Szkolny Nobel

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-19
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 
Instytucja obsługująca: 

Komisja Merytoryczna Szkolnego Nobla
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73a, 50–089 Wrocław

http://www.wcdn.wroc.pl

 

Dokument normujący: 
 • Zarządzenie nr 430/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta nr 5951/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia konkursu "Szkolny Nobel".
 • Uchwała Nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia 
 • Uchwała Nr LVI/1323/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
 • Zarządzenie Nr 7181/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów - laureatów konkursu "Szkolny Nobel" w 2017 r.- plik w formacie .pdf
 • Zarządzenie nr 5951/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzenia Konkursu „Szkolny Nobel”

 

Osoba do kontaktu: 

informacje telefoniczne 71 71 777 78 52

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.
 • Kandydatów mogą zgłaszać osoby i instytucje związane za szkołą (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, fundacje, komitety olimpiad, domy kultury i osoby prywatne),
 • Laureatów konkursu wyłaniają Komisje Merytoryczne w 16 dziedzinach:
  a) szkoły podstawowe: naukowa, artystyczna,
  b) gimnazja: naukowa - przedmioty humanistyczne, naukowa - przedmioty matematyczno-przyrodnicze, artystyczna, literacka,
  c) szkoły ponadgimnazjalne: matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, geograficzna, ekonomiczna, techniczna, technologii informacyjnej, nauki społecznych, języków obcych, literacka, artystyczna.
 • W każdej dziedzinie, spośród trzech nominowanych przez właściwą Komisję Merytoryczną, wyłaniany jest jeden laureat.
 • Tytuł laureata nadaje Wysoka Kapituła Szkolnego Nobla, w której skład wchodzi m.in. prezydent miasta, rektorzy uczelni, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Dolnośląskiego Kuratorium.
 • Laureat otrzymuje nagrodę Prezydenta Wrocławia - stypendium w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego oraz statuetkę "Szkolnego Nobla" i okolicznościowy dyplom.
 • O stypendium występuje Kapituła Szkolnego Nobla do 15 maja każdego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono konkurs.
 • Tytuły nadawane są co dwa lata.
 • Stypendium może być przyznane tylko jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy (od września do czerwca).
 • Kolejna edycja konkursu odbędzie w roku 2018/2019.

 

Lista laureatów 2019 

O poprzedniej edycji konkursu przeczytasz tutaj i tutaj.

 

Termin składania wniosków: 

27 kwietnia 2019 r.

 

Zasięg: 
miejski
Wymagane dokumenty: 
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentujących szczególne osiągnięcia uczestnika oraz dodatkowe informacje uznane przez zgłaszającego za istotne
 • formularz do wypłaty stypendium

 

Powrót na górę strony