Indeks Start2Star (XII)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-20
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w VI LO we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 7826060, 61, 62
mail: biuro@fundacjajlc.pl
http://www.fundacjajlc.pl

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja im. Lesława A. Pagi
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel. 22 5377333
e-mail: sekretariat@paga.org.pl
http://paga.org.pl/projekty

strona domowa projektu

 

Dokument normujący: 

regulamin 

 

Stypendium oferowane jest przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Celem projektu jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku komisja wybiera 15 osób, które otrzymują stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce, należy wykazać się aktywnością społeczną, przedsiębiorczością i zaangażowaniem w wolontariat. Fundator kładzie nacisk na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój ich talentów. Pomaga też w zdobywaniu pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendium adresowane jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski podejmujących studia wyższe, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
 • O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria: a) są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, b) wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0 oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną, c) ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych, d) uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie RP w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja Stypendystów przebiega dwuetapowo.

Etap I

 • zarejestrowanie się oraz złożenie przez kandydata wniosku on-line na stronie www.paga.org.pl (do wniosku należy dołączyć w formie elektronicznej: esej zawierający uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na daną uczelnię i kierunek studiów oraz uzasadnienie ubiegania się o przyznanie stypendium, opis aktywności kandydata w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu.
 • Komisja rekrutacyjna spośród nadesłanych wniosków wybiera 160 z największą liczbą punktów (poza punktami za kryterium socjalne i za ocenę eseju i opisu działalności). Następnie spośród tych 160 wybiera 120 wniosków z największą liczbą punków za kryterium socjalne, a spośród tych 120 wybiera 60 wniosków z największą liczbą punktów za ocenę eseju i opisu działalności. Wnioski te kwalifikowane są do II etapu rekrutacji. Lista zakwalifikowanych ogłaszana jest na stronie internetowej organizatora www.paga.org.pl.

Etap II

 • Polega na odbyciu rozmowy przed komisją rekrutacyjną, w trakcie której uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w dalszej części opisu.
 • Po przeprowadzeniu rozmów komisja rekrutacyjna przedstawia Zarządowi Fundatora ostateczną listę kandydatów do przyznania stypendium. Zarząd weryfikuje i zatwierdza listę stypendystów oraz listę rezerwową. Lista finalistów wraz z listą rezerwową ogłaszana jest na stronach internetowych fundatora fundacjajlc.pl oraz organizatora www.paga.org.pl
 • Warunkiem przyznania stypendium jest przyjęcie finalisty w poczet studentów jednej ze wskazanych wcześniej przez niego uczelni oraz przekazanie fundacji kopii decyzji o przyjęciu na studia.
 • Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy okres studiów i wypłacane w okresach miesięcznych pod warunkiem, że w każdym następnym okresie stypendysta spełnia warunki konieczne dla otrzymywania stypendium.
 • Jeżeli stypendysta wybrał studia pierwszego stopnia, a następnie podejmuje uzupełniające studia magisterskie na terenie RP, Fundator może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłacania stypendium na czas trwania tych studiów.
 • Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez stypendystę umowy stypendialnej określającej jego prawa i obowiązki.
 • Kwota stypendium wynosi 1300 zł i jest wypłacana do piątego dnia każdego miesiąca.

Stypendysta zobowiązany jest do:

 • umieszczania informacji o fakcie bycia stypendystą stypendium "Indeks Start2Star" we wszystkich dokumentach personalnych, informacjach publicznych oraz innych wpływających na kształtowanie dobrego wizerunku fundacji,
 • promocji projektu oraz innych działań w dostępnych mediach społecznościowych w trakcie okresu pobierania stypendium oraz 5 lat po jego zakończeniu na prośbę i w sposób określony przez fundatora,
 • przeznaczenia otrzymanych środków na pokrycie kosztów nauki i utrzymania w czasie studiów,
 • sporządzenia i przedłożenia fundacji w terminie do 30 marca i 30 września każdego roku sprawozdania z przebiegu nauki w semestrze akademickim, w którym korzystał z pomocy stypendialnej, obejmującego informację o uzyskanej średniej ocen, średniej ocen uzyskanej przez wszystkich studentów tego kierunku i semestru, zaliczeniu lub braku zaliczenia roku oraz dodatkowych sukcesach i osiągnięciach, a także o wykorzystaniu środków przyznanych w ramach stypendium,
 • dołączenia do sprawozdania składanego do 30 września wydanych przez właściwe organa oryginałów zaświadczeń o dochodach stypendysty i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych w ostatnim roku podatkowym,
 • składania co pół roku oświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu netto albo o braku takiego dochodu w terminie do 30 marca i 30 września,
 • uzyskania średniej ocen nie niższej niż 3,5 po pierwszym roku studiów oraz nie niższej niż 4,0 we wszystkich kolejnych latach otrzymywania stypendium,
 • dopełnienia obowiązków związanych z otrzymywanym stypendium, wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspierania działań Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz godnego ich reprezentowania,
 • niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznawanie stypendium, w szczególności o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności oraz o przypadkach przerwania studiów rozumianego jako skreślenie z listy studentów lub skorzystanie z urlopu dziekańskiego,
 • podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności na terenie RP i prowadzenia jej przez 5 lat od momentu ukończenia studiów, jak również sporządzania i przedkładania Fundacji przez ten okres w terminie do 30 września każdego roku stosownego oświadczenia w tej sprawie (postanowienia niniejszego punktu nie wykluczają podjęcia dalszych studiów w Polsce lub zagranicą).

 

Termin składania wniosków: 

17.05.2019 - nabór aplikacji

06.2019 - ogłoszenie wyników rekrutacji

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • formularz zgłoszeniowy

Dokumenty składane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku,
 • co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia i aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową (wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech),
 • wydane przez właściwe organa oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych,
 • oświadczenia o wyborze kierunku studiów (formularz dostępny podczas rozmowy) na nie więcej niż trzech uczelniach na terenie RP, o przyjęcie na które kandydat się ubiega.

 

Wysokość stypendium: 
1300 zł miesięcznie

Powrót na górę strony