styczeń 2014 - dotacje na start

Data ostatniej modyfikacji:
2014-08-2

Miniwykład o dotacjach na założenie firmy

W tym miesiącu dowiemy się, jak państwo wspiera osoby zakładające własną działalność gospodarczą i jakiej pomocy im udziela.

Jedną z form pomocy finansowej jest ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W październiku opisaliśmy, jak oblicza się składki na ubezpieczenia społeczne w przypadku zwykłego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą jest kilka różnic. Najpierw zobaczmy, jak wygląda płacenie tych składek, kiedy pracodawca nie korzysta z żadnej ulgi.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wybranej przez siebie samą wysokości. Deklaruje bowiem kwotę miesięczną, od jakiej chce mieć naliczane ubezpieczenie. Ryzykuje tym, że jeśli składek wpłaci zbyt mało, będzie miała w przyszłości niską emeryturę lub rentę. Ustawodawca zastrzegł jednak minimalną kwotę możliwą do zadeklarowania. Wynosi ona 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy (uniemożliwia to przedsiębiorcom zadeklarowanie bardzo niskiej kwoty i niepłacenie składek w ogóle). W 2013 roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3713 zł, a w roku 2014 wzrosło o 33 zł.

Przykład 1. Jaką najmniejszą kwotę mógł zadeklarować przedsiębiorca jako podstawę obliczania swoich składek na ubezpieczenia społeczne w 2013 roku?
Rozwiązanie. Najniższa deklarowana kwota stanowi 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2013 roku było to 60% z 3713 zł = 0,6·3713 = 2227,80 zł.

Składki odprowadzane do ZUS przez przedsiębiorcę zawierają kilka składników, z których każdy stanowi pewien procent kwoty zadeklarowanej:

 • 19,52% idzie na ubezpieczenie emerytalne,
 • 8% idzie na ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% idzie na ubezpieczenie chorobowe
 • 1,93% idzie na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 2,45% idzie na Fundusz Pracy.

Z Funduszu Pracy są wypłacane np. dotacje dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą. Składka na ten fundusz jest odprowadzana tylko do pewnego wieku przedsiębiorcy (dla kobiet do 55, a dla mężczyzn do 60 roku życia).

Wszystkie elementy składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe poza częścią przeznaczoną na ubezpieczenie chorobowe (czyli na wypłatę wynagrodzenia w przypadku choroby i nieobecności w pracy). To ubezpieczenie jest dobrowolne, czyli nie trzeba go odprowadzać do ZUS, ale oznacza to, że wtedy przedsiębiorca nie jest objęty tym ubezpieczeniem (tzn. za okres choroby nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia). Składki na ubezpieczenie chorobowe nie należy mylić ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, która pokrywa koszty leczenia. Ta składka odprowadzana jest do NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) i nie będziemy się nią tutaj zajmowali, ponieważ te składki nie są objęte żadną ulgą dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przykład 2. Oblicz wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy, który zadeklarował w 2013 roku jako podstawę naliczania swoich składek kwotę minimalną.
Rozwiązanie. Składka na ubezpieczenie wypadkowe to 1,93% kwoty zadeklarowanej, która w 2013 roku miała minimalną wartość 2227,80 zł (patrz przykład 1). Zatem miesięczna składka wypadkowa dla tego przedsiębiorcy wyniosła 1,93/100 · 2227,80 = 43 zł.

Aby otrzymać ulgę w opłacaniu składek do ZUS przy zakładaniu nowej firmy, trzeba spełnić pewne warunki. Po pierwsze: nie można prowadzić działalności gospodarczej przez 60 miesięcy poprzedzających założenie nowej firmy, po drugie: w nowej firmie nie można wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy, dla którego w tym samym lub poprzednim roku kalendarzowym co rok założenia nowej firmy wykonywało się taką samą działalność w ramach umowy o pracę.

Przy spełnieniu powyższych warunków ulga przysługuje przez 24 miesiące i polega na zmniejszeniu minimalnej kwoty możliwej do zadeklarowania do 30% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. Wynagrodzenie to w 2013 roku wynosiło 1600 zł, a w 2014 roku wzrosło o 80 zł. Dodatkowo osoba korzystająca z tej ulgi nie musi płacić składki na Fundusz Pracy.

