Kosmiczny wzór na pole trójkąta

Data ostatniej modyfikacji:
2021-09-14
Autor: 
Stefan Mizia
emerytowany nauczyciel matematyki
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
szkoła średnia z maturą
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Każdy licealista zna co najmniej kilka wzorów na pole trójkąta, w tym taki: S = r·p, gdzie r jest promieniem okrągu wpisanego, a p - połową obwodu trójkąta. Okazuje się, że wzór ten pozostanie w mocy, gdy promień okręgu wpisanego zastąpimy promieniem okręgu opisanego, a obwód trójkąta - obwodem jego trójkąta spodkowego, czyli S = R·pH. Kosmos?! W artykule przeprowadzimy aż 10 dowodów wyżej wspomnianego wzoru, a przy okazji poznamy kilka nowych pojęć i interesujących faktów.

 

Będziemy stosować następujące oznaczenia:

  • S - pole trójkata ABC,
  • O - środek okręgu opisanego na trójkacie ABC,
  • R - promień okręgu opisanego na trójkacie ABC,
  • H1, H2, H3 - spodki wysokości poprowadzonych odpowiednio z wierzchołków A, B, C,
  • M1, M2, M3 - środki boków przeciwległych do wierzchołków odpowiednio A, B, C,
  • M, N - rzuty prostokątne spodka wysokości H3 odpowiednio na boki AC i BC,
  • pH - połowa obwodu trójkąta spodkowego H1H2H3.

 

Przydatne definicje

1) Trójkąt spodkowy trójkąta ostrokątnego ABC to taki trójkąt wpisany w trójkąt ABC, którego wierzchołkami są spodki wysokości trójkąta ABC.

 

 

2) Antyrównoległość. Proste l1 i l2 są antyrównoległe (względem prostych m1 i m2), jeśli kąty między tymi prostymi spełniają zależność z rysunku b) poniżej.

 

a) proste równoległe b) proste antyrównoległe

 

Przydatne fakty

1) Boki trójkąta spodkowego są antyrównoległe do odpowiednich boków trójkąta wyjściowego.

 

Dowód. Zauważmy, że na czworokącie AH3HH2 można opisać okrąg. Wówczas |∡AH2H3| = |∡AHH3| (jako oparte na jednym łuku AH3). Z kolei |∡AHH3| = 90°–|H1AB| = 90°–(90°–β) = β. Mamy zatem |∡AHH3| = β. Analogicznie |∡AH3H2| = γ. Zatem bok H2H3 jest antyrównoległy do boku BC. Pozostałe boki - analogicznie.

2) Trójkąty AH3H2, BH1H3 i CH2H1 są podobne do trójkąta ABC odpowiednio w skalach kA= cosα, kB= cosβ i kC= cosγ.

 

Dowód. Łatwo zauważyć, że kA = |AH3|:|AC| = cosα, kB = |BH3|:|BC| = cosβ oraz kC = |CH1|:|AC| = cosγ.

3) |MN| = pH.

 

Dowód. Oznaczmy przez M' i N' punkty symetryczne do punktów M i N względem odpowiednich boków. Na mocy faktu 2 i własności symetrii osiowej otrzymujemy kąty jak na rysunku. Oznacza to, że punkty M', H2, H1 i N' są współliniowe. Łatwo zauważyć, że |M'N'| = |M'H2|+|H2H1|+|H1N'| = |H3H2|+|H2H1|+|H1H3| = 2pH. Odcinek MN jest linią środkową w trójkącie M'H3N', stąd |MN| = pH oraz MN jest równoległy do H2H1.

4) Łamana MON dzieli trójkąt ABC na części o równych polach.

Dowód. Zauważmy, że PCON = 1/2·|CNR·sin(90°–α) = 1/2·|CNR·cosα oraz PCH3A = 1/2·|AC|·|CH3|·sin(90°–α) = 1/2·|AC|·|CH3|·cosα. Dzieląc stronami te równości, otrzymujemy PCON/PCH3A = |CN|/|CH3| · R/|AC| = R/|AC|sinβ = 1/2. Analogicznie PCOM/PCH3B = 1/2. Stąd wynika teza.

 

DOWODY KOSMICZNEGO WZORU

Dowód 1. Elementarny

Zauważmy, że |∡AOM3| = γ, bo jest to połowa miary kąta środkowego AOB okręgu opisanego na trójkącie (która wynosi 2γ). Stąd |∡OAM3| = 90°–γ. Z kolei |∡AH3H2| = γ, więc odcinek AO jest prostopadły do H2H3 i PAH3OH2 = 1/2|AO|·|H2H3| = 1/2R·|H2H3| (pole czworokąta, w którym przekątne są prostopadłe, jest równe połowie iloczynu długości tych przekątnych). Analogicznie dla czworokątów H3OH1B i H2OH1C otrzymujemy PH3OH1B = 1/2R·|H3H1| i PH2OH1C = 1/2R·|H2H1|. Ostatecznie P = PAH3OH2 + PH3OH1B + PH2OH1C = 1/2R·(|H1H2|+|H2H3|+|H1H3|) = R·pH.

Dowód 2. Z twierdzenia sinusów

Z twierdzenia sinusów w trójkącie AH3H2 mamy |H2H3| = 2RAsinα. Korzystając z faktu, że RA/R = kA = cosα, otrzymujemy |H2H3| = 2Rsinαcosα = Rsin2α. Analogicznie |H1H3| = Rsin2β oraz |H1H2| = Rsin2γ. Mamy zatem pH = 1/2R(|H1H3|+|H1H2|+|H2H3|). Mnożąc obie strony tej równości przez R, otrzymujemy R·pH = R2(sin2α+sin2β+sin2γ). Uwzględniając, że sin2α+sin2β+sin2γ = 4sinαsinβsinγ, otrzymujemy R·pH = 2R2sinαsinβsinγ = P.

