Twierdzenie kosinusów

Inne nazwy:

  • wzór Carnota
  • uogólnione twierdzenie Pitagorasa


Dwusieczna kąta

Definicja:
Dla kąta płaskiego to półprosta o początku w wierzchołku kąta, dzielącą go na dwa kąty przystające.

 

Własności:

  • Prosta zawierająca dwusieczną jest jedyną osią
    symetrii kąta.


Liczby Fermata

Definicja:

Liczbami Fermata nazywamy liczby postaci $2^{2^n}+1$, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną.
Przez $F_n$ oznacza się n-tą liczbę Fermata.


Liczby pierwsze

Definicja:

Liczba pierwsza to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie.

Ponieważ podzielność można rozpatrywać również w zbiorze liczb całkowitych, więc czasami przyjmuje się definicję: liczbę całkowitą nazwiemy pierwszą, gdy w każdym jej przedstawieniu w postaci iloczynu dwóch liczb całkowitych dokładnie jeden z czynników ma wartość bezwzględną równą 1.
W dalszej części artykułu ograniczymy się jednak do liczb naturalnych.

Własności:

Powrót na górę strony