Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów, olimpiad i turniejów

Data ostatniej modyfikacji:
2020-02-6
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. 2015 poz. 843,) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017, poz.586)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000586

 

 

Skrót postanowień: 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkołach podstawowych i gimnazjach

 • otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną (semestralną, roczną lub końcową w zależności od terminu uzyskania tytułu),
 • są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (w przypadku konkursu z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem),
 • uzyskują ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższy wynik,
 • są przyjmowani do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów naboru (lista olimpiad)

Szczególne osiągnięcia: uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub branżowej szkoły I stopnia oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (patrz tutaj)

Punkty rekrutacyjne:
Na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla w zależności od konkursu i uzyskanie tytułu:
w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 • finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
 • finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

w konkursie albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
 • laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 
 • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty, 
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty, 
 • powiatowym – 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych

 • otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną,
 • są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, uprawnienie takie przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły, a został wybrany przez ucznia na egzamin maturalny,
 • uzyskują z tych przedmiotów odpowiednio w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego najwyższy wynik na poziomie rozszerzonym,
 • przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od kryteriów,
 • mają wstęp bez egzaminu na wyższe uczelnie w zależności od decyzji rekrutacyjnych podjętych przez senaty uczelni.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz uzyskują z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższy wynik.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:  

 • zwolnienia z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,  
 • przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności publicznych ogólnodostępnych do szkół.

 

 

Powrót na górę strony