Stypendia pomostowe (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2017-09-4
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM nr 9 Wrocław
Fundator: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl/

Partnerzy:
Narodowy Bank Polski
Fundacja PZU
Fundacja BRE Banku
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego
Fundacja Orange
Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja Wspomagania Wsi
Koalicja Lokalnych Organizacji Pozarządowych

Współpraca:
Agencja Nieruchomości Rolnych
Fundacja Stefana Batorego
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91, 42 631 95 58, fax: 42 630-27-81
e-mail: fep@fep.lodz.pl
www.fep.lodz.pl

strona domowa

Instytucja lokalna (dolnośląskie)
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38
tel.: 71 782 26 27, faks: +48 71 782 26 20
e-mail: biuro@fem.org.pl, http://www.fem.org.pl
strona domowa
 

 

Osoba do kontaktu: 

Stypendia przyznawane są maturzystom (a potem mogą być kontynuowane przez kolejne trzy lata studiów) mieszkającym na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Mają na celu ułatwienie startu w życie studenckie, zanim mogą zostać przyznane pierwsze stypendia za wyniki w nauce. Najlepsi mogą liczyć na dalsze wspieranie ich rozwoju naukowego. Wśród aplikantów preferowani są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.

 

Skrót regulaminu: 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w czterech segmentach od maturzystów:

 • pochodzących z rodzin pracowników gospodarstw postPGRowskich,
 • będących finalistami dowolnej olimpiady przedmiotowej,
 • wychowywanych w rodzinach zastępczych lub domach dziecka,
 • posiadających rekomendację jednej z lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Programem.

Ponadto aby ubiegać się o stypendium, kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • być maturzystą i absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej w danym roku szkolnym,
 • zostać przyjęty na I rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni państwowej,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1295 zł netto (lub 1480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności),
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. zdobyć minimum 90 punktów na maturze według podanego w regulaminie algorytmu.

Wniosek stypendialny należy wypełnić w trybie on-line oraz złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Termin składania wniosków: 

nabór wniosków o udzielenie rekomendacji - do 25 sierpnia 2017
wniosek on-line - do 18 sierpnia 2017
wniosek wersja papierowa - do 25 sierpnia 2017
ogłoszenie listy stypendystów na stronie Programu - 9 października 2017

Zasięg: 
krajowy
Wymagane dokumenty: 
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto rodziny w czerwcu roku ubiegania się o stypendium

oraz co najmniej jeden z dokumentów:

 • kopia świadectwa pracy w gospodarstwie postPGRowskim jednego z rodziców lub opiekunów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w finale olimpiady przedmiotowej (wykaz olimpiad)
 • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wychowywaniu się w rodzinie zastępczej lub domu dziecka
 • rekomendacja organizacji lokalnej (wykaz organizacji).

  

Wysokość stypendium: 
5000 zł rocznie (płatne przez 10 miesięcy)

Powrót na górę strony