(Pseudo)naukowy słownik polsko-angielski

Data ostatniej modyfikacji:
2010-12-3
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki na UWr

Kiedy pracowałam w jednej ze szkół w Wielkiej Brytanii, w mieście będącym dużym skupiskiem Polaków, wpadł w moje ręce polsko-angielski słownik terminów naukowych przeznaczony dla uczniów z Polski, który miał im pomóc w nauce przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w języku angielskim. Nosił szumny tytuł "English-Polish Science Words and Phrases". Lektura tego wątpliwego dzieła sztuki translatorskiej najpierw wzbudziła moją  konsternację, później paroksyzmy śmiechu, a na koniec panikę i sprawiła, że włosy stanęły mi dęba.

 

Oto kilka  przykładów haseł angielskich i ich polskich tłumaczeń.

 

switch A component that lets you make and break an electric circuit easily. zmienić Część składową, która umożliwia nawiązywanie i przerwa  obwodu elektrycznego łatwo.
weight The pulling force of the Earth's gravity on an object. Weight tells you how heavy something is. waga W pociągnięcie życie na Ziemi ciężkości na obiekcie. Waga powie ci, w jaki sposób coś jest ciężkie.
adaptations Having features that help a living thing to survive in a particular place.   przystosowanie Po funkcji, które pomogą przetrwać istota żyjąca w danym miejscu.
force A force is a push or a pulls.  siła A życie jest remis lub wyciągi.
shadows Dark patches made on a surface when an object stops light getting to the surface.   cienie Dark łaty na powierzchnię, gdy obiekt przestaje światło zaczyna się na powierzchnię.
orbit The path an object follows as it moves around another object.  orbita Ścieżka obiektu, jak wynika to porusza wokół innego obiektu.
fertilisation When a male and female nucleus fuse to create a complete set of instructions for a new organism.  nawożenia Kiedy samca i samice jądra lączyć do stworzeniia kompletnego zestawu instrukcji dla nowego organizmu.
food web A food web shows all the food chins in an area. żywności internetowej Spożywczy internetowej pokazuje wszystkie żywności podbródków w okolicy.
amphibians One of the groups of vertebrate animals that lay eggs in water but breathe air. płazy Jedna z grup kręgowców świeckich jaja w wodzie, ale oddychajom powietrzem.
attraction When two objects feel a forvce that pulls them together. pociąg Odczuwać dwa obiekty razem.
burning When a substabnce reacts with oxygen with a flame. palenie Kiedy substancja reaguje z tlenem z płomienia.
charge Atoms and objects can have a negative or positive elektrical charge or they can be neutral. opłata Atomy i obiekty mogą mieć negatywny lub pozytywny ładunek lub mogą być neutralne.
dispersion Plants spreading their seeds away from the parent plant. dyspersja Rośliny rozkładajou swojich nasion od rodziców zakładu.
enviroment The area in which an organism lives or the surrounding conditions. środowisko Obszar w szkarłacica organizmużycia lub otaczających warunków.
element A substance made from only one type of atom. element Substancja wykonane wyłacznie z jednego rodzaju atomu.
excretion Getting rid of the waste products of life processes from your body. ekskrecja Pozbywanie się olbrzymich produktów z żywych prosesów organizmu. 
fuel A material that burns to release energy. opał Materiał że płonie do uwolnienia energii.

 

A teraz zgadnijcie sami, co to jest.
Na autorów największej liczby poprawnych odpowiedzi, czekają nagrody-niespodzianki.

Część I
1) Cząsteczki bez opłat w jądra atomów.
2) Jakie wysokie lub niskie jest notatkę.
3) W refleksji na hałas od twardej powierzchni.
4) Siły produkowane przy powierzchni przenosi się do innych powierzchni, które działa przeciwko ruch.
5) Mieszanina wyblakłych skał i cząstki sprawy z obumarłych roślin i zwierząt.
6) Przeniesienie pyłku z jednego kwiatu do napiętnowania innego.
7) Materiał nie pozwala poprzez lekkie.
8) Lotnicza torba w płucach, gdzie odbywa się wymiana gazowych.
9) Maleńkie cząsteczki - wszystkie sprawy jest z nich wykonane.
10) Struktury znaleźć tylko w komórkach roślinnych, że pułapki słoneczną energii dla fotosyntezy.
11) A sposób, aby rozdzielić mieszaniny rozwiązania, które mają różne punkty wrzenia.

