Dofinansowanie projektów z edukacji ekonomicznej

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Fundator: 

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
tel. 22 185 10 00, faks: 22 185 10 10
e-mail: listy@nbp.pl

http://www.nbp.pl

 

Instytucja obsługująca: 

NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-950 Wrocław
tel. 22 187 13 04
e-mail: sekretariat.wroclaw@nbp.pl

lista oddziałów

strona domowa projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Zasięg: 
regionalny
Osoba do kontaktu: 

tel. 22 185 24 59 lub 22 185 28 53
e-mail: sekretariat.dew@nbp.pl

 

Wymagane dokumenty: 
 • wniosek wypełniony za pomocą generatora,
 • skan aktualnego dokumentu rejestrowego (uchwała, rozporządzenie, odpisy z KRS lub innego rejestru),
 • skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie zKRS),
 • skan pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z odpisu z KRS),
 • materiał merytoryczny (zwłaszcza przy projektach medialnych lub związanych z publikacjami), który będzie podlegał weryfikacji przeprowadzanej przez ekspertów NBP lub zewnętrznych.

 

  

Termin składania wniosków: 

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez oddziały okręgowe NBP. Należy je złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.

 

Wysokość dotacji: 
do 30 000 zł (wymagany jest wkład własny, nie ma określonej wartości minimalnej)

 

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary jego działalności edukacyjnej, m. in.:

 • upowszechniania wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowania postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi,
 • zwiększania znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych i wspólnej waluty europejskiej),
 • kształtowania postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechniania obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i kształtowania odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzania budżetem domowym i korzystania z usług finansowych,
 • popularyzowania wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowania nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • strefa euro,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Dodatkowo corocznie NBP ustala Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

 

Skrót regulaminu: 
 • W ramach projektu dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.
 • O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty prawa polskiego: osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji zawodowej, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. Podmioty komercyjne mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie na działania, które nie są realizowane przez wnioskodawcę w celach komercyjnych i odpłatnie oraz są wykazane w rejestrze KRS.
 • O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.
 • Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być: dzieci i młodzież, nauczyciele i kadra naukowa, osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone takim wykluczeniem, w tym młodzież wchodząca na rynek pracy.
 • NBP dofinansowuje m.in. koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (koszty osobowe, honoraria autorskie), koszty administracyjne, nagrody, przeprowadzenie ewaluacji, koszty produkcyjne (m.in.: druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne), informacyjne (m.in.: działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
  NBP nie finansuje zakupu środków trwałych oraz nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium realizacji, tj. takich, w których działania objęte dofinansowaniem wykraczają poza prace przygotowawcze.
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji. W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku dla wnioskodawcy.
 • Zgłoszone do NBP wnioski o dofinansowanie podlegają dwuetapowej ewaluacji ex ante, a następnie opiniowaniu Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych lub Rady ds. Edukacji Ekonomicznej (zależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania). Po każdym etapie NBP może zgłaszać do wniosku uwagi i sugestie poprawek.
 • Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku dostępne są tutaj.
 • Podstawą przekazania dofinansowania jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji oraz przekazania NBP sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu.

Opracowano na podstawie informacji z Portalu Edukacji Ekonomicznej nbportal.pl.

 

Powrót na górę strony