Stypendia Matematyczne Wrocławia

Data ostatniej modyfikacji:
2020-11-27
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Gmina Wrocław

 

Instytucja obsługująca: 

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II. p), 50-101 Wrocław

http://wca-beta.wroclaw.pl/stypendia-matematyczne-1

 

Dokument normujący: 

Uchwała Nr XXX/607/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych

Stypendia zawieszone od 2017 roku. 

 

Osoba do kontaktu: 

71 770 20 04
  

 

Celem programu jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród wrocławskich uczniów i zachęcenie ich do wybierania we Wrocławiu ścisłych i technicznych kierunków studiów. O stypendium mogą się ubiegać maturzyści, którzy zdali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym lub w ramach matury międzynarodowej. 

 

Skrót regulaminu: 
  • Stypendia przysługują absolwentom wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od miejsca zameldowania.
  • Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez maturzystę jest zdanie egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym z wynikiem nie mniejszym niż 30% punktów lub w ramach matury międzynarodowej oraz podjęcie studiów stacjonarnych na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych (podanych w Katalogu Kierunków Studiów) we Wrocławiu
  • Wnioski o udzielenie stypendiów zgłaszają do Prezydenta Wrocławia sami absolwenci.
  • Stypendia przysługują tylko w roku, w którym zdawało się maturę.
  • Osoba otrzymująca stypendium zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Wrocławia w przypadku skreślenia go z listy studentów. Wówczas traci on prawo do jego otrzymywania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została skreślona z listy studentów.

 

Termin składania wniosków: 

31 października 2016

 

Zasięg: 
miejski
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony domowej wraz z załącznikami.

 

Wysokość stypendium: określana corocznie w uchwale budżetowej

 

Powrót na górę strony