Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-20
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w LO 6 we Wrocławiu
Fundator: 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

Instytucja obsługująca: 

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

Współpraca:
AGH Kraków
Politechnika Gdańska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

strona domowa projektu

Patronat:
NASK
Minister Edukacji Narodowej
Miisterstwo Cyfryzacji

 

Zasięg: 
krajowy
Osoba do kontaktu: 

Biuro projektu
tel. 42 631 28 86
e-mail: biuro@cmi.edu.pl

Specjalista ds. grantów
tel. 42 631 28 89
e-mail: anna.szulc@p.lodz.pl

Koordynator ds. równości szans i niedyskryminacji
tel. 42 63 28 87
e-mail: joanna.sztobryn-giercuszkiewicz@p.lodz.pl

 

Wymagane dokumenty: 
Termin składania wniosków: 
 • kwiecień 2019 
 • kwiecień 2020 
 • kwiecień 2021 
 • kwiecień 2022

Zgłoszenia online

 

Skierowane do: 
nauczyciele
Dokument normujący: 
Wysokość dotacji: 
6 400 zł brutto (800 zł miesięcznie)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą. Każdy może się ubiegać o 2 granty w ramach jednej edycji. Maksymalna wnioskowana kwota grantu to 800 zł brutto/miesięcznie na prowadzenie jednego koła. Grant trwa 8 miesięcy. 

Dostępne są dwa typy grantów:

 • algorytmiczny - uczestnik otrzymuje wsparcie finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz szansę na podniesienie własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach oraz wsparcie ekspertów z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Kurs umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki i programowania. Dzięki temu można realizować zajęcia z uczniami, dając im szansę na rozwój zainteresowań znacznie wykraczających poza program nauczania informatyki w szkołach. Osoby prowadzące koło umożliwią dzieciom i młodzieży rozwijanie zdolności z zakresu matematycznych podstaw algorytmiki, wybranych zagadnień algorytmiki, języka programowania, narzędzi programistycznych, tworzenia algorytmów wraz z ich analizą, implementacją i testowaniem. Pierwszy nabór w kwietniu 2019.
 • projektowy - ma charakter fakultatywny i stanowi dodatkową formę wsparcia dla uczestników projektu, którzy zrealizowali (lub są w trakcie realizacji) grantu algorytmicznego. Wówczas poznają narzędzia wspierające proces rozwijania zdolności algorytmicznych uczniów. Dzięki temu mogą przygotować program koła nastawiony na praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań. Ścieżka grantów projektowych umożliwia otrzymania wsparcia w realizacji działań w tym zakresie. Zajęcia realizowane w ramach grantów projektowych mają na celu rozwój myślenia nieszablonowego oraz pracę w grupie z zastosowaniem algorytmicznych sposobów rozwiązywania zagadnień problemowych. Udział w  grancie projektowym pozwala rozwijać zdolności programistyczne uczniów w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne w elektronice, mechatronice, automatyce i robotyce. Pierwszy nabór w kwietniu 2020.

 

