Wrocławianin liderem CYTL

Data ostatniej modyfikacji:
2012-05-16
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

W rozstrzygniętym w kwietniu 2012 konkursie CYTL (CRISIL Young Thought Leaders 2011) drugie miejsce w jednym z tematów zajął student matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim Jakub Pstrusiński - absolwent III LO we Wrocławiu. Jakub kończy właśnie studia na specjalności "Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach". Jego pasją jest narciarstwo zjazdowe. Jest członkiem akademickiej reprezentacji Polski w tej konkurencji.

Konkurs CYTL

Jest adresowany do studentów kierunków ekonomicznych wybranych krajów świata (początkowo tylko Indii potem Chin i Argentyny, a od 2011 roku także Polski). Organizowany jest od 2001 roku przez firmę CRISIL, której oddziałem jest Irevna - hinduska firma, prowadząca w Europie centra analiz biznesowych w Londynie i we Wrocławiu. Jego celem jest motywowanie do innowacyjnego, kreatywnego i samodzielnego myślenia w zakresie problemów ekonomicznych, które jest niezbędne w dzisiejszym rozwijającym się dynamicznie i nastawionym na rywalizację świecie biznesu. Krytyczne analizy zawarte w pracach konkursowych mogą stać się inspiracją dla obecnych i przyszłych liderów rynków ekonomicznych, a autorzy najlepszych prac mają zapewnioną ścieżkę szybkiej kariery w branży usług finansowych.

Udział w konkursie polega na napisaniu indywidualnej pracy o charakterze ekonomicznym na jeden z 10 tematów podanych przez organizatora (można wysłać pracę na własny temat, ale nie ma gwarancji, że zostanie ona dopuszczona do udziału w konkursie). Praca powinna być napisana w języku angielskim, hiszpańskim, polskim lub chińskim, nie może przekraczać 2500 słów (ok. 10 stron tekstu), powinna być oryginalna i poparta wynikami badań i analiz, musi zawierać wykaz źródeł i w razie konieczności - bibliografię. W każdej edycji jury ocenia kilkaset prac. Pod uwagę brana jest oryginalność koncepcji, głębokość analizy problemu, efektywność użycia danych i jakość prezentacji.

W roku 2011 na liście tematów konkursowych znalazły się następujące zagadnienia:

 • Will EU survive the second decade of the new millennium?
 • Relevance of corporate governance for emerging economies
 • Future of Global Research & Analytics business
 • Outreach on Social Networks: Strategy for Companies in the Service Sector'
 • India's infrastructure - a boon or a bane?
 • Will Argentina be able to maintain its competitiveness in international markets? 
 • Amid inflation and high interest rates, does the Indian economy hold good prospects in the next one year?
 • Should Poland adopt the Euro?
 • Property prices in China - is a correction imminent?
 • The Indian Placement Reporting Standards - will they succeed?

Zwycięzcy konkursu wyłaniani są w każdym temacie niezależnie. W nagrodę otrzymują dyplom i puchar oraz tablet firmy Samsung. Oprócz tego są zapraszani na interview i mają możliwość podjęcia pracy w dowolnym oddziale firmy CRISIL. Uczelnia, z której pochodzi największa liczba wyróżnionych studentów, otrzymuje nagrodę imienia R. Ravimohana - nieżyjącego już dyrektora firmy CRISIL zaangażowanego we wspieranie młodych, utalentowanych ludzi i przyciąganie ich do pracy w firmie.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora: http://crisil.com/cytl

Praca Jakuba Pstrusińskiego

Zajęła II miejsce w temacie "Should Poland adopt the Euro?". Była to jedyna wyróżniona praca z Polski. Jeszcze kilka lat temu przyjęcie wspólnej europejskiej waluty przez Polskę było kwestią nie podlegającą dyskusji. W obecnej sytuacji ekonomicznej decyzja ta wymaga ostrożnych i wnikliwych analiz dotyczących jej wpływu na polską gospodarkę. Przypomnijmy, że  po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w 2003 roku i przystąpieniu do Unii Europejskiej w dniu 1 V 2004 roku Polska zobowiązała się do zastąpienia złotówki wspólną walutą euro, jednak nie został określony czas, w którym powinna tego dokonać.

 

W swojej analizie Jakub skupił się na następujących zagadnieniach:

 • po wprowadzeniu euro Polska będzie posiadała silną walutę o strategicznym znaczeniu w gospodarce światowej, dużym potencjale handlowym i dużych rezerwach (PKB dla strefy euro w najbliższych latach może osiągnąć najwyższy poziom ze wszystkich krajów świata),
 • używanie tej waluty może zapewnić Polsce tanie kredyty na działalność gospodarczą i dla osób prywatnych oraz brak ryzyka związanego z przewalutowaniem operacji finansowych, co jest istotne ze względu na to, że 70% importu i eksportu prowadzone jest z krajami strefy euro,
 • po wycofaniu złotego nastąpi stabilizacja depozytów ze względu na brak możliwości spekulowania cenami polskiej waluty, pozostając poza strefą euro Polska była narażona na ataki spekulacyjne ze względu na ograniczone rezerwy finansowe (PKB Polski w roku 2010 wyniósł 468 miliardów dolarów), 
 • nastąpi ożywienie gospodarcze ze względu na dużą siłę nabywczą strefy euro, ułatwienie podróżowania i nawiązywania kontaktów handlowych.

Do potencjalnego ryzyka związanego z przyjęciem euro Jakub zaliczył:

 • ustalenie właściwego przelicznika walutowego przy zmianie waluty (gdy będzie za wysoki, ceny polskich towarów na rynku międzynarodowym nie będą konkurencyjne, gdy będzie za niski, towary zdrożeją na rynku wewnętrznym i ich produkcja będzie nieopłacalna w porównaniu z towarami importowanymi, ponadto przy wysokim przeliczniku majątek Polaków w gotówce i nieruchomościach znacznie straci na wartości),
 • możliwość wystąpienia poważnego kryzysu finansowego w strefie euro ze względu na brak reżimu w utrzymaniu niskiego deficytu budżetowego w poszczególnych krajach (co nastąpiło w ostatnich latach w Grecji, Portugalii i we Włoszech).

Jednak we wnioskach z przeprowadzonej analizy Jakub podkreśla, że mimo zagrożeń perspektywy gospodarcze strefy euro są bardzo obiecujące (przy założeniu dalszej integracji i unifikacji budżetów państw członkowskich) i dlatego konkluduje, że Polska powinna dążyć do jak najszybszego przyjęcia euro przez prowadzenie takiej polityki socjalnej, która doprowadzi do osiągnięcia zbilansowanego budżetu i spełnienia innych wymagań akcesyjnych strefy euro. Powinno to nastąpić po rozwiązaniu obecnych problemów finansowych strefy euro, co w najbardziej optymistycznym scenariuszu może nastąpić w 2015 roku, a w scenariuszu realistycznym - w latach 2017-2019.

Z całością pracy Jakuba Pstrusińskiego można się zapoznać tutaj.

 

Powrót na górę strony