Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Fundator: 

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu  

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław
tel. 71 782 26 27, faks 71 782 26 20
e-mail: biuro@fem.org.pl

strona domowa projektu 

Dokument normujący: 

regulamin

Stypendia zawieszone od 2017 roku.  

Celem Funduszu jest wspieranie utalentowanych, młodych Polaków i Słowaków zainteresowanych poznaniem kultury i języka drugiego kraju i budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami O stypendium mogą ubiegać się polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską. Stypendia naukowe lub artystyczne w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie przyznawane są na jeden rok akademicki.

 

Skrót regulaminu: 
 • Zakres terytorialny działania Funduszu ograniczony jest w Polsce do województw dolnośląskiego i lubuskiego, a na Słowacji dotyczy całego kraju.
 • Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane z krajem sąsiadów, na realizację badań naukowych w kraju sąsiadów lub na działania społeczne popularyzujące wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego i zmierzające do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami.
 • Stypendia przyznawane są w podkategoriach uwzględniających typ stypendium, w zależności od wieku wnioskodawcy i kraju pochodzenia. Stypendia mogą otrzymać: absolwenci szkół średnich zamierzający podjąć studia w kraju sąsiednim, a także studenci i doktoranci zamieszkali na terenach objętych działaniem Funduszu.
 • Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego i wypłacane przez 10 miesięcy. Liczbę stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ich wysokość na dany rok akademicki ustala Komisja.
 • Wnioski stypendialne mogą składać tylko osoby będące uczniami lub studentami szkół lub uczelni posiadających siedzibę na obszarze objętym działaniami Funduszu.
 • Dopuszcza się przeprowadzenie przez Komisję rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, którzy złożyli wnioski stypendialne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej stanowi element oceny kandydata.
 • W przypadku kilku kandydatów, których wnioski stypendialne osiągnęły taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo zyskuje kandydat, który wskazuje jako miejsce stałego zameldowania mniejszą miejscowości lub jest uczniem szkoły / studentem uczelni państwowej lub kierunku, na którym nauka jest nieodpłatna.
 • Zwycięzcy konkursu stypendialnego otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna. Od wyników konkursu stypendialnego nie można się odwołać.
 • Stypendysta jest zobowiązany do: kontynuowania nauki na uczelni w okresie pobierania stypendium, zaliczenia wszystkich przedmiotów podczas zimowej sesji egzaminacyjnej, a następnie przedstawienia w terminie 14 dni od zakończenia sesji potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii odpowiednich stron indeksu z wykazem ocen semestralnych oraz zaświadczenia z dziekanatu uczelni o wpisie stypendysty na semestr letni, a także do informowania o zmianach danych zawartych we wniosku lub o zamiarze zaprzestania nauki na uczelni bądź jej zmiany na inną oraz do zdawania semestralnego sprawozdania z wykorzystania środków wypłaconych w ramach stypendium.
 • Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych transz stypendium, jeżeli nie zastosuje się do w/w postanowień.
 • Weryfikacja wniosków będzie przebiega w dwóch etapach. Wnioski, które nie otrzymały wystarczającej liczby punktów w etapie I, nie są rozpatrywane w etapie II.
 • Kryteria oceny wniosków w I etapie: średnia ocen na świadectwie za ostatni rok szkolny / akademicki (30% oceny), w wypadku ocen ze świadectwa maturalnego brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne - dorobek kandydata z podziałem na osiągnięcia regionalne, krajowe i międzynarodowe (30% oceny) - oceniany jest udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych / artystycznych, w kołach zainteresowań, publikacje w czasopismach, udział w projektach badawczych/wystawach, działalność popularyzująca wiedzę o kulturze i dorobku kraju sąsiedniego, działalność społeczna na rzecz zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami (pod uwagę brana jest skala przedsięwzięć, ranga, osiągnięte rezultaty, innowacyjność i kreatywność).
 • Kryteria oceny wniosków w II etapie: list motywacyjny kandydata (30% oceny), opinia szkoły/uczelni (10% oceny).

 

Termin składania wniosków: 

31 marca 2016

 

Zasięg: 
międzynarodowy
Wymagane dokumenty: 
 • wniosek stypendialny pobrany stąd
 • list motywacyjny
 • opis dokonań
 • opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy, lub opiekuna naukowego z uczelni

 

Powrót na górę strony