Wpis na listę ekspertów MEN

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Dokument normujący: 

Ustawa z 26 I 1982 "Karta Nauczyciela", Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 191 - tekst jednolity)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDu19820030019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 III 2013 w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. 2013 poz. 354)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000354

 

 

Skrót postanowień: 

Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,
 • jest nauczycielem dyplomowanym,
 • przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym (patrz tutaj),
 • posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej lub artystycznej,
 • jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej kształcącej nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych albo jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej, albo jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej (w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym - w tym przypadku kandydat na eksperta musi uzyskać akceptację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • posiada obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie jest podmiotem toczącego się przeciwko niej postępowania karnego, dyscyplinarnego, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nie była karana karą dyscyplinarną.

Wymogiem wpisu na listę ekspertów jest rekomendacja zawierającą opis dorobku zawodowego, wydana przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych - pisemna opinia wraz z uzasadnieniem wystawiona przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie pomocy społecznej albo nauczycielki związek zawodowy.

Wpisanie na listę ekspertów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

 

Powrót na górę strony