Matematyka wrocławska na zamówienie

Data ostatniej modyfikacji:
2012-06-7
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadome niedoboru wysoko wykwalifikowanych specjalistów, pod koniec sierpnia 2008 ogłosiło wreszcie listę uczelni, które dostały dofinansowanie na prowadzenie zamawianych kierunków studiów "o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy". We Wrocławiu otrzymały je tylko 2 uczelnie. Na Uniwersytecie zamówiono specjalności matematyczne: Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach oraz Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, a na Politechnice m.in. specjalność Matematyka przemysłowa i kilka kierunków technicznych. Każda z uczelni otrzymała po 30 stypendiów po 1000 zł miesięcznie, wypłacanych przez 9 miesięcy w roku przez 3 lata studiów (na I roku na podstawie wyników matury, potem na podstawie wyników egzaminów). Przeznaczone są dla studentów, podejmujących studia pierwszy raz w życiu. W razie niezaliczenia semestru lub rezygnacji ze studiów stypendium należy zwrócić.

Ogółem Ministerstwo przyznało 1173 stypendia na 47 państwowych uczelniach w całym kraju, w tym na 26 z nich zamówiło studia matematyczne.

W związku z przyznaniem miejsc stypendialnych Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zwiększył limit przyjęć i otworzył dodatkową rekrutację w dniach 10-17 września.

Na wybranych przez MNiSW specjalnościach matematycznych kształci się specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem i optymalizacji, takich jak: aktuariusze, quanci, doradcy inwestycyjni, specjaliści z zakresu ryzyka kredytowego, statystycy, specjaliści z zakresu metod numerycznych, specjaliści z zakresu równań różniczkowych i optymalizacji. 

Warto wspomnieć, że w wydawanym co roku w USA Jobs Rated Almanach zawód aktuariusza jest uznawany od wielu lat za jeden z najlepszych zawodów pod względem sześciu kryteriów obejmujących m.in. środowisko pracy, wynagrodzenie i stres.  Natomiast QUANT - to skrót od angielskiego quantitive finance. Jest to matematyk zajmujący się wyceną i zabezpieczaniem praw pochodnych (np. opcji kupna), oceną ryzyka i przewidywaniem ruchów rynku. Quanci w swojej pracy posługują się głównie zaawansowanymi metodami probabilistycznymi, takimi jak np. metody martyngałowe i symulacje Monte Carlo oraz teorią równań różniczkowych cząstkowych rozwiązywanych zwykle przy pomocy metod numerycznych. Jest też ?statystyczna" odmiana quanta, który zajmuje się wynajdowaniem zależności w danych historycznych, które mogą być użyte przy automatycznym handlu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Oprócz środków na stypendia wybrane kierunki otrzymały fundusze na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia i przeprowadzenie ewentualnych zajęć wyrównawczych z matematyki. W Instytucie Matematycznym UWr zostaną one przeznaczone na prowadzenie zajęć przez specjalistów z instytucji finansowych oraz profesorów zagranicznych uczelni, uruchomienie dodatkowych kursów z zakresu programowania w języku C++, wyceny i zarządzania instrumentami finansowymi (dłużnymi, udziałowymi oraz pochodnymi), stworzenie bazy e-learnigowej wraz z modułami dydaktycznymi, zakup sprzętu wspomagający nauczanie (komputery, tablica interaktywna, rzutniki multimedialne, literatura specjalistyczna), dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w biznesie, organizację praktyk dla studentów. 
Należy podkreślić, że Instytut już dysponuje kadrą naukową światowej klasy i w ocenie parametrycznej Rady Nauki z 14 grudnia 2006 r. został wymieniony jako drugi najlepszy ośrodek w kategorii "Matematyka i Podstawy Informatyki" (nie licząc Polskiej Akademii Nauk, która nie kształci studentów). Oprócz wybitnych profesorów zajęcia prowadzą też praktycy, jak licencjonowani aktuariusze czy matematycy finansowi. 

W latach 2012-2015 kierunek matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim (jako jedyny kierunek matematyczny na Dolnym Śląsku) realizuje studia zamawiane po raz drugi. Program nosi nazwę Studia pełne możliwości.  

 

Powrót na górę strony