Matematyka - Reaktywacja

Data ostatniej modyfikacji:
2013-09-1
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

Projekt ten realizowany przez Politechnikę Wrocławską w latach 2010-2014 jest bezpłatną formą pomocy uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Są to jakby indywidualne korepetycje na odległość wykorzystujące narzędzia informatyczne.

Za pośrednictwem Internetu uczniowie mają dostęp do wykładów, ćwiczeń i sprawdzianów. Ich stopień trudności rośnie w zależności od umiejętności i predyspozycji uczestnika. Na stronach z wykładami uczeń znajdzie nie tylko suche fakty i przykłady, ale także interaktywne symulatory pozwalające na samodzielne eksperymentowanie z pojęciami matematycznymi. Ponadto ma dostęp do interaktywnych ćwiczeń, które pozwalają na sprawdzenie stopnia zrozumienia przerabianego fragmentu materiału. Pojedyncze ćwiczenia można łączyć w sprawdziany z wybranej partii materiału. Wtedy uczeń musi rozwiązać zadania w określonym czasie i przedłożyć je do oceny. System sprawdza poprawność rozwiązań i pozwala na korektę tych, które są błędne. Wyniki są widoczne od razu podobnie jak prezentacje prawidłowych rozwiązań, dzięki czemu można łatwo przeanalizować swoje błędy. Zadania i wykłady przygotowali pracownicy Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Udział w program trwa trzy lata, tyle co nauka w szkole średniej. Ucznia obowiązuje kalendarz pracy, co wymaga dużej systematyczności w nauce. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem ok. 12 tysięcy uczniów z całego kraju. Pierwszeństwo zgłoszeń mają szkoły z najsłabszymi wynikami maturalnymi z roku poprzedzającego nabór, następnie decyduje wielkość miejscowości (im mniejsza, tym lepiej). Ostatnim kryterium jest kolejność zgłoszeń. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Historia:

Pilotażowa wersja projektu była uruchomiona w roku szkolnym 2010/2011. Wzięło w nim udział około 100 szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. W kolejnych latach zakłada się udział średnio po 60 uczniów z 200 szkół.

 

Skrót regulaminu:

 • Uczniów zgłasza szkoła poprzez wypełnienie dokumentów dostępnych na stronie organizatora kursu. Po zakwalifikowaniu do programu szkoła musi dostarczyć: deklarację dyrektora o udziale w projekcie, deklarację opiekuna grupy uczniów ze szkoły o udziale w projekcie, deklarację każdego ucznia podpisaną przez rodzica lub
  opiekuna prawnego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia, formularz kontaktowy z rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia.
 • Każdy uczestnik kursu musi mieć dostęp do Internetu i umieć posługiwać się komputerem.
 • Przy wyborze uczniów zaleca się, aby szkoły w miarę możliwości w pierwszej kolejności na listę uczestników wpisywały dziewczęta.
 • W szkole wybierany jest nauczyciel - opiekun grupy - odpowiedzialny za przebieg e-kursu (w tym za nadzór nad sprawdzianami i przeprowadzanie ich zgodnie z harmonogramem). Powinien być łatwo osiągalny przez uczniów i udzielać im pomocy merytorycznej w zakresie omawianych na kursie zagadnień. Opiekunowi przysługuje wynagrodzenie za pracę.
 • Uczestnik programu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach on-line zgodnie z ustalonym harmonogramem, samodzielnej nauki na
  platformie e-learningowej, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, rozwiązywania zadań i uczestniczenia w sprawdzianach zgodnie z harmonogramem. Uczeń, który zaliczy co najmniej 70% sprawdzianów, otrzymuje dyplom absolwenta projektu Matematyka-Reaktywacja.
 • Po każdym sprawdzianie tworzona jest i publikowana lista rankingowa uczestników kursu. Na zakończenia dla 200 najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • Po stwierdzenia braku aktywności ucznia lub braku postępów w nauce uruchomiona będzie tzw. ścieżka wsparcia: kontakt z opiekunem grupy ze szkoły, kontakt telefoniczny z uczniem, opis problemów z prośbą o wsparcie wysłany do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

 

Powrót na górę strony