Orzeł Dolnośląski

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-3
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GM 9 Wrocław
Fundator: 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36, fax 71 340 63 22
e-mail: kuratorium@duw.pl lub poczta@kuratorium.wroclaw.pl

https://www.kuratorium.wroclaw.pl

strona domowa konkursu 

 

Dokument normujący: 

O nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” ubiegać się mogą wybitni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może wystąpić o nagrodę tylko dla jednego kandydata.

 

Skrót regulaminu: 
 • Wyboru kandydata ze szkoły dokonuje rada pedagogiczna.
 • Dyrektorzy szkół dokonują zgłoszenia kandydatury do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 30 września.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć opinię dyrektora o uczniu wraz z uzasadnieniem, dlaczego zasługuje on na miano Orła Dolnośląskiego i co wyróżnia go spośród innych uczniów oraz rekomendację samorządu uczniowskiego, a opcjonalnie także inne rekomendacje np. klubu sportowego, ogniska artystycznego, trenerów, instruktorów itp.
 • Dolnośląski Kurator Oświaty powołuje Komisję ds. Nagrody, która dokonuje oceny formalnej wniosków. Te, które nie spełnią wymogów formalnych, nie są dalej rozpatrywane.
 • Spośród wniosków spełniających wymagania formalne na podstawie informacji zawartej w formularzach zgłoszeniowych Komisja wybiera do 10 uczniów nominowanych do nagrody i przedstawia kandydatury Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z informacjami o uczniach nominowanych zawartymi w zgłoszeniach i po wysłuchaniu autoprezentacji uczniów.
 • Prezentacje uczniów nominowanych do nagrody odbywają się podczas gali finałowej i polegają na przedstawieniu się w dowolnej formie w czasie do 7 minut.
 • Decyzja kuratora o przyznaniu nagrody jest uznaniowa i ostateczna. Nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Lista uczniów nominowanych do nagrody jest ogłaszana do 5 listopada na stronie kuratorium.
 • Gala finałowa jest organizowana w grudniu. Jej termin ogłasza Dolnośląski Kurator Oświaty.

Wymagania:

1. Osiągnięcia edukacyjne [trzeba spełnić wszystkie kryteria]:

 • średnia ocen ustalona na podstawie ostatniego świadectwa szkolnego - co najmniej 4,5
 • bardzo dobre lub wzorowe zachowanie
 • wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzowych, artystycznych lub sportowych szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego
 • osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

2. Aktywność społeczna [trzeba spełnić minimum 2 kryteria]:

 • udzielanie się w życiu szkoły lub bycie aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego
 • udzielanie się w życiu społeczności lokalnej
 • zaangażowanie w wolontariat lub działalność charytatywną na poziomie szkoły, miejscowości, gminy, powiatu lub województwa.

3. Sukcesy i talenty [obowiązkowo]:

 • opis sukcesów i talentów ucznia, jego pasji, zainteresowań, zdobywanych nagród, publikacji, wystaw, wernisaży czy innych dokonań
 • wykaz odniesionych sukcesów (nagrody, medale, stypendia, wystawy, publikacje).

 

Termin składania wniosków: 

30 września każdego roku

 

Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 

 

Powrót na górę strony