Wycieczki i imprezy krajowe

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-2
Dokument normujący: 

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 Nr 95, poz. 425, z późn. zm., tekst jednolity)http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516)http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011351516

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2014 poz. 1150) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001150

 

Skrót postanowień: 

Szkoły mogą organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w następujących formach:

 • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne: biwaki, konkursy, turnieje,
 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
 • imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki:

 • kierownikiem wycieczki/imprezy krajoznawczo-turystycznej i imprezy wyjazdowej może być pracownik pedagogiczny szkoły wyznaczony przez dyrektora a także inna wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim lub posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.
 • kierownikiem obozu wędrownego może być osoba, która ukończyła kurs dla kierowników obozów wędrownych lub posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.
 • kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu.

Do obowiązków kierownika należy:

 • opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 • opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
 • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki/imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
 • określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 • nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 • organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
 • dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
 • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki/imprezy
 • dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy po jej zakończeniu.

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba. Opiekun powinien w szczególności:

 • sprawować opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 • współdziałać z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki/imprezy,
 • sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 • wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.

Organizację i program wycieczek/imprez należy dostosować do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez powinno odbywać się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o systemie oświaty oraz stosownych aktów wykonawczych (patrz tutaj).

W dokumentacji wycieczki/imprezy koniecznymi dokumentami są:

 • karta wycieczki/imprezy zatwierdzona przez dyrektora szkoły (wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia),
 • zgoda opiekunów prawnych na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów,
 • ubezpieczenie uczestników wycieczki/imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  

Powrót na górę strony