Konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych

Data ostatniej modyfikacji:
2015-07-15
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gim nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Instytucja obsługująca: 

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych z EFS
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel/fax: 22 536 65 46 tel. 22 536 65 31
e-mail: banki.zadan@cke-efs.pl
http://www.cke-efs.pl

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu przedmiotu, którego dotyczy praca konkursowa,
 • CV sporządzone według podanego w regulaminie wzoru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru.

       

Termin składania wniosków: 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

składanie prac: do 31 grudnia 2013
ocena prac: zgodnie z kolejnością zgłoszeń w trzech etapach

 • prace złożone do 31 grudnia 2012,
 • prace złożone w terminie 1 stycznia - 30 czerwca 2013,
 • prace złożone w terminie 1 lipca - 31 grudnia 2013

    

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych odbywa się w ramach realizacji projektu pod nazwą "Budowa banków zadań" i obejmuje następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski), historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia,fizyka, geografia, chemia, informatyka.
 • W konkursie mogą brać udział osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu przedmiotu, którego dotyczy praca konkursowa.
 • Każda praca może dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju egzaminu.
 • Praca konkursowa polega na przygotowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych z danego przedmiotu.
 • Uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden zestaw zadań konkursowych.
 • Zadania muszą spełniać następujące warunki: sprawdzać umiejętności złożone określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, być opracowane zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku dotyczącym danego przedmiotu i rodzaju egzaminu (np. matematyka), zadania zamknięte (poza językiem obcym) muszą być opracowane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 2 , zadania nie mogą być plagiatem, parafrazą lub fragmentem innych zadań, muszą być opracowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 • Ocena prac konkursowych jest dokonywana przez Sąd Konkursowy w dwóch etapach. W I ocenia się, czy kandydat nabył status uczestnika konkursu, w II następuje ocena pracy uczestnika konkursu według następujących kryteriów: zgodność z wymaganiami konkursowymi, poprawność merytoryczna i językowa,zgodność z podstawą programową ( w tym reprezentatywność przypisanego do danego zadania wymagania ogólnego i szczegółowego), odpowiednie podejście dydaktyczne dla danego etapu kształcenia i rodzaju egzaminu, dobór i sposób przygotowania materiałów źródłowych, oryginalność, niekonwencjonalność.
 • W każdym kryterium przyznaje się 0-3 punktów.
 • Osoby, które otrzymają co najmniej 15 punktów, zostaną nagrodzone. Lista osób nagrodzonych jest ograniczona i zależy od zapotrzebowania organizatora konkursu. W przypadku nagrodzenia wymaganej liczby osób, praca komisji zostanie zakończona, a informacja o zakończeniu zostanie umieszczona na stronie www.cke-efs.pl.
 • Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do współpracy w zespole autorów zadań w ramach projektu "Budowa banków zadań".
 • Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji pisemnej i elektronicznej nagranej na CD (oznaczonej pseudonimem autora) do siedziby organizatora konkursu z dopiskiem: "Konkurs - Budowa Banków Zadań".

        
   

Powrót na górę strony