trójkąt

Data ostatniej modyfikacji:
2008-10-11
Tłumaczenie: 
triangle
Wymowa: 
trajangl

A three-sided polygon, determined by joining three noncollinear points with a closed broken line.

Types of triangles:

 • acute-angled [czytaj: e'kjut engld] - ostrokątny
 • right-angled [czytaj: rajt engld] - prostokątny
 • obtuse-angled [czytaj: aptjuz engld] - rozwartokątny
 • isosceles [czytaj: ajzosiliz] - równoramienny
 • equilatteral [czytaj: ikłilateral] - równoboczny
 • scalene [czytaj: skejlyn] - różnoboczny
 • congruent - przystający
 • similar - podobny

 Parts of a triangle:

 • side [czytaj: sajd] - bok
 • vertex [czytaj: werteks] - wierzchołek
 • vertices [czytaj: wertajsyz] - wierzchołki
 • base [czytaj: bejz] - podstawa
 • base angles [czytaj: bejz engls] - kąty przy podstawie
 • interior angle - kąt wewnętrzny
 • exterior angle - kąt zewnętrzny

 • legs - ramiona lub przyprostokątne 
 • hypotenuse [czytaj: hajpotenjuz] - przeciwprostokątna
 • altitude/height [czytaj: oltitjud/hajt] - wysokość
 • median [czytaj: midjen] - środkowa
 • midline - linia środkowa

 • angle bisector [czytaj: engl bajsekto] - dwusieczna kąta
 • centroid - środek ciężkości
 • orthocentrum - punkt przecięcia wysokości/ortocentrum
 • incentre [czytaj: insentyr] - środek okręgu wpisanego
 • circumcentre [czytaj: serkymsentyr] - środek okręgu opisanego

 

Terminy pokrewne: 
 • perimeter - obwód
 • area - pole
 • area rule / formula - wzór na pole

 

Zwroty: 
 • cechy przystawania trójkątów - rules of congruency for triangles
 • cechy podobieństwa trójkątów - rules of similarity for triangles

(patrz cecha)

 

Powrót na górę strony