Skrót regulaminu: 
 • Grant na realizowanie kół dla uczniów jest przeznaczony dla osoby fizycznej, która poprowadzi koła informatyczne.
 • Grantobiorcami mogą być: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.
 • Kandydat na grantobiorcę powinien odznaczać się nie tylko wiedzą i doświadczeniem dydaktycznym, ale również być otwarty na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, co oznacza gotowość prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych, uczestnictwa w warsztatach, wyjazdach szkoleniowych w okresie wakacyjnym, uczestnictwa w spotkaniach on-line i stacjonarnych z ekspertami, cechować się wysokim zainteresowaniem dziedziną algorytmiki, programowania, potrafić zaplanować program prowadzenia kół z uczniami.
 • Ocenie podlegać będzie przedstawiony we wniosku o przyznanie grantu zarys koncepcji realizacji zajęć z uczniami i wstępna idea planowanej metodyki motywacji uczniów. Koncepcja ta wstępnie pozwoli ocenić pomysłowość, umiejętności dydaktyczne i posiadaną specjalistyczną wiedzę potencjalnego prowadzącego.
 • Powinien on posiadać nieposzlakowaną opinię, potwierdzeniem której będzie złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i ścigane z oskarżenia publicznego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Grantobiorca składa wniosek o powierzenie grantu na podstawie ogłoszonego naboru i za pomocą udostępnionego wzoru formularza wniosku o powierzenie grantu. Formularz jest wypełniany za pomocą utworzonego na potrzeby projektu generatora. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest założenie konta rejestracyjnego. Instrukcja posługiwania się generatorem jest udostępniona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu.
 • Operator grantu zapewnia obsługę techniczną generatora w postaci 'helpdesku'.
 • Wnioskodawca wypełnia formularz wniosku zawierający m.in. listę kompetencji pożądanych i punktowanych w następujący sposób: wnioskodawca jest nauczycielem stażystą - 1 pkt, nauczycielem kontraktowym - 2 pkt, nauczycielem mianowanym - 3 pkt, nauczycielem dyplomowanym - 4 pkt, wnioskodawca ma ukończone studia pierwszego stopnia o kierunku informatyka lub pokrewnym - 5 pkt, wnioskodawca ma ukończone studia podyplomowe na kierunku informatyka lub pokrewnym - 5 pkt, wnioskodawca uczy w szkole lub na uczelni przedmiotu informatyka lub pokrewnego - 5 pkt, wnioskodawca posiada tytuł doktora lub jest doktorantem - 5 pkt, wnioskodawca był medalistą/laureatem konkursu informatycznego lub pokrewnego krajowego - 10 pkt, międzynarodowego - 20 pkt, był finalistą konkursu informatycznego lub pokrewnego krajowego - 5 pkt, międzynarodowego - 10 pkt, wnioskodawca wypromował studenta/ucznia, który był medalistą/laureatem konkursu informatycznego lub pokrewnego krajowego - 10 pkt, międzynarodowego - 20 pkt, wnioskodawca wypromował studenta/ucznia, który był finalistą konkursu informatycznego lub pokrewnego krajowego - 5 pkt, międzynarodowego - 10 pkt, wnioskodawca był organizatorem konkursu informatycznego lub pokrewnego - 5 pkt, wnioskodawca posiada publikacje z zakresu informatyki lub pokrewnych dziedzin krajowe - 10 pkt, międzynarodowe - 20 pkt, wnioskodawca prowadził przez okres 2 lat koło informatyczne - 10 pkt, inne punktowane przez kapitułę projektu.
 • W pierwszym naborze grantobiorcy aplikować mogą o granty algorytmiczne, natomiast od kolejnego naboru w 2020 roku uruchomiony zostanie również nabór na granty projektowe. 
 • Jeden grantobiorca może prowadzić maksymalnie 2 kółka pozalekcyjne i otrzymywać ma nie 2 granty, przy czym dopuszcza się prowadzenie grantu algorytmicznego i projektowego albo dwóch grantów algorytmicznych. Grantobiorca zawiera odrębne umowy o powierzenie każdego z grantów.
 • Wnioskodawca, aplikując o grant, zobowiązuje się do prowadzenia kółka informatycznego / zajęć pozalekcyjnych przez okres 8 miesięcy, na co składają się 32 spotkania co najmniej 90-minutowe. 
 • Wnioskodawca, aplikując o grant, zobowiązuje się do uczestnictwa w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez operatora grantu, osiągając co najmniej 80% frekwencję zjazdów stacjonarnych w trybie weekendowym - pod rygorem zwrotu grantu.
 • Operator grantu prowadzi 3 dwudniowe zjazdy stacjonarne w semestrze – łącznie 6 dwudniowych zjazdów
 • Operator grantu wyznacza osoby merytoryczne do kontaktu w sprawach dotyczących projektu grantowego.
 •  

Powrót na górę strony