Dolnośląski Program Stypendialny

Data ostatniej modyfikacji:
2016-04-23
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 

Instytucja obsługująca: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
tel. 71 776 30 41/42 (sekretariat, pokój 6)
e-mail: umwd@umwd.pl

http://www.stypendiapokl.dolnyslask.pl

 

Program zawieszony od 2014 roku.

 

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Skierowany jest do uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Preferuje tych, którym niekorzystna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój edukacyjny.

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendium przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 • O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, spełniający łącznie następujące warunki:
  a) zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskiej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej
  b) pochodzą z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  c) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego w danym roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 5,10 (gimnazja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne)
  d) posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę edukacyjną na kolejny rok szkolny.
 • Muszą oni spełniać także przynajmniej jedno z kryteriów:
  a) uzyskali średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych w poprzednim roku nauki nie niższą niż 4,66 (szkoły ponadgimnazjalne) lub 5,0 (uczniowie gimnazja),
  b) uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125),
  c) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125) lub uczestniczyli w takiej olimpiadzie albo turnieju ogolonopolskim,
  d) otrzymali ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 36 punktów,
  e) otrzymali z matematyki i z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynik procentowy co najmniej 88 procent.
 • W staraniu o uzyskanie stypendium preferowani są uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.
 • Udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty niż Kuratorium Oświaty premiowany jest dodatkowymi punktami.
 • O przyznaniu uczniowi wsparcia stypendialnego decydować będzie miejsce zajęte na liście rankingowej sporządzonej w oparciu o warunki i kryteria określone w Regulaminie. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie kryterium dochodowe.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane w 3 transzach,
 • Każdy stypendysta musi mieć opiekuna naukowego, z którym Województwo Dolnośląskie podpisze umowę - zlecenie. Nauczyciel - opiekun stypendysty za związane z tą funkcją obowiązki może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 20% wysokości stypendium ucznia.
 • Wnioski o stypendium mogą składać uczniowie, a w przypadku osób niepełnoletnich - rodzice i opiekunowie prawni oraz szkoły.

Wsparcie stypendialne zostaje wstrzymane, gdy:

 • uczeń nie dostarczył nauczycielowi – opiekunowi w wymaganym terminie sprawozdania w zakresie udzielonego wsparcia stypendialnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do
  Regulaminu;
 • nauczyciel – opiekun nie dostarczył w wymaganym terminie do Wydziału Edukacji i Nauki UMWD sprawozdania okresowego lub końcowego z realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

Termin składania wniosków: 

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako realizator projektu systemowego pn. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL informuje, że w związku z przypadającym na dzień 31 października 2014 r. zakończeniem realizacji projektu, nie zostanie przeprowadzony nowy nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2014/2015.

 

Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony programu wraz z załącznikami.

 

Wysokość stypendium: 
od 200 do 400 zł brutto przez 12 miesięcy

Kiedy?

Kiedy dostaniemy odpowiedzi o przyznaniu stypendium?

Pytania nie na Portal

Takie pytania należy zgłaszać do instytucji obsługującej przyznawanie stypendiów. Na Portalu tylko informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium, nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowani w ich przyznawanie. Powyżej są podane wszystkie dane kontaktowe, do kogo zgłaszać się, aby uzyskać konkretne informacje.

Powrót na górę strony