Olimpiada Przedsiębiorczości (XV)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-31
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM nr 1 Wrocław
Organizator: 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości
biuro Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162, lokal 150
tel. 22 5649725, 22 6466142, faks: 22 2128016
e-mail: biuro@olimpiada.edu.pl 

Komitet Okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Zarządzania Strategicznego
Budynek B, Sekretariat (p. 114)
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 606447164, tel./faks: 71 3680209
e-mail: joanna.radomska@ue.wroc.pl

www.olimpiada.edu.pl

 

Terminy: 

zapisy: 1-10 listopada 2019
eliminacje szkolne: 5 grudnia 2019
ogłoszenie wyników: 13 stycznia 2020
eliminacje okręgowe: 5 marca 2020
ogłoszenie wyników: 6 marca 2020
etap centralny: 2 kwietnia 2020
ogłoszenie listy laureatów: 3 kwietnia 2020

 

Współorganizatorami olimpiady są wyższe uczelnie ekonomiczne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Zawody skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale po uzyskaniu zgody właściwego komitetu okręgowego możliwy jest udział w nich także młodszych uczniów. Zakres tematyczny olimpiady odpowiada programowi nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, ale poszerzany jest dodatkowo o problematykę związaną ze zmienianym rokrocznie hasłem przewodnim, np. Ludzie w przedsiębiorstwie, Psychologia biznesu, Etyka w działalności biznesowej. W roku szkolnym 2013/2014 jest to "Własna firma".

Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata (np. do integracji i globalizacji życia społecznego) oraz zachęcanie do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Uczestnicy są oceniani nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz przełożenia teorii na praktyczne umiejętności, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy, postawy i zachowania przedsiębiorcze - poprzez przygotowywane przez uczestników projekty i prezentacje oraz rozwiązywanie anie tzw. case'ów.

Zawody są trójstopniowe, a ich poziom trudności zwiększa się. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu przez uczestnika testu wiedzy składającego się z 50 pytań opartych na programie nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkole. W II etapie również rozwiązywany jest test wiedzowy, a następnie 50 najlepszych zawodników z każdego okręgu przechodzi do zespołowego rozwiązywania zadań sytuacyjnych. Odbywa się to w 5-osobowych grupach. Ciekawy jest sposób tworzenia tych zespołów. Liderem jest jeden z dziesięciu zawodników, którzy osiągnęli w teście najwyższe wyniki i on dobiera cztery osoby do drużyny. Do zawodów centralnych kwalifikuje się dziesięciu zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych. W finale zawodnicy rozwiązują test, który wyłania 25 laureatów. Dalsze prezentacje wylosowanych tematów decydują o ostatecznym miejscu na liście wyników. Laureaci są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Projekt jest dofinansowany ze środków partnerów strategicznych: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz NBP. Partnerami organizacyjnymi olimpiady są też niezależne organizacje pozarządowe i grupy eksperckie, których celem statutowym jest edukacja ekonomiczna oraz zrzeszenia nauczycieli i praktyków.

 

Historia: 

Pierwsza edycja Olimpiady Przedsiębiorczości odbyła się w roku szkolnym 2005/2006. Z roku na rok popularność tego konkursu rośnie. W roku szkolnym 2014/15 w zawodach wzięło udział ponad 20 000 uczniów z 1100 szkół.

Sukcesy wrocławian:

 • II edycja (2006/07) - II m. Grzegorz Parosa VII LO
 • III edycja (2007/08) - I m. Michał Kamiński XII  LO
 • VI edycja (2010/11) - III m. Mateusz Małek III LO

 

Skrót regulaminu: 
 • Uczestnicy zgłaszają się za pośrednictwem szkół przez zarejestrowanie się na stronie organizatora, po czym wysyłają pocztą wydrukowane zgłoszenie do właściwego komitetu okręgowego. 
 • W olimpiadzie mogą brac udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, a także – za zgodą komitetu okręgowego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.
 • Program olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych - stałego i zmiennego.
  Blok stały obejmuje: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości, makrouwarunkowania przedsiębiorczości, przedsiębiorczość w rodzinie, zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie, zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego. Zmienny blok tematyczny nawiązuje do hasła przewodniego danej edycji olimpiady.
 • Zawody olimpiady są trzystopniowe, z rosącym poziomem trudności.
 • W eliminacjach szkolnych uczestnicy rozwiązują w czasie 60 minut test składający się z 50 pytań. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne.
 • Do etapu okręgowego przechodzi około 1250 najlepszych zawodników. Odbywa się on w siedzibach komitetów okręgowych.
 • W etapie okręgowym po części testowej (zasady takie same jak w I etapie) 50 najlepszych zawodników z każdego okręgu przechodzi do zespołowego rozwiązywania zadań sytuacyjnych. Odbywa się to w 5-osobowych grupach. Liderem grupy jest jeden z dziesięciu zawodników, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w teście i on dobiera cztery osoby do swojej drużyny.
 • O kolejności w etapie okręgowym decyduje suma punktów uzyskanych w teście i zawodach zespołowych.
 • Wyniki eliminacji szkolnych i okręgowych są ogłaszane na stronie internetowej olimpiady. 
 • Do finału przechodzi 10 najlepszych zawodników z każdego okręgu. Odbywa się on w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • W finale zawodnicy w czasie 90 minut oprócz rozwiązania testu (za błędne odpowiedzi nie są przyznawane punkty ujemne) mają za zadanie napisać esej na jeden z trzech tematów. Po podsumowaniu łącznej liczby punktów za pytania testowe i esej zostaje wyłonionych 25 laureatów olimpiady, którzy przedstawiają wcześniej przygotowaną i nadesłaną organizatorom prezentację na wybrany temat z wcześniej opublikowanej listy. Te prezentacje decydują o ostatecznym miejscu na liście laureatów.
 • Uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych otrzymują zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 • Laureaci olimpiady są przyjmowani na kierunki ekonomiczne wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.
 • Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe, stypendia i udział w kursach e-learningowych nt. rozwijania działalności biznesowej.