Dowód 3. Wykorzystujący interesujący odcinek MN

Zauważmy, że na czworokącie CMH3N można opisać okrąg o średnicy CH3. Na mocy twierdzenia sinusów w trójkącie CMN mamy |MN|/sinγ = |CH3|, a z twierdzenia sinusów w trójkącie ABC mamy |AB| =2R·sinγ. Zatem P = 1/2·|AB|·|CH3| = 1/2·2Rsinγ·|MN|/sinγ = |MNR. Uwzględniając fakt 3, mamy tezę.

Dowód 4. Z podobieństwa trójkątów

Na czworokącie CMH3N można opisać okrąg o średnicy CH3. Z podobieństwa trójkątów ABC i CMN mamy |MN|:|NC| = |AB|:|AC|, skąd |MN| = |NC|·|AB|/|AC|. Z kolei z twierdznia sinusów w trójkątach CMN i ABC mamy |NC|/sinβ = |CH3| oraz sinβ = |AC|/2R. Po podstawieniu do poprzedniego wzoru otrzymujemy |MN| = (|CH3|AC|/2R·|AB|)/AC = P/R, skąd wynika teza. 

 

Dowód 5. Znowu z twierdzenia sinusów

Z twierdzenia sinusów w trójkącie CMN mamy |MN|/|CM| = sinγ/sinα, skąd |MN| = sinγ/sinα·|CM|. Dalej w trójkącie CMH3 mamy sinα = |CM|/|CH3|, skąd |CM| = |CH3|sinα. Z twierdzenia sinusów w trójkącie ABC mamy sinγ = |AB|/2R. Podstawiając do poprzedniego wzoru, otrzymujemy |MN| = sinγ/sinα·|CH3|sinα = |AB|/2R·|CH3| = P/R, skąd wynika teza.

Dowód 6. Z twierdzenia kosinusów

Z twierdzenia kosinusów w trójkącie CMN mamy |MN|2 = |CM|2+|CN|2–2|CM|·|CN|·cosγ. Zauważmy, że w trójkącie CMH3 zachodzi |CM| = |CH3|sinα, a w trójkącie CH3N zachodzi |CN| = |CH3|sinβ. Podstawiając do poprzedniego wzoru, otrzymujemy |MN|2 = |CH3|2sin2α + |CH3|2sin2β – 2|CH3|2sinαsinβcosγ = (2|CH3|)2(4R2sin2α + 4R2sin2β – 2·2Rsinα·2Rsinβcosγ) = (2R·|CH3|)2(a2+b2–2abcosγ) = (2|CH3|)2·|AB|2 = (P/R)2, skąd |MN| = P/R.

Dowód 7. Znowu z twierdzenia kosinusów

Rozważmy trójkąt CM'N'. Zachodzi |CM'|=|CN'|=|CH3| oraz |∡M'CN'| = 2γ. Z twierdzenia kosinusów mamy |M'N'|2 = |CM'|2 + |CN'|2 – 2|CM'|·|CN'|cos2γ = 2|CH3|2 – 2|CH3|2cos2γ = 2|CH3|2(1–cos2γ) = 4|CH3|2sin2γ, skąd |M'N'| = 2|CH3|sinγ = 2|CH3|AB|/2R = 2P/R. Odcinek MN jest linią środkową w trójkącie M'H3N' i mamy |MN| = P/R.

Dowód 8. I jeszcze raz z twierdzenia kosinusów

Rozważmy trójkąt MH3N. Z twierdzenia kosinusów w tym trójkącie mamy |MN|2 = |MH3|2 +|NH3|2 – 2|MH3|·|NH3|cos(180°–γ) = |MH3|2 + |NH3|2 – 2|MH3|·|NH3|cosγ. Zauważmy, że w trójkatach CMH3 i CNH3 mamy |MH3| = |CH3|cosα i |NH3| = |CH3|cosβ. Podstawiając do poprzedniej równości, otrzymujemy |MN|2 = |CH3|2cos2α +|CH3|2cos2β + 2|CH3|2cosγ = |CH3|2(cos2α + cos2β + 2cosαcosβcosγ). Korzystając z równości (którą proponujemy udowodnić samodzielnie) 2cosαcosβcosγ = sin2α + sin2β + sin2γ – 2, mamy |MN|2 = |CH3|2sin2γ = (|CH3|AB|/2R)2 = (P/R)2, skąd |MN| = P/R.

Dowód 9. Z twierdzenia Ptolemeusza
Z twierdzenia Ptolemeusza w czworokącie CMH3N mamy |CH3|·|MN| = |MH3|·|CN| + |CM|·|NH3| = |CH3|cosα·|CN| + |CM|·|CH3|cosβ, skąd |MN| = |CN|cosα + |CM|cosβ = |CH3|sinβcosα + |CH3|sinαcosβ = |CH3|sin(α+β) = |CH3|sinγ = |CH3|AB|/2R = P/R.

 

Dowód 10. Wykorzystujący interesującą łamaną MON
Zauważmy, że odcinek MN jest równoległy do H2H1, a stąd jest prostopadły do CO (jak w dowodzie nr 1), zatem PCOMN = 1/2·R·|MN|. Wynika stąd, że |MN| = 2PCOMN/R = P/R.

 

Dowód 11. Wykorzystujący jednokładność
Proponujemy, aby ten dowód Czytelnik przeprowadził samodzielnie.

 

Powrót na górę strony