ]kn )     Wgeom ( [ a k ]kn )     Warytm ( [ a k ]kn )?

 


 

 

Powrót na górę strony