MIX (V)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-26
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Centrum Edukacji Szkolnej
ul. Naddnieprzańska 31z
04-205 Warszawa                                                           
tel. 22 509 80 40, faks: 22 509 80 41

www.ces.edu.pl

 

Terminy: 

W 2013 roku konkurs został zawieszony.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SP i gimnazjalistów. Odbywa się na 6 poziomach wiekowych. Wśród wielu testów przedmiotowych (humanistycznego, z języków obcych, historii i geografii) oferowany jest test matematyczno-przyrodniczy. Składa się z 26 pytań, do każdego są 4 odpowiedzi, przy każdej niezależnie trzeba określić, czy jest prawdziwa, czy nie (test wielokrotnego wyboru). Niestety, zadania układane są bardzo niekonsekwentnie i w wielu zadaniach test staje się w sposób oczywisty testem jednokrotnego wyboru, co bardzo ułatwia jego rozwiązanie. Mimo to, dla uczniów ostatnich klas jest to świetna okazja do sprawdzenia się przed egzaminem kompetencyjnym.

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Szkoły, z których we wszystkich konkursach przedmiotowych weźmie udział więcej niż 120 uczniów, otrzymują zestaw testów wydanych przez CES. Na stronie organizatora dostępne są zadania z lat
ubiegłych i zakres tematów dla poszczególnych poziomów.

Zebrane pieniądze są przeznaczane na nagrody i organizację konkursu oraz na pomoc charytatywną dla dzieci z ubogich rodzin ze szkół współpracujących z Centrum Edukacji Szkolnej. 

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od roku 2008.

 

Skrót regulaminu: 
  • Uczniów zgłasza szkoła, przez wypełnienie formularza na stronie internetowej, faksem, listownie lub telefonicznie.
  • Konkurs odbywa się w tym samym czasie we wszystkich szkołach. Trwa 60 minut.
  • Ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Do każdego podane są 4 odpowiedzi, z których każda może być prawdziwa lub fałszywa. Zawodnicy zaznaczają odpowiedzi na specjalnych kartach.
  • Na początku każdy otrzymuje 104 punkty (tyle, ile ma decyzji do podjęcia). Za każdą poprawną odpowiedź dodaje się, a za błędną odejmuje 1 punkt.
  • Szkolny koordynator konkursu ma 5 dni na odesłanie kart odpowiedzi do organizatorów.

   

Przykładowe zadania: 

klasa 4 SP
1.
Kampinowski Park Narodowy leży w województwie:
a. łódzkim    b. lubelskim    c. dolnośląskim     d. mazowieckim
2. 4 godziny 28 minut to:
a. 428 minut   b. 688 minut   c. 268 minut   d. 248 minut

klasa 5 SP
1. Najbardziej słone jest:
a. Morze Bałtyckie b. Morze Czarne  c. Ocean Spokojny d. Morze Martwe
2. Która z podanych liczb nie jest pierwsza?
a. 7  b. 3  c. 13  d. 2

klasa 6 SP
1. Światło rozchodzi się po:
a. liniach krzywych b. okręgu c. liniach prostych d. paraboli
2. Jaka jest średnia ocen z matematyki w klasie, w której uczniowie otrzymali nastepujące noty na półrocze:  2 szóstki, 4 piątki, 13 czwórek, 8 trójek, 4 dopuszczające i 2 niedostateczne?
a. 3 ,(57)  b. 3,58  c. 3,6   d. 3,5

klasa 1 GIM
1. Prawdą jest, że:
a. wodór podtrzymuje spalanie
b. wodór dobrze się rozpuszcza w wodzie
c. tlen słabo rozpuszcza się w wodzie
d. tlen sam się spala.
2. Cenę towaru wynoszącą 200 zł obniżono dwukrotnie o ten sam procent. O ile procent obniżono cenę za każdym razem, jeżeli w tej chwili towar kosztuje 1445 zł?
a. 18%    b. 20%  c. 15%  d. 2%
3. Jeżeli gęstość wody wynosi 1000 kg/m3, to ciało o masie 2 g  i objętości 4 m
a. utonie   b. zanurzy się   c. wypłynie na powierzchnię   d. nie można przewidzieć.

klasa 2 GIM
1. Do badania bilansu cieplnego służy:
a. barometr b. termometr c. kalorymetr d. stetoskop
2. Punktami symetrycznymi względem osi rzędnych są:
a. K=(0, 2), L=(0, 0)   b. K=(-1, 4), L=(1, 4)   c. K=(-1, 4), L=(1, -4)   d. K=(-3, 0), L=(3, 0).
3. O ile wzrośnie temperatura wody o masie 2 kg, jeżeli dostarczymy do niej 84000 J energii? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg·°C.
a. 20°C   b. 0,1°C   c. 10°C   d. 100°C

klasa 3 GIM
1.
Wodę bromową odbarwi:
a. heksan  b. eten  c. butyn  d. trioleinian gliceryny
2.
Ile boków ma wielokąt foremny, jeżeli suma jego kątów wewnętrznych wynosi 2880°?
a. 16  b. 17  c. 18  d. 19
3.
Odległość przedmiotu od soczewki wynosi 4 m, a odległość obrazu od soczewki 5 m. Ile wynoszą: powiększenie obrazu i ogniskowa soczewki?
a. p=1,5; f=2,4 m  b. p=3,5; f=2,4 m  c. p=3; f=24 m  d. p=1,5; f=240 cm

 

Powrót na górę strony