  

Przykładowe zadania: 

ZAWODY I STOPNIA

Pytania testowe
1. W grupie elementów klasycznego marketingu mix nie ma:
a) ceny
b) produktu
c) promocji
d) ludzi
2. W umowach o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia uzależniony jest od:
a) przepracowanego czasu
b) otrzymanego wynagrodzenia
c) stanowiska zajmowanego w przedsiębiorstwie
d) decyzji prezesa
3. Skuteczna informacja zwrotna, to taka informacja, która:
a) wypowiedziana jest zaraz po odebraniu i zrozumieniu komunikatu
b) jest szczerą i prawdziwą reakcją na usłyszany komunikat
c) jest wspierająca
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

 

ZAWODY II STOPNIA

Pytania testowe
1. Minimalny kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce wynosi:
a) 1000 zł
b) 5000 zł
c) 50 000 zł
d) 1 000 000 zł
2.Wg danych Open Finance w 2010 r. średni zysk z funduszy inwestycyjnych wyniósł około 13%, a dochód z klasycznych lokat około 5%. W tym okresie przeciętny dochód z lokat strukturyzowanych wyniósł:
a) 0%
b) 3,45%
c) 7,8%
d) 13,5%
3. Przedsiębiorca kupił 8 stycznia 2007 dolary za 10 000 zł. Zakupioną walutę sprzedał 1 marca 2007. W kantorze notowania wyglądały następująco:
8 I 2007 - kupno: 2,75 PLN/USD, sprzedaż: 2,87 PLN/USD,
1 III 2007 - kupno: 2,79 PLN/USD, sprzedaż: 2,90 PLN/USD.
Na transakcji przedsiębiorca:
a) zyskał ponad 4%
b) zyskał ponad 2%
c) stracił ponad 2%
d) stracił ponad 4%.

Zadania sytuacyjne
1. NET-MED to sieć prywatnych poradni medycznych działających w największych miastach
w Polsce. Przeprowadzona kompleksowa diagnoza zaangażowania organizacyjnego oraz
zaangażowania w pracę wykazała, że najniższe zaangażowanie występuje w grupie pracowników obsługi technicznej i pomocniczego personelu medycznego.
Waszym zadaniem jest zaproponowanie działań, które doprowadzą so zwiększenia zaangażowania pracowników w organizację oraz w pracę.
2. Agresywna polityka na rynku depozytów spowodowała, że bank Delta pozyskał niezbędne środki i może przystąpić do ofensywy na rynku kredytowym. Waszym zadaniem jest przygotowanie oferty kredytu hipotecznego dla banku Delta.
3. Maciej Kowalski jest 40 letnim pracownikiem firmy budowlanej. Ma żonę i dwie córki w wieku 16 i 14 lat. Przez ostatnie 2 lata, pracując za granicą, zgromadził 40 000 zł oszczędności. Kilka tygodni temu wrócił na stałe do Polski i zastanawia się, w jaki sposób mógłby zainwestować posiadaną gotówkę.
Waszym zadaniem jest sporządzenie listy możliwych inwestycji dla Macieja Kowalskiego i wskazanie, które w jego sytuacji byłyby, Waszym zdaniem, najkorzystniejsze. Jakie czynniki powinien uwzględnić, konstruując swój portfel inwestycyjny? Jakie informacje powinniście uzyskać, żeby jak najlepiej doradzić panu Maciejowi?

 

ZAWODY III STOPNIA

Pytania testowe
1. Przy zakupie telewizora na raty zawarta w ofercie kredytowej informacja, że „RRSO wynosi 6%” oznacza, że:
a) wpłacając 100% wartości przedmiotu, otrzymamy 6-procentową zniżkę
b) całkowity koszt kredytu uwzględniający wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje wynosi 6% rocznie
c) nominalne oprocentowanie kredytu wynosi 6% rocznie
d) marża banku wynosi 6%
2. Szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest:
a) Robert Zoellick
b) Dominique Strauss-Kahn
c) Timothy Geithner
d) Jose Manuel Barroso
3. Ze struktury organizacyjnej najczęściej wydzielana jest następująca działalność:
a) tworzenie strategii
b) sprzedaż
c) obsługa prawna
d) kontrola wewnętrzna.

Tematy prezentacji
Blok: Giełda
1.Psychologia inwestowania
2. Inwestor instytucjonalny vs inwestor indywidualny
3. Oszustwa giełdowe
Blok: Zmiana
1. Bariery we wdrażaniu zmian w przedsiębiorstwach
2. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa sprzyjająca zmianom
3. Monitorowanie zmian w otoczeniu
Blok: Wizerunek dobrego pracodawcy
1. Oczekiwania pokolenia „Y” wobec pracodawców
2. Pomiar skuteczności narzędzi budujących wizerunek dobrego pracodawcy
3. Satysfakcja menedżerów wysokiego szczebla z pracy.

 

Powrót na górę strony