Przykład 3. Porównaj wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalne w 2013 roku dla osoby, która założyła w tym roku działalność gospodarczą i korzysta z ulgi oraz dla osoby prowadzącej działalność już od trzech lat, jeśli obie zadeklarowały jako podstawę ubezpieczenia kwotę minimalną.
Rozwiązanie. Odpowiednie kwoty przedstawia poniższa tabela.

firma nowa z ulgą  stara
zadeklarowana kwota  480,00 2227,80
składka na ubezpieczenie emerytalne  93,70  434,87

[koniec wykładu dla SP]

Inną formą pomocy dla osób otwierających działalność gospodarczą jest dotacja z Funduszu Pracy. Można się o nią ubiegać w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale również trzeba spełnić pewne warunki. Po pierwsze: trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, po drugie: przez 12 miesięcy poprzedzających założenie nowej firmy nie można prowadzić innej działalności gospodarczej.

Maksymalna wysokość dotacji z Funduszu Pracy jest równa sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustala GUS (Główny Urząd Statystyczny). Na przykład w III kwartale 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3651,72 zł. Przeciętne wynagrodzenia za IV kwartał 2013 roku GUS ogłosi dopiero w lutym 2014. Do tego momentu osoby rozpoczynające działalność mają naliczaną dotację wg danych za III kwartał 2013. Osoba, która otrzyma taką dotację, musi zobowiązać się do nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy i do niepodejmowania w tym czasie innego zatrudnienia. Jeśli nie spełni któregoś z tych warunków, musi dotację zwrócić.

Przykład 4. Oblicz wysokość maksymalnej kwoty dotacji z Funduszu Pracy na otworzenie działalności gospodarczej w styczniu 2014 roku.
Rozwiązanie. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2013 roku wynosiło 3651,72 zł (nowszych danych jeszcze w styczniu nie ma), a maksymalnie można otrzymać jego sześciokrotność, co daje 6·3651,72 = 21 910,32 zł.

 
Zadania dla SP

Zadanie 1. Jaką najmniejszą kwotę może zadeklarować właściciel sklepu z warzywami jako podstawę obliczania swoich składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 roku? O ile ta kwota jest większa od kwoty jaką zadeklarował w 2013 roku, jeśli wtedy również zdecydował się na kwotę minimalną?

Zadanie 2. Oblicz wysokość wszystkich składek, jakie musi odprowadzić do ZUS w styczniu 2014 roku pan Zenon urodzony we Wrocławiu w 1952 roku i prowadzący od siedmiu lat kiosk z gazetami. Przez ten czas nie opuścił ani jednego dnia w pracy. Pan Zenon zadeklarował jako podstawę naliczania ubezpieczenia kwotę o 200 zł większą od minimalnej i nie płaci składek chorobowych, bo uważa, że jest zdrów jak ryba.

Zadanie 3. Ile zaoszczędzi w styczniu 2014 pani Janina otwierająca właśnie działalność gospodarczą (lepienie pierogów ze szpinakiem) i korzystająca z ulgi w opłacaniu składek do ZUS w porównaniu do swojej sąsiadki - 45-letniej pani Krystyny, która trzy lata temu założyła firmę zajmującą się lepieniem pierogów z jagodami. Obie panie zadeklarowały jako podstawę naliczania składek kwotę minimalną i obie zdecydowały się na opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zadania dla GIM

Zadanie 1. O ile wzrosną poszczególne składniki składki na ubezpieczenia społeczne dla minimalnej podstawy ubezpieczenia pomiędzy grudniem 2013 a styczniem 2014?

Zadanie 2. Pani Krystyna od trzech lat prowadzi własną firmę - lepi pierogi z kapustą i grzybami. W grudniu namówiła do prowadzenia podobnej działalności swojego sąsiada - pana Jana (on będzie lepił pierogi ze szpinakiem). Pan Jan rozpoczął działalność w styczniu 2014 roku i korzysta z ulgi w składkach płatnych do ZUS. Oboje mają po 58 lat, zadeklarowali jako podstawę naliczania składek kwoty o 200 zł większe od minimalnych, a ponieważ pracują w domu, w dogodnym dla siebie czasie, nie chcą płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. O ile mniej składek zapłaci pan Jan w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 w porównaniu do pani Krystyny?

