Technologie z klasą

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Instytucja obsługująca: 

Fundacja Uniwersytet Dzieci
ul. Mydlarska 4,
30-703 Kraków
e-mail: sekretariat@ud.edu.pl 

Zespół Scenariuszy Lekcji
tel. 795 433 775

www.scenariuszelekcji.edu.pl 

strona domowa programu

 

Zasięg: 
krajowy
Termin składania wniosków: 

od 19 IX 2017 do 25 X 2017 

 

Skierowane do: 
nauczyciele
Dokument normujący: 

Projekt skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli informatyki w klasach VII SP. Jego celem jest wsparcie w rozwijaniu kompetencji związanych z nauką programowania oraz opracowanie i dystrybucja innowacyjnych narzędzi, które ułatwią wdrażanie zmian programowych. Uczestniczący w projekcie nauczyciele będą mogli skorzystać z warsztatów w firmach technologicznych w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie oraz wziąć udział w wykładach online poświęconych tematyce bezpieczeństwa w sieci.

Efektem projektu będą scenariusze lekcji z programowania oraz analogowy zestaw edukacyjny. Rekrutacja nauczycieli rozpocznie się we wrześniu 2017.

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczestnikiem Programu może być nauczyciel informatyki w klasie VII będący użytkownikiem Serwisu www.scenariuszelekcji.edu.pl, 
 • Do Programu zostanie zakwalifikowanych 300 pierwszych zgłoszeń. 
 • Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość indywidualnej rejestracji do Programu. 
 • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zarejestrowanie się do Programu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online, znajdującego się na stronie internetowej Programu https://www.scenariuszelekcji.edu.pl/program/technologie-z-klasa-ii 
 • Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 
 • Obowiązki Uczestnika w Programie:
  a. realizacja od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. od 2 (dwóch) do 4 (czterech) scenariuszy lekcji z zakresu bezpieczeństwa w sieci, pochodzących z Serwisu wskazanych przez Organizatora. Scenariusze zostaną opublikowane w Serwisie do 31 października 2017 r. b. realizacja od marca do czerwca 2018 r. 6 (sześciu) scenariuszy lekcji z zakresu programowania, które zostaną opublikowane w Serwisie do 31 stycznia 2018 r.
  c. udokumentowanie realizacji 2 wybranych scenariuszy lekcji spośród wskazanych przez Organizatora w §6 pkt. 2a Regulaminu oraz 6 (sześciu) scenariuszy lekcji wymienionych w §6 pkt. 2b Regulaminu poprzez przesłanie krótkiej opinii na temat lekcji wraz z minimum 1 zdjęciem z realizacji. Opinia wraz ze zdjęciem przygotowane przez Uczestnika Programu zapisują się online – na profilu Uczestnika, d. wypełnienie elektronicznej ankiety na zakończenie Programu, która zostanie udostępniona na profilu Uczestnika na zakończenie Programu. 
 • Opcjonalnie Uczestnik Programu może uczestniczyć w:
  a. jednych (1) warsztatach, które będą realizowane od listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 r. we wskazanych przez Organizatora miejscowościach i zostaną poprowadzone przez specjalistów z zakresu nowych technologii.
  b. jednym (1) wykładzie poświęconym tematyce bezpieczeństwa w sieci, które będą realizowane od 28 października 2017 r. do 28 kwietnia 2018 r. Wykłady zostaną zorganizowane w miejscowościach wskazanych przez Organizatora,
  c. informacje o miejscach i terminach warsztatów oraz wykładów wraz z formularzem zapisu zostaną opublikowanie na stronie internetowej Programu najpóźniej do 26 października 2017 r.,
  d. liczba miejsc na warsztaty i wykłady jest ograniczona - decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy na warsztaty i wykłady będą zamykane na 5 dni roboczych przed ich planowanym terminem, e. w przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach lub wykładzie w wybranym terminie, Organizator nie zapewnia miejsca na warsztatach, bądź wykładzie w innych terminach,
  f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykładów, bądź warsztatów z przyczyn od niego niezależnych, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników Programu,
  g. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w sytuacji, gdy liczba Uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby uczestników warsztatów wymaganych do utworzenia grupy warsztatowej. Informacja o odwołaniu warsztatów będzie przesyłana drogą mailową. 
 • W wybranych klasach Program będzie ewaluowany poprzez:
  a. wcześniej umówione wizyty wolontariusza lub pracownika Organizatora na realizacji scenariuszy lekcji,
  b. rozmowy telefoniczne z nauczycielami biorącymi udział w Programie. 
 • Po zgłoszeniu się Uczestnika do Programu, Organizator w ramach swoich zobowiązań:
  a. udostępni elektroniczne materiały informacyjne dotyczące Programu b. prześle - na podany w formularzu adres szkoły - list do dyrektora szkoły, w której pracuje Uczestnik z informacją o Programie, a także notatnik dla Uczestnika Programu. 
 • Po otrzymaniu do stycznia 2017 r. udokumentowanej realizacji dwóch (2) wybranych scenariuszy lekcji z Serwisu spośród wskazanych w §6 pkt 2a Regulaminu, Organizator w ramach swoich zobowiązań:
  a. udostępni Uczestnikowi elektroniczny baner informujący o uczestnictwie w Programie z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej szkoły, b. prześle - na podany w formularzu adres szkoły - analogowy zestaw edukacyjny do wykorzystania w czasie realizacji cyklu lekcji z programowania, o których mowa w §6 pkt 2c Regulaminu oraz udostępni na profilu Uczestnika film instruktażowy dotyczący wykorzystania zestawu. Zestawy edukacyjne będą wysyłane sukcesywnie, od 12 lutego do 9 marca 2018 r.  
 • Uczestnikom Programu, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wykładach, o których mowa w §6 pkt 3b Regulaminu Organizator udostępni nagrania online. 
 • Po realizacji wszystkich zadań wymienionych w §6 pkt 2 Regulaminu Organizator prześle na adres szkoły certyfikat dla Uczestnika Programu, dyplom uczestnictwa w Programie dla klasy oraz list do dyrektora szkoły z informacją o zakończeniu Programu. 
 • Pytania dotyczące Programu, należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: scenariuszelekcji@ud.edu.pl, w tytule e-maila wpisując nazwę Programu.

Powrót na górę strony