Tu mieszkam, tu zmieniam (III)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Olga Mikołajczyk
nauczycielka w V LO we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja Banku Zachodniego WBK
http://fundacja.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK SA

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Banku Zachodniego WBK
ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
biuro: ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa
tel. 22 586 89 98
e-mail: fundacja@bzwbk.pl

strona domowa projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • wniosek online dostępny ze strony domowej projektu,
 • kopia statutu,
 • kopa aktualnego odpisu z KRS w przypadku NGO (lub innego rejestru),
 • dokumenty poświadczające możliwość podpisywania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku szkół - upoważnienie wydane przez gminę).

 

Termin składania wniosków: 

od 15 VII do 30 IX 2017
wyniki konkursu: 10 XI 2017
realizacja projektów: do 30 XI 2018

 

Skierowane do: 
szkoły
organizacje pozarządowe
Dokument normujący: 
Wysokość dotacji: 
3, 4, 6 lub 8 tysięcy zł

Celem tego konkursu grantowego jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną lub społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Konkurs polega na wyborze najciekawszych spośród zgłoszonych inicjatyw społecznych i na przyznaniu im wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację proponowanych działań.

Granty przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu:

 • zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
 • poprawy estetyki, czystości lub funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej,
 • ochrony zabytków,
 • pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
 • ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
 • promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo jest wart przywrócenia pamięci,
 • budowania wspólnot międzypokoleniowych,
 • pogłębiania więzi lokalnych i współpracy między organizacjami,
 • poprawy jakości życia.

 

Historia:

Konkurs organizowany jest od 2014 roku.

 

Skrót regulaminu: 
 • Granty przyznawane są instytucjom lub organizacjom społecznym o charakterze non profit posiadającym osobowość prawną. Nie mogą o nie występować podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby.
 • Organizacja wnioskująca musi posiadać osobowość prawną i prowadzić statutowa działalność  społeczną, obywatelską lub edukacyjną.
 • Wniosek musi być stworzony i wysłany drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie projektu. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu. Do kolejnej edycji można przystąpić dopiero po rozliczeniu środków przyznanych w edycji poprzedniej.
 • W celu uwiarygodnienia wnioskodawcy, Fundacja rozsyła złożone wnioski do dyrektorów oddziałów Banku Zachodniego WBK, którzy opiniują wnioskodawców i ich projekty. Dlatego wnioskujący przed wypełnieniem aplikacji powinni skontaktować się z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK, w celu poinformowania go o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z organizacją i planowaną inicjatywą.
 • Wnioski ocenia specjalnie powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji, przedstawiciele Banku oraz powołani przez Zarząd Fundacji eksperci.
 • Wnioski należy składać, wybierając jeden z trzech koszyków grantowych (granty po 3, 4, 6 lub 8 tys. zł). Jeśli do któregoś z koszyków nie wpłynie wystarczająca liczba wniosków, komisja konkursowa może przesunąć niezagospodarowaną kwotę z jednego koszyka do drugiego.
 • Zgłaszane projekty powinny zostać zrealizowane do 30 XI 2018.
 • Otrzymanych środków nie można przeznaczyć na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu i członków wnioskującej organizacji.
 • Spośród zgłoszonych projektów komisja konkursowa wybiera najlepszych 300, które otrzymują granty.
 • Przy ocenie wniosków są brane pod uwagę następujące kryteria: potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie (10 pkt), pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu (7 pkt), zaangażowanie społeczne w projekt (5 pkt), wiarygodny i rzetelny kosztorys (5 pkt), rekomendacja dyrektora oddziału Banku (3 pkt) i opinia komisji o projekcie.
 • Uroczystość wręczenia grantów odbędzie się w Warszawie w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.
 • Laureaci konkursu są zobowiązani zaprosić dyrektora najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK do uczestnictwa w inicjatywie lub w którymś z etapów jej realizacji. Powinni skontaktować się z nim i poinformować o otrzymaniu grantu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych mediom w celach promocyjnych i późniejszej współpracy z tymi mediami. Organizacje zgłaszająca powinna pozyskać zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w przygotowaniu i realizacji zgłoszonych projektów i przedłożyć je organizatorom.
 • Organizacje, którym zostaną przyznane granty, są zobowiązane do nieodpłatnego przekazania organizatorom zdjęć, filmów wideo i innych materiałów na nośnikach cyfrowych dokumentujących i podsumowujących projekt z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Z otrzymanej darowizny należy rozliczyć się w terminie miesiąca od zakończenia realizacji projektu, składając sprawozdanie finansowe i merytoryczne, z dołączonymi skanami wszystkich dokumentów księgowych. W sprawozdaniu z realizacji projektu należy też zamieścić zdjęcia, skany prasy lub inne materiały potwierdzające realizację projektu.

 

Powrót na górę strony