marzec 2013 - budżet UE

Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-7
Miniwykład o budżecie Unii Europejskiej

Przywódcy państw Unii Europejskiej ustalili na początku lutego 2013 budżet UE na lata 2014-2020. Ze strony www Rady Europejskiej możemy dowiedzieć się, że wydatki 28 państw Unii w tym czasie wyniosą 959,988 miliarda euro. Z tego Polsce przypadnie największa kwota, bo aż 105,8 miliarda euro (z tego 72,9 mld przeznaczone będzie na politykę spójności i 28,5 mld na politykę rolną). Po raz pierwszy budżet określający siedmioletnie ramy finansowe Unii Europejskiej zamknął się kwotą niższą niż w poprzednim siedmioletnim okresie. Budżet na lata 2007-2013 wynosił 994,176 mld euro.

Powstaje pytanie, w jaki sposób możemy te dwie kwoty porównać. Przecież rok 2007, gdy wchodził w życie poprzedni budżet, i rok 2020, gdy zakończy się realizacja właśnie uchwalonego budżetu, dzieli aż 14 lat! Przez ten czas inflacja może spowodować, że 1 euro z 2007 roku nie będzie warte tyle samo, co 1 euro z 2020 roku. Jak zatem mamy stwierdzić, czy unijny budżet w rzeczywistości wzrósł, czy zmalał?

Otóż wszystkie kwoty podane w przyjętym przez Radę Europejską porozumieniu są wyrażone w cenach stałych z roku 2011. Podobnie kwota budżetu na poprzedni siedmioletni okres 2007-2013 została wyrażona w cenach z 2011 roku. Dlatego kwoty te są w pełni porównywalne.

Jednak w przyszłości realna kwota pieniędzy do wydania ma być korygowana o współczynnik inflacji.

Przykład 1. Ile będzie wynosiła kwota 7-letniego budżetu UE w roku 2014, jeśli przewidywana inflacja do tego czasu, licząc w stosunku do roku 2011, wyniesie 6%?
Rozwiązanie. Inflacja w wysokości 6% oznacza wzrost budżetu o 6/100 jego wartości. Zatem kwota budżetu wyniesie w 2014 roku 959,988 + 6/100·959,988 = 959,988·(1 + 6/100) = 959,988·1,06 = 1017,58728 miliarda euro.

A skąd się biorą pieniądze w kasie Unii Europejskiej? Oczywiście ze składek państw członkowskich. Budżet UE na lata 2014-2020 jest określony jako 1% unijnego dochodu narodowego brutto (w skrócie DNB). Wcześniej każdy kraj oblicza swój własny DNB, który stanowi sumę produktu krajowego brutto (w skrócie PKB) i dochodów z wymiany z zagranicą, a następnie 1% tej kwoty wpłaca do wspólnej unijnej kasy. Niektóre kraje mogą mieć zastosowaną na jakiś czas zniżkę w wysokości tej składki. Z takiej zniżki korzysta np. Wielka Brytania. Wynegocjowała ją jeszcze w 1984 roku ówczesna premier Margaret Thatcher [czytaj: taczer]. Zniżka ta wynosi około 0,2% DNB Wielkiej Brytanii i będzie obowiązywała co najmniej do 2020 roku. Deficyt w kasie UE z powodu zniżki dla jakiegoś kraju muszą pokryć pozostałe państwa członkowskie. Na przykład Polska w 2011 roku z tytułu zniżki dla Wielkiej Brytanii musiała wpłacić do unijnej kasy dodatkowe 182,7 miliona euro. 

Przykład 2. W 2011 roku polski DNB wyniósł 353,9 miliarda euro, a nasza składka do unijnej kasy wyniosła wtedy 3580,4 miliona euro. Jaką częścią polskiego DNB była składka unijna w 2011 roku?
Rozwiązanie. Składka stanowiła 3,5804/353,9 ≈ 0,0101 polskiego DNB (to jest 101/10000 = 1,01/100, czyli 1,01% DNB).

 [koniec wykładu dla SP]

W budżecie na lata 2014-2020 zaplanowane są kwoty roczne w rozbiciu na poszczególne działy. Każda z nich musi być co rok aktualizowana, tak aby była przedstawiona nie w cenach stałych z roku 2011, ale w cenach bieżących z roku, w którym pieniądze będą wydawane. Metoda obliczania corocznych korekt budżetu jest zdefiniowana w specjalnym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. W uproszczeniu polega ona na zwiększeniu wszystkich kwot o 2%. Tymczasem zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest dbanie o stabilność cen w strefie euro i o utrzymanie inflacji na poziomie nieprzekraczającym 2% w skali roku.

