Program stypendialny „Klasa BGŻ”

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-20
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM 9 Wrocław
Fundator: 

Fundacja Banku Gospodarki Żywnościowej
http://www.fundacja.bgz.pl

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
e-mail: klasa@bgz.pl
http://www.fundacja.bgz.pl

strona domowa programu 

 

Dokument normujący: 

Jest to program stypendialny dla absolwentów gimnazjów. Ma na celu efektywne wyrównanie szans edukacyjnych najzdolniejszych uczniów pochodzącym z niezamożnych środowisk ze wsi lub małych miast. Zapewnia stypendystom naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w pięciu miastach akademickich - Warszawie (VII LO), Wrocławiu (XIV LO), Krakowie (I LO), Gdyni (III LO) i Szczecinie (XIII LO). Oferuje 4-letnie stypendium na pokrycie m.in. kosztów opłacenia internatu, przygotowuje do prestiżowych stypendiów zagranicznych i zapewnia wieloletnie wsparcie oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego. Byli stypendyści założyli "Stowarzyszenie absolwentów Klasy BGŻ". Program jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Skrót regulaminu: 

W programie mogą uczestniczyć absolwenci gimnazjów, którzy:

  • zamieszkują na terena ch wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców,
  • uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza klasy III gimnazjum,
  • zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1200 zł,
  • chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację,
  • są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym.

Kandydatów do projektu „Klasa BGŻ” zgłaszają macierzyste gimnazja. Przechodzą oni wstępną kwalifikację opartą o wyniki w nauce i kryterium socjalne. Pełna ścieżka rekrutacyjna odbywa się w szkołach, do których aplikują, według regionalizacji. W szczególności XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu rekrutuje uczniów z województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz lubuskiego.

Uczniowie „Klasy BGŻ” mają opłacany pobyt w internacie wraz z wyżywieniem, udział w obozach i wycieczkach organizowanych przez szkołę, w tym w obozie integracyjnym dla klas I LO, udział w zajęciach pozalekcyjnych, składkę na komitet rodzicielski oraz zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. W zamian mają rozwijać zainteresowania, wykorzystywać swoje zdolności i odkrywać nowe talenty np. wykazując się aktywnością społeczną, uczestnicząc w inicjowanych przez szkołę przedsięwzięciach naukowych, artystycznych i sportowych, reprezentując szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Po ukończeniu II klasy LO stypendyści przez 2 tygodnie biorą udział w wakacyjnych zajęciach w oddziałach Banku BGŻ.

Dofinansowanie wypłacane jest przez 4 kolejne lata, podczas trzech lat nauki w liceum oraz jako roczne stypendium pomostowe na I roku studiów. Stypendyści otrzymują również comiesięczne kieszonkowe w wysokości 100 zł w LO i 380 zł na studiach. Jest ono przekazywane na konto osobiste w Banku BGŻ.

film promocyjny

 

Termin składania wniosków: 

12 kwietnia 2019

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
  • formularz wypełniony on-line
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeszkód do kształcenia się
  • kserokopia rozliczenia PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa oraz wysokość rocznych dochodów
  • opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy na temat ucznia wg wzoru pobranego ze strony domowej Projektu.

  

Wysokość stypendium: 
ok. 8000 zł rocznie

Powrót na górę strony