Innowacyjna Szkoła 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-24
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Organizator: 

Microsoft Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa

Współorganizatorzy:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Wydawnictwo "Głos Nauczycielski"
ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Patronat

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
tel. 22 844-07-40, 844-08-67, 844-18-68, fax 22 646-52-51
 

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

Konkurs zamknięty od 2016 roku 

ogłoszenie konkursu: 9 lutego 2015
przesłanie przez szkoły dokumentu z wizją wykorzystania usług w chmurze: 30 marca 2015
opublikowanie listy szkół zakwalifikowanych do otrzymania nagrody: 14 kwietnia 2015
prezentacja finalistów konkursu: 23 kwietnia 2015
rozstrzygnięcie konkursu, uroczysta gala: październik 2015 

 

Celem konkursu jest zachęcenie placówek oświatowych do dzielenia się doświadczeniami związanymi z zastosowaniem nowych technologii w zarządzaniu i nauczaniu oraz docenienie i promowanie administracji i nauczycieli zaangażowanych w pracę na rzecz innowacyjności placówki. Najlepsze prace są udostępniane w Internecie wszystkim zainteresowanym.

 

Historia: 

Konkurs jest realizowany od 2009 roku, początkowo w ramach projektu "Partnerstwo dla Przyszłości".

 

Skrót regulaminu: 

Do konkursu mogą przystąpić szkoły wszystkich typów za wyjątkiem szkół wyższych.

Uczestnictwo w konkursie polega na:

  • przygotowaniu przez zespół nauczycieli Szkoły, któremu przewodniczy dyrektor, dokumentu, zawierającego opis wizji wykorzystania usług w chmurze Microsoft Office365 do poprawienia zarządzania: czasem, dokumentami oraz informacjami w placówce („Wizja”).
  • zgłoszeniu co najmniej jednego projektu w konkursie Innowacyjny nauczyciel 2015.

Dokument opisujący wizję powinien zawierać m.in.:

  • obszary planowanego wdrożenia (np. współpraca wewnątrz rady pedagogicznej czy komunikacja z rodzicami) poszczególnych usług Office365 wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób zmieni to na lepsze funkcjonowanie danego obszaru oraz jakie istniejące problemy lub niedogodności w funkcjonowaniu placówki zostaną w ten sposób rozwiązane (np. wymiana dokumentów, udostępnianie ich w postaci bibliotek online, współpraca grupowa, wykorzystanie usług społecznościowych, aplikacje online, komunikator online);
  • opis konkretnych propozycji użycia poszczególnych usług oraz kto i w jaki sposób będzie z nich korzystał (np. nauczyciele, uczniowie, administracja szkoły czy rodzice);
  • ewentualną integrację Office365 z istniejącymi w szkole usługami (np. dziennikiem elektronicznym, szkolną witryną).

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie wdrożenia usługi Office 365 w planie E1 w szkole (założenie domeny, skonfigurowanie domeny do usługi Office 365, założenie kont systemowych dla nauczycieli i dla uczniów w planie E1, komunikacja do użytkowników kont).

Komisja konkursu zakwalifikuje do otrzymania nagrody dwie wizje, które zostaną zaprezentowane na konferencji: „Szkolnictwo Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna drogą do sukcesu”
Przy wyborze komisja konkursu będzie brała pod uwagę przede wszystkim:

  • poprawność merytoryczną Wizji;
  • przydatność Wizji w podnoszeniu jakości pracy szkoły;
  • zakres wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w kształtowaniu procesu dydaktycznego, w szczególności we współpracy z uczniami i rodzicami oraz w zarządzaniu szkołą.

W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda. Wartość rynkowa nagrody wynosi około 3.000 zł Fundatorem nagrody jest Głos Nauczycielski.

 

Powrót na górę strony