Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-30
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Fundator: 

Gmina Wrocław

 

Instytucja obsługująca: 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław
tel. 071 777 85 89, fax: 071 777 77 12

http://www.wroclaw.pl/stypendia1

strona programu

 

Osoba do kontaktu: 
 • dla szkół podstawowych 71 777 81 46
 • dla szkół średnich 71 777 78 52

 

Dokument normujący:

 • Uchwała nr VI/119/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia. 
 • Uchwała Nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 7 VII 2016 w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
 • Załącznik do uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 7 VII 2016
 • Uchwała Nr LVI/1323/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
 • Zarządzenie nr 7079/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendia przyznawane są uczniom którzy:
  a) uzyskali na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięć ocen celujących oraz
  posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim/okręgowym, w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  b) są laureatami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
 • Stypendium może być przyznane uczniowi tylko z jednego tytułu i jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu.
 • Stypendium przyznawane jest w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń uzyskał tytuł do przyznania stypendium, na okres 10 miesięcy (od września do czerwca).
 • Z wnioskiem o stypendium występują dyrektorzy szkół.
 • Stypendia są finansowane z budżetu Gminy Wrocław.
 • Stypendium przyznaje Prezydent Wrocławia.

 

Termin składania wniosków: 

30 czerwca każdego roku

Zasięg: 
miejski
Wymagane dokumenty: 

Wniosek pobrany ze strony domowej wraz z załącznikami.
Wniosek dla uczniów za oceny celujące
Wniosek dla uczniów olimpijczyków
Formularz zgłoszeniowy
kopie dokumentów/dyplomów potwierdzających szczególne osiągnięcia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły
 

 

Wysokość stypendium: 
Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Prezydent Wrocławia.

Powrót na górę strony