Zadanie 3. Pan Jan uruchomił własną firmę produkującą łamigłówki logiczne 1 stycznia 2014 roku. Ponieważ spełniał wszystkie warunki, a działalność wymagała sporych nakładów finansowych na początek, dostał maksymalne możliwe dofinansowanie z Funduszu Pracy. Otrzymał też ulgę na ubezpieczenia społeczne. Przez ile lat pan Jan musiałby prowadzić swoją firmę, żeby składki odprowadzane przez niego na Fundusz Pracy zrównoważyły kwotę otrzymaną jako dotację z tego Funduszu? Przyjmij, że zadeklarowana przez pana Jana jako podstawa naliczania składek kwota minimalna nie ulegnie zmianie w przyszłości.

Zadania dla LO

Zadanie 1. O ile wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne pomiędzy grudniem 2013 roku a styczniem 2014 roku dla mężczyzny korzystającego z ulgi w składkach ubezpieczeniowych z tytułu założenia działalności gospodarczej oraz kobiety, która takiej ulgi nie posiada? Oboje mają po 61 lat, zadeklarowali jako podstawę ubezpieczenia kwotę o 200 zł większą od minimalnej i opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Zadanie 2. Ile najwięcej razy w okresie 10 lat można by dostać dotację z Funduszu Pracy? A ile najwięcej razy można by skorzystać z ulgi na składki do ZUS? Co można zrobić, aby uzyskać największą możliwą pomoc finansową od państwa w tym okresie na prowadzenie działalności gospodarczej?

Zadanie 3. Pan Jan uruchomił własną firmę produkującą łamigłówki logiczne 1 stycznia 2014 roku. Ponieważ spełniał wszystkie warunki, a działalność wymagała sporych nakładów finansowych na początek, dostał maksymalne możliwe dofinansowanie z Funduszu Pracy. Otrzymał też ulgę na ubezpieczenie społeczne. Pan Jan postanowił prowadzić swoją firmę tak długo, aż składkami na Fundusz Pracy zrównoważy kwotę otrzymanej z tego funduszu dotacji. Przyjmij, że zadeklarowana przez niego jako podstawa naliczania składek kwota minimalna nie ulegnie zmianie w przyszłości. Czy potrafisz określić, kiedy urodził się pan Jan? Z jaką dokładnością możesz to określić?

 

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

 W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Krystian Boryczka SP 2 Syców, Kornelia Droga SP 2 Syców, Magdalena Dudek SP 66 Warszawa, Natalia Kiszkowiak SP 66 Warszawa, Szymon Kuczkowski SP 5 Słupsk, Katarzyna Piwowarska SP 66 Warszawa i Bartosz Szczerba SP 35 Szczecin,
 • 2,5 pkt. - Magdalena Kania SP 66 Warszawa,
 • 2 pkt. - Kacper Kobyłecki SP "Oxpres" Bolesławiec i Bogdan Kuśmierczyk SP 24 Wrocław,
 • 1,5 pkt. - Agnieszka Rachel ZSS Namysłów,
 • 1 pkt. - Marek Komorowski SP 5 Żory, Natalia Olszewska SP 66 Warszawa i NN,
 • 0,5 pkt. - Mieszko Baszczak SP 301 Warszawa.

Pozostałym uczestnikom Ligi nie przyznano punktów. Liga dopiero dobiega do półmetka, więc w ostatecznej klasyfikacji wszystko jest jeszcze możliwe. 

Po czterech miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 11,5 pkt. (na 12 możliwych) prowadzi Szymon Kuczkowski z SP 5
w Słupsku. Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w GIM

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Aleksandra Domagała GM 23 Wrocław, Joanna Lisiowska KPGM Warszawa i Anna Łeń GM 1 Łódź,
 • 2,5 pkt. - Kacper Toczek GM 2 Wołów i Wojciech Wiśniewski GM 3 Giżycko,
 • 2 pkt. - Tomasz Kuśmierczyk GM 9 Wrocław i Michał Stempniak GM Sióstr Salezjanek Ostrów
  Wielkopolski,
 • 1 pkt. - Mateusz Łopuszyński GM 6 Chełm,
 • 0,5 pkt. - Wiktor Baranowski GM 2 Bolesławiec i Jakub Czerniak GM 5 Opole.

