Stypendium Fundacji "Efekt motyla"

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-20
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Fundator: 

Fundacja "Efekt Motyla"
ul. Sarmacka 7E/2,
02-972 Warszawa
papilionis@papilionis.org

http://papilionis.org, facebook

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja "Efekt motyla"
Biuro Programu Stypendialnego
ul. Municypalna 67b, 02-281 Warszawa
stypendia@papilionis.org

 

Dokument normujący: 

Fundacja zajmuje się promowaniem nauki języka angielskiego w szkołach wiejskich, stwarzaniem szans dzieciom ze środowisk wiejskich na włączenie w globalny obieg informacji i zapewnienie im lepszych perspektyw poprzez szerszy dostęp do edukacji. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie jej ambicji i przedsiębiorczości. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej. Warunkiem uzyskania stypendium jest mieszkanie na wsi, wysoka średnia ocen oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Raz w roku dla stypendystów organizowany jest wyjazd motywacyjny połączony z warsztatami rozwojowymi.

 

Skrót regulaminu: 
  • Stypendium jest formą pomocy ułatwiającej młodzieży wiejskiej naukę w miejscu zamieszkania lub poza nim. Może być przyznawane w formie dopłaty do utrzymania (np. do internatu, wyżywienia, transportu, przyborów i podręczników szkolnych) lub dopłaty do kursów i wyjazdów edukacyjnych.
  • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmują członkowie zarządu Fundacji w porozumieniu z nauczycielem ucznia. Pod uwagę brane są: średnia ocen, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, zainteresowania i pasje.
  • Stypendia przyznawane są głownie uczniom ze szkół, w których Fundacja finansuje nauczanie języka angielskiego, ale mogą być przydzielone także uczniom z innych szkół w Polsce.
  • O stypendium mogą się ubiegać uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej. W wyjątkowych wypadkach może je otrzymać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej.
  • Stypendia mogą mieć formę jednorazową lub mogą być wypłacane w miesięcznych ratach przez cały rok szkolny.
  • O terminie przyznania stypendiów decyduje zarząd Fundacji.

 

Termin składania wniosków: 

1-15 lipca 2019

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
Wysokość stypendium: 
ustalana jest przez Zarząd Fundacji w zależności od ustalonej potrzeby wnioskującego i możliwości finansowych Fundacji

Powrót na górę strony