Bank Ambitnej Młodzieży

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja Banku Zachodniego WBK
http://fundacja.bzwbk.pl

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Banku Zachodniego WBK
ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
biuro: ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
tel. 22 586 89 98
e-mail: fundacja@bzwbk.pl

strona domowa projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • wniosek online,
 • kopia statutu,
 • kopa aktualnego odpisu z KRS w przypoadku NGO (lub innego rejestru),
 • dokumenty poświadczające możliwość podpisywania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań finansowych.

   

Termin składania wniosków: 

Od 2017 nie było naboru do konkursu. 

Wnioski przyjmowane są wyznaczonych terminach, publikowanych na stronie internetowej Fundacji. Aktualny termin: od 15 kwietnia do 16 maja 2016

 

Skierowane do: 
szkoły
organizacje pozarządowe
Wysokość dotacji: 
do 15 000 zł

Jest to konkurs grantowy, którego celem jest wpieranie inicjatyw edukacyjnych, które uświadamiają młodym ludziom, że od poziomu ich wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa. Granty przyznawane są instytucjom i organizacjom społecznym, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży.

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w trzech obszarach tematycznych:

 • rozwój i edukacja,
 • aktywność gospodarcza, społeczna i obywatelska,
 • kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Przedmiotem dofinansowania może być np. organizacja warsztatów naukowych, imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów, koncertów, wystaw, gier terenowych, inscenizacji, rekonstrukcji historycznych a także współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami.

 

Skrót regulaminu: 
 • Granty przyznawane są na projekty służące wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej. Przez 'młodzież' rozumie się osoby między 13 a 26 rokiem życia.
 • Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Wnioski oceniane są niezależnie przez każdego z członków Zarządu Fundacji według poniższych kryteriów:
  potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie 0-5 pkt,
  innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu 0-5 pkt,
  wartości edukacyjno-wychowawcze wynikające z realizacji projektu 0-5 pkt,
  wiarygodny i rzetelny kosztorys 0-3 pkt,
  pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł 0-1 pkt.
 •  Grant przyznawany jest decyzją Zarządu w drodze konsensusu.
 • Sprawozdanie merytoryczne oraz rozliczenie finansowe z projektu należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia projektu.

 

Powrót na górę strony