Pozostałym uczestnikom Ligi nie przyznano punktów. Liga dopiero dobiega do półmetka, więc w ostatecznej klasyfikacji wszystko jest jeszcze możliwe.  

Po czterech miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej wynikiem 12 pkt. (na 12 możliwych) prowadzi Joanna Lisiowska z Katolickiego Prywatnego Gimnazjum w Warszawie.

Wyniki uzyskane w LO

W tym miesiącu punkty zdobyli: 

 • 3 pkt. - Tomasz Stempniak I LO Ostrów Wielkopolski,
 • 2,5 pkt. - Krzysztof Bednarek III LO Wrocław, Daria Bumażnik II LO Jelenia Góra i Krzysztof Danielak I LO Jelenia Góra,
 • 1,5 pkt. - Kinga Kurzawa ZS nr 1 Ostrzeszów i Dominika Nowak ZS nr 1 Ostrzeszów,
 • 0,5 pkt. - Przemysław Orman LO Szprotawa.

Pozostałym uczestnikom Ligi nie przyznano punktów. Liga dopiero dobiega do półmetka, więc w ostatecznej klasyfikacji wszystko jest jeszcze możliwe. 

Po czterech miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 11,25 pkt. (na 12 możliwych) prowadzi Tomasz Stempniak z I LO w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Najmniejsza kwota, jaką może zadeklarować właściciel sklepu z warzywami jako podstawę obliczania swoich składek na ubezpieczenia społeczne w 2014 roku, to 60% z 3746 zł, czyli 0,6·3746 = 2247,60 zł. W 2013 roku najniższa możliwa kwota wynosiła 2227,80 (patrz przykład 1). Różnica między najmniejszą możliwą kwotą zadeklarowaną w 2013 roku i w 2014 roku wynosi 2247,60-2227,80 = 19,80 zł.

Zad. 2. Pan Zenon urodził się w 1952 roku, więc z racji tego, że przekroczył już 60 lat, nie musi płacić składki na Fundusz Pracy. Nie płaci też składki na ubezpieczenie chorobowe, bo jest ona dobrowolna, a on twierdzi, że jest "zdrów jak ryba". Zadeklarowana kwota będąca podstawą naliczania składek to 2247,60+200 = 2447,60 zł. Wysokości poszczególnych składek wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne 0,1952·2447,60 = 477,77 zł,
 • na ubezpieczenie rentowe 0,08·2447,60 = 195,81 zł,
 • na ubezpieczenie wypadkowe 0,0193·2447,60 = 47,24 zł.

Łącznie pan Zenon musi zapłacić składki w wysokości 477,77+195,81+47,24 = 720,82 zł.

Zad. 3. W 2014 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł, stąd podstawa naliczania składek dla pani Janiny wynosi 0,30·1680 = 504 zł. Dla pani Krystyny podstawa naliczania składek wynosi 2247,60 zł (jak w zad. 1). Wysokości poszczególnych składek pani Janiny wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne 0,1952·504 = 98,38 zł,
 • na ubezpieczenie rentowe 0,08·504 = 40,32 zł,
 • na ubezpieczenie chorobowe 0,0245·504 = 12,35 zł,
 • na ubezpieczenie wypadkowe 0,0193·504 = 9,73 zł.

Łącznie składki pani Janiny wynoszą 98,38+40,32+12,35+9,73 = 160,78 zł.

Wysokości poszczególnych składek pani Krystyny wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne 0,1952·2247,60 = 438,73 zł,
 • na ubezpieczenie rentowe 0,08·2247,60 = 179,81 zł,
 • na ubezpieczenie chorobowe 0,0245·2247,60 = 55,07zł,
 • na ubezpieczenie wypadkowe 0,0193·2247,60 = 43,38 zł,
 • na Fundusz Pracy 0,0245·2247,60 = 55,07zł.

Łącznie składki pani Krystyny wynoszą 438,73+179,81+55,07+43,38+55,07 = 772,06 zł.

Różnica wysokości składek między obiema paniami wynosi 772,06-160,78 = 611,28 zł i tyle może zaoszczędzić na składkach pani Janina.

