Stypendia św. Mikołaja

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja Świętego Mikołaja
http://www.mikolaj.org.pl

Partnerzy:
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Telefonia Cyfrowa (T-Mobile)
Accenture
TVP Info
Tygodnik Niedziela

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40,05-500 Piaseczno
biuro: ul. Marszałkowska 87/5, 00-683 Warszawa
tel. 22 825 03 90, 669 24 14 24, fax 22 625 17 14
e-mail: solidarni@mikolaj.org.pl
http://www.mikolaj.org.pl
strona programu

 

 

Osoba do kontaktu: 

Elżbieta Doroszewska, Monika Madej

 

Program Stypendia św. Mikołaja wcześniej Program stypendialny "Solidarni" służy budowaniu solidarnej więzi między uczniami, szkołami i absolwentami. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów. Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc, na wskazaną szkołę, która zgłosiła się do programu.
Organizatorem, fundatorem i pomysłodawcą programu "Solidarni" jest Fundacja Świętego Mikołaja

Ambasadorzy programu 

 

Skrót regulaminu: 

Każda szkoła, która chce przystąpić do programu, jest zobowiązana wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz podpisać umowę z fundacją. Szkoły przyjęte do programu otrzymują indywidualny numer subkonta i kartę aktywacyjną do profilu na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl.

Szkoły, które aktywnie zbierają środki, otrzymają od Fundacji 250 zł na stypendia za każde 500 zł zebrane samodzielnie przez szkołę i wpłacone na jej Subkonto w okresie od od 20 września 2018 r. do 19 września 2019 r. Szkoły, które posiadają na swoim Subkoncie minimum 1000 zł, są zobowiązane do zebrania Wniosków i zwołania Komisji. Szkoły, które. mają na swoim Subkoncie w okresie przyznawania stypendiów (3 września 2018 r.) środki w wysokości 100,00–999,00 zł i w tym czasie nie przyznają zapomogi, mogą przenieść je na następny rok szkolny. Środki te jednak muszą zostać wykorzystane podczas kolejnego naboru wniosków (wrzesień 2019 r.). W przeciwnym wypadku środki będą przesunięte na Ogólny Fundusz Programu;

O stypendium w szkole mogą ubiegać się uczniowie klas V-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a nie mogą - słuchacze szkół dla dorosłych. Stypendium nie przysługuje również uczniom otrzymującym w roku szkolnym 2018/2019 stypendia z co najmniej dwóch innych instytucji, uczniom otrzymującym stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY w tym samym roku szkolnym.

Stypendia są przyznawane przez szkolne komisje stypendialne, do których uczniowie składają wnioski wraz z załącznikami. Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące kryteria (za każde komisja może przyznać od 0 do 5 punktów):

 • potwierdzony miesięczny dochód netto na członka rodziny nie wyższy niż 1500 zł,
 • średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższa niż: 4,4 w SP, 4,3 w GM i 4,0 w szkole średniej oraz wybitne osiągnięcia w jednej lub kilku dziedzinach,
 • udokumentowane zaangażowanie, aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku.

Uczniowie nie kwalifikują się do otrzymania stypendium, jeżeli:

 • otrzymają mniej niż 8 punktów,
 • otrzymają zero punktów w którymkolwiek z kryteriów,

Minimalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty może wynieść 100 zł, maksymalna zaś 500 zł, jednak rekomendowana miesięczna transza Stypendium to co najmniej 200 zł.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2018 r. do 10 czerwca 2019 r. i jest wypłacane co miesiąc 

Stypendium może być przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów:

 • wyżywienia w szkole,
 • zakwaterowania, np. w internacie,
 • zakupu podręczników szkolnych, książek naukowych, czasopism,
 • zakupu artykułów papierniczych i szkolnych,
 • zakupu odzieży (galowej, sportowej),
 • zakupu instrumentów muzycznych lub sprzętu komputerowego,
 • dojazdów do szkoły, na konkursy, olimpiady i zajęcia dodatkowe,
 • wycieczek szkolnych,
 • wyjść do teatru, kina, filharmonii, opery, muzeum,
 • udziału w kołach naukowych lub w dodatkowych zajęciach i kursach,
 • udziału w konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,
 • opłat szkolnych, np. ubezpieczenia, studniówki (do 20% otrzymanego stypendium),
 • szkieł do okularów,
 • innych - po uzgodnieniu z Fundacją.

Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w regulaminie oraz do złożenia sprawozdania z jego wydatkowania wraz z kserokopiami faktur.

W każdej szkole jest powoływany koordynator, do którego zadań należy m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, bieżący kontakt z Fundacją i pozyskiwanie środków na stypendia.

 

Termin składania wniosków: 

3-21 IX 2018 r.

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • wniosek
 • kserokopia świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego,
 • dokumenty obrazujące sytuację rodzinną i materialną.

Do wniosku uczeń może dodatkowo dołączyć następujące dokumenty:

 • rekomendacje (np. z organizacji, gdzie jest wolontariuszem),
 • kopie dyplomów z konkursów, olimpiad itp.

  

Wysokość stypendium: 
od 100 zł do 500 zł przez 10 miesięcy od września do czerwca

Powrót na górę strony