Geometria elementarna


Redaktor działu:
Stefan Mizia (stefanmizia@wp.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-21

REGULAMIN

 • Liga z geometrii elementarnej jest otwarta, niezależna od wieku, ale ze względu na program nauczania matematyki w szkole, zapraszamy do niej uczniów począwszy od klasy VII SP. 
 • Osoby powyżej 16 lat muszą wraz z pierwszym zestawem rozwiązań przesłać w mejlu oświadczenie, że mają ukończone 16 lat, oraz skopiować w treści listu poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 • W przypadku uczniów poniżej 16 lat powyższa zgoda musi być dodatkowo potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana wraz z pierwszym zestawem rozwiązań w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Można do niej przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania i jedno dodatkowe.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Zadania 1-3 należy rozwiązywać elementarnie, tzn. bez użycia metod analitycznych, wektorowych, trygonometrycznych i komputerowych. Rozwiązania z użyciem tych metod będą uznawane, ale nie będą maksymalnie oceniane. Zadania 4 można rozwiązywać dowolnymi metodami (w tym komputerowymi). Te zadania nie wchodzą do punktacji ligowej, ale zliczane są osobno. 
 • Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać: 0 pkt, 2 pkt (jeśli pojawią się istotne elementy, mimo że zadanie nie zostało rozwiązane), 8 pkt (przy drobnych niedoskonałosciach) lub 10 pkt.
 • Rozwiązania, tzn. pełne rozumowania prowadzące do wyniku, należy przesyłać
  e-mailem na adres: stefanmizia@wp.pl albo tradycyjną pocztą na adres:
  Stefan Mizia , Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "Geometria - Liga zadaniowa WPM".
 • Ponieważ rozwiązania zadań z geometrii wymagać mogą rysunków, sugerujemy, aby wykonywać je ręcznie, a rozwiązania zadań skanować i wysyłać e-mailem.
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Uczniów prosimy też o podanie nazwy szkoły, a dorosłych - zawodu.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy. Ranking jest prowadzony osobno dla zadań rozwiązywanych elementarnie (numery 1-3) i osobno dla zadań dodatkowych (nr 4).
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Wniosek nie do końca geometryczny

Jeśli z twierdzeń geometrii elementarnej, otrzymamy problem analityczny (na przykład układ równań), też rozwiązanie zostanie w pełni uznane?

Metody

W regulaminie wyraźnie jest mowa o nieużywaniu metod geometrii analitycznej (tzn. np. prostej nie należy zapisywać w postaci równania). Rachunki są rzecz jasna dozwolone.

Wysyłanie rozwiązań

Czy mogę wysyłać rozwiązania w plikach z MS Word 2010, czyli w formacie .docx?

Format plików

Właściwie nie ma przeszkód, ale najpewniej jest zapisać rozwiązanie w formacie .pdf

Powrót na górę strony