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Rozwiązanie przedstawia poniższa tabela.

  grudzień 2013 styczeń 2014  wzrosty
podstawa składki  2 227,80  2 247,60  19,80
skł. emerytalna
 434,87  438,73   3,86
skł. rentowa  178,22  179,81   1,58
skł. chorobowa   54,58   55,07   0,49
skł. wypadkowa   43,00   43,38   0,38
skł. na Fundusz Pracy
  54,58   55,07   0,49

Zad. 2. Rozwiązanie przedstawia poniższa tabela.

  Krystyna 2013 Krystyna 2014  Jan 2014
podstawa składki  2 427,80  2 447,60  704,00
skł. emerytalna
 473,91  477,77  137,42
skł. rentowa  194,22  195,81   56,32
skł. chorobowa   0   0   0
skł. wypadkowa   46,86   47,24   13,59
skł. na Fundusz Pracy
  0   0   0
łączna składka roczna  8 579,85
 8 649,82
 2 487,94

Przez rok prowadzenia działalności gospodarczej pan Jan zapłaci o 8649,82-2487,94 = 6161,88 zł mniej składek niż pani Krystyna w tym samym czasie.

Zad. 3. Maksymalne dofinansowanie z Funduszu Pracy wynosi 21 910,32 zł, zaś składka na Fundusz Pracy wynosi 2247,60·0,0245 = 55,07 zł. Dzieląc te kwoty, dostaniemy liczbę miesięcy płacenia składek, których suma wyrówna dotację. Jest to 398 miesięcy, czyli 33 lata i 2 miesiące. Ponieważ pan Jan otrzymał ulgę na składki płatne do ZUS, przez 2 lata nie płacił składki na Fundusz Pracy, co oznacza, że okres wyrównywania dotacji wydłuży się o te dwa lata, czyli wyniesie 35 lat i dwa miesiące.

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Poniższa tabela podaje składki mężczyzny.

  grudzień 2013 styczeń 2014  wzrosty
podstawa składki  680,00  704,00  24,00
skł. emerytalna
 132,74  137,42   4,68
skł. rentowa   54,40  56,32   1,92
skł. chorobowa   16,66  17,25   0,59
skł. wypadkowa   13,12  13,59   0,46
skł. na Fundusz Pracy
  0  0   0
łączna składka miesięczna  216,92  224,58  7,66

Poniższa tabela podaje składki kobiety.

  grudzień 2013 styczeń 2014  wzrosty
podstawa składki  2 427,80  2 447,60  19,80
skł. emerytalna
 473,91  477,77   3,86
skł. rentowa  194,22  195,81   1,58
skł. chorobowa   59,48   59,97   0,49
skł. wypadkowa   46,86   47,24   0,38
skł. na Fundusz Pracy
  0   0   0
łączna składka miesięczna  774,47  780,78  6,31

Miesięczna składka mężczyzny wzrosła o 224,58-216,92 = 7,66 zł, a kobiety o 780,78-774,47 = 6,31 zł.

Zad. 2. W ciągu 10 lat można maksymalnie 5 razy dostać dotację z Funduszu Pracy (przez rok prowadzimy firmę, a przez następny nie możemy prowadzić działalności, aby móc znowu ubiegać się o dotację). Natomiast ulgę na założenie działalności gospodarczej z ZUS możemy w tym czasie dostać tylko 2 razy (wymagana jest pięcioletnia przerwa). Aby zdobyć jak najwięcej pieniędzy, trzeba pięciokrotnie otrzymać dotację z Funduszu Pracy i jeden raz ulgę w ZUS, np. w pierwszym roku razem z pierwszą dotacją z Funduszu Pracy.

Zad. 3. Korzystając z rozwiązania zadania 3 dla GIM, wiemy, że pan Jan musi prowadzić działalność gospodarczą przez 35 lat i dwa miesiące. Składkę na Fundusz Pracy płaci tylko do 60 roku życia, a działalność gospodarczą mógł rozpocząć dopiero w wieku 18 lat. Mamy 18+35+1/6 = 53 lata i 2 miesiące, więc do 60 roku życia zostaje panu Janowi 6 lat i 10 miesięcy i z taką dokładnością możemy określić datę jego urodzenia. Mógł się urodzić w okresie od 1 marca 1989 roku do 1 stycznia 1996 roku.

 

Powrót na górę strony