Przykład 3. W 2014 roku wydatki na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w cenach z 2011 roku wynoszą 15 605 milionów euro. Ile będzie można wydać na te cele w cenach bieżących z 2014 roku? 
Rozwiązanie. Kwota zadeklarowana w budżecie UE będzie co rok zwiększana o 2%. Zatem w 2012 roku wyniesie 15605·1,02 miliona, w 2013 roku (15605·1,02)·1,02 miliona i wreszcie w 2014 roku ((15605·1,02)·1,02)·1,02 = 15605·1,023 miliona euro, czyli 16560150840 euro.

 

Zadania dla SP

Zadanie 1. O ile euro wzrośnie kwota wynegocjowana w ostatnim budżecie UE przez Polskę do roku 2014, jeśli inflacja w strefie euro w latach 2011-2014 wyniesie 6%? 

Zadanie 2. Najwyższą składkę do kasy UE wpłacają Niemcy. Ich dochód narodowy brutto w 2011 roku wynosił 2612,4 miliarda euro i uzyskali zniżkę składki w wysokości 0,11%. Jaką kwotę wpłaciły Niemcy do kasy unijnej w 2011 roku?

Zadanie 3. Oblicz, jaką część polskiej składki w 2011 roku stanowiła dopłata na zniżkę brytyjską? 

Zadania dla GIM

Zadanie 1. Ile złotych w 2014 roku wyniesie kwota wynegocjowana przez Polskę w ostatnim budżecie UE, jeśli będzie ona korygowana o 2% rocznie, a kurs euro w 2014 roku wyniesie 4,10 zł? 

Zadanie 2. W 2014 roku UE wyda 134,318 miliardów euro w cenach z 2011 roku, co stanowi 1,03% unijnego DNB. Ile będzie wynosił dochód narodowy brutto Unii Europejskiej w 2014 roku? 

Zadanie 3. Podzielmy kwotę wynegocjowaną przez Polskę na lata 2014-2020 na równe kwoty roczne w cenach z roku 2011. Ile wyniesie suma tych rocznych budżetów do roku 2020 w cenach bieżących? 

Zadania dla LO

Zadanie 1. Poniżej przedstawiamy propozycję rocznych wydatków UE zaproponowaną na lutowym szczycie przywódców państw członkowskich. Uzupełnij tabelę, uwzględniając stałą korektę w wysokości 2% rocznie. 

rok

wydatki w cenach z 2011
[mln euro]

wydatki w cenach bieżących

2014 134 318  
2015 135 328  
2016 136 056  
2017 137 100  
 2018  137 866  
 2019  139 078  
 2020  140 242  

Zadanie 2. Podzielmy kwotę wynegocjowaną przez Polskę na lata 2014-2020 na równe roczne kwoty w cenach z roku 2011. Ile wyniesie suma tych rocznych budżetów do roku 2020 w cenach bieżących w euro? Przelicz tą kwotę na złotówki po stałym kursie równym 4,10 zł za euro. Czy zmiana kursu złotówki do euro w poszczególnych latach miałaby wpływ na wynik?

Zadanie 3.  Kwota, jaką Polska zapłaciła dodatkowo w 2011 roku ze względu na zniżkę brytyjską, stanowiła 5,08% rocznej kwoty zniżki udzielonej Wielkiej Brytanii. Ile wynosił dochód narodowy brutto Wielkiej Brytanii w 2011 roku?

 

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

 W marcu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Aniela Czuma SP 66 Warszawa, Maksymilian Grochowski SP 66 Warszawa, Joanna Lisiowska KSP Warszawa, Maja Metera SP 66 Warszawa, Tadeusz Niemiatowski SP 66 Warszawa i Barbara Stajniak SP 66 Warszawa,
  • 1,5 pkt. - Urszula Remisz SP 66 Warszawa.

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po sześciu miesiącach Ligi z wynikiem 18 pkt. prowadzi Joanna Lisiowska z KSP w Warszawie. 

Wyniki uzyskane w GIM

W marcu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Krzysztof Bednarek GM 13 Wrocław, Anna Łeń GM 1 Łódź i Mateusz Rzepecki GM 14 Wrocław,
  • 2,5 pkt. - Daria Bumażnik GM 1 Jelenia Góra,
  • 1 pkt. - Tomasz Kuśmierczyk GM 9 Wrocław, Marek Mieniek GM 2 Bolesławiec i Aleksandra Polcyn GM Akademickie Toruń,
  • 0,5 pkt. - Kacper Toczek GM 2 Wołów. 

Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po sześciu miesiącach Ligi z wynikiem 16,25 pkt. prowadzi Anna Łeń z Gimnazjum nr 1 z Łodzi. 

Wyniki uzyskane w LO

 W marcu punkty zdobyli: 

  • 3 pkt. - Tomasz Skalski III LO Wrocław, 
  • 1,5 pkt. - Bartłomiej Polcyn II LO Inowrocław.

 Pozostałym uczestnikom nie przyznano punktów.

Po sześciu miesiącach Ligi z wynikiem 14,5 pkt. prowadzi Tomasz Skalski z III LO z Wrocławia. 

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Kwota wynegocjowana przez Polskę to 105,8 mld euro. Do 2014 roku wzrośnie ona o 6%, czyli o 6/100 tej liczby, zatem wzrost kwoty wyniesie 6/100 · 105,8 = 6,348 mld euro. Łącznie Polska będzie dysponowała w 2014 roku kwotą 105,8 + 6,348 = 112,148 mld euro, czyli 112 148 000 000 euro.

Zad. 2. Składka dla wszystkich krajów wynosi 1% dochodu narodowego. Niemcy mają składkę pomniejszoną i wpłacają tylko 0,89%, czyli 89/10000 swojego dochodu. Kwota ta wynosi 89/10000 · 2612,4 = 23,25036 mld euro, czyli 23 250 360 000 euro.

Zad. 3. W 2011 roku zniżka brytyjska kosztowała Polskę 182,7 mln euro, a nasza składka do kasy unijnej wynosiła 3580,4 mln euro. Kwota dopłaty stanowi więc 182,7:3580,4 ≈ 0,051 = 51/1000 naszej składki lub inaczej mówiąc 5,1/100, czyli 5,1% tej składki.

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Należy uwzględnić trzyletnią inflację dla kwoty 105,8 mld euro i wynik pomnożyć przez kurs euro równy 4,10 zł. Wynik to 105,8·1,02·1,02·1,02·4,1 = 460,33080624 mld zł, czyli 460 330 806 240 zł.

Zad. 2. Dochód narodowy brutto Unii Europejskiej w 2014 roku w cenach z 2011 roku wyniesie 134,318/0,0103 ≈ 13040,582524272 mld euro. W cenach z 2014 roku będzie to 13040,582524272·1,02·1,02·1,02 ≈ 13838,770499418 mld euro, czyli 13 838 770 499 418 euro.

Zad. 3. Jeśli podzielimy kwotę przyznaną Polsce na siedem równych części, otrzymamy: 105,8/7 ≈ 15,114285714 mld euro. Suma rocznych budżetów w cenach bieżących będzie równa iloczynowi tej kwoty i następującej sumy (1,023+1,024+1,025+1,026+1,027+1,028+1,029), co daje po zaokrągleniu kwotę 119 241 451 682 euro.

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Wyniki w tabeli są zaokrąglone do milionów euro.

rok wydatki w cenach z 2011
[mln euro]
wydatki w cenach bieżących
[mln euro]

 

2014 134 318  142 539
2015 135 328  146 483
2016 136 056  150 217
2017 137 100  154 397
 2018  137 866  158 365
 2019  139 078  162 952
 2020  140 242  167 602

Zad. 2. Aby uzyskać odpowiedź, wystarczy pomnożyć wynik z zadania 3 GIM przez kurs euro równy 4,10 zł. Dostajemy 119 241 451 682·4,1 = 488 889 951 896,20 zł. Oczywiście zmiana kursu złotego w poszczególnych latach wpłynie na ten wynik. Osłabienie złotówki względem euro spowoduje wzrost tej kwoty, a umocnienie spowoduje jej zmniejszenie.

Zad. 3. Kwota zniżki dla Wielkiej Brytanii to 182,7/0,0508 ≈ 3596,456693 mln euro. Z drugiej strony ta zniżka stanowi 0,2% DNB Wielkiej Brytanii. Stąd dochód narodowy brutto Wielkiej Brytanii wynosił  3596,456693/0,002 ≈ 1798228,346456 mln euro, czyli 1798228346456 euro. 

 

Powrót na górę strony