Część II
12) Pobierać się mniejszym.
13) Zmiana stanu z cieczy do gazu w temperaturze niższej następnie temperaturę wrzenia.
14) Pokarm grup, która zawiera najwięcej energii.
15) Światłowody nie wytrawić, co pozwala przenieść żywności poprzez wnętrznoćci.
16) W nieobciążania czastek lub rozwiązania, które ma pH 7.
17) Zmiana stanu z ciekłej w twardą jak energia jest usuwana.
18) Gdy ziarno zaczyna rosnąć w zakładzie.
19) Chemiczny posłanca że podróż dookoła ciała we krwi.
20) Substancja która pokazuje czy rozwiązanie jest kwasu czy zasady przez zmianę barwy.
21) Zmiana stanu z solidną w cieczy.
22) Przełom wpływ siły.

c.d.n.

 

Kilka pierwszych

Niektóre są łatwe:
1) nukleony - "charge" to po angielsku "opłata", ale także "ładunek elektryczny",
3) echo - "reflection" to także "odbicie",
9) atomy - "matter" to sprawa lub "materia",
11) destylacja - "solution" to "rozwiązanie" lub "roztwór"

i wszystko jasne. Nad pozostałymi jeszcze pracuję, ale to fajna zabawa i już teraz proszę o więcej.

Uzupełnienie

1. Skoro bez opłat, to raczej neutrony :)
2. Postawiłbym na wysokość dźwięku, która łączy się z częstoliwością, bo "note" to przecież nie tylko "notatka", ale również nuta.
4. Tarcie.
5. Próchnica.
6. Zapylenie, chyba wszyscy to widzą.
7. Coś ze światłem, no bo "lekkie" to "light", a "light" to "światło". Nie pozwala... nie wiem :)
8. Pęcherzyk płucny - "air sac" to także "pojemnik z powietrzem".
10. Chloroplasty - "structure" to jakaś struktura, również w biologii, a skoro wiązać to z energią słoneczną, to przecież tam dochodzi do jej wytworzenia i złapania w "pułapkę".

Nagrody

Karola i Adrian otrzymują nagrody-niespodzianki. Zapraszamy do udziału w II części konkursu.
1 - to rzeczywiście neutrony (neutrons)
2 - wysokość dźwięku (pitch)
4 - tarcie (friction)
5 - to po prostu gleba (soil)
6 - zapylanie (pollination)
7 - nieprzejrzysty (opaque)
8 - pęcherzyk płucny (alveolus)

Kilka odpowiedzi do cz. 2

13) parowanie w temperaturze niższej niż temperatura wrzenia
17) zamarzanie
18) kiełkowanie
19) tlen?
20) lakmus (ew. inny wskaźnik pH)
21) topnienie (np. lodu)
22) środek ciężkości?

Kilka dobrze

13, 17 (solid = ciało stałe), 18 (plant = roślina lub zakład przemysłowy), 21 - OK.
20 to wskaźnik (indicator).
19, 22 - nietrafione.

Ciąg dalszy do cz. 2

14) tłuszcze (ew. cukry - węglowodany)
15) przełyk?
16) obojętność
18) krystalizacja
19) hemoglobina
22) przyspieszenie ziemskie - przełom to change, czyli zmiana, wpływ to pull, czyli ciągnąć (przyciągać), a siła zostaje siłą

Ciąg dalszy

14, 16 neutralny (an uncharged particle or a solution that has a pH of 7) - OK,
15, 18, 19, 22 - nietrafione.
12, 15, 19, 22 - nadal czekają na rozwiązanie.

12, 15 i 19

12) cząsteczka - pobierać się to couple, czyli kilka
15) błonnik - ciało go nie trawi, ale pobudza ruchy jelit i w ogóle jest potrzebny do trawienia
19) żyła albo tętnica
19) to może być jeszcze hormon ("chemiczny"), albo jakieś inne części krwi - białe krwinki, czerwone krwinki, osocze lub płytki krwi
22) to może wektor siły albo jego zwrot, czy też inny element?

Rozwiązanie cz. 2

15) było blisko, to włókno (fibre)
19) hormon (chemical messenger)
22) moment siły (turning effect of a force)
natomiast 12) to kurczyć się (contract - get smaller)

Kumpel (z Wrocławia) i adam123 (z Mosiny) otrzymują nagrody niespodzianki.

Prywatny konkurs

Proponujemy wam zabawę w ponowne przetłumaczenie na polski wyrażeń wcześniej przetłumaczonych mechanicznie na angielski. Życzymy dużo śmiechu. Uczestnikom konkursu fundujemy - a jakże - ciekawe nagrody.

Na rozgrzewkę kilka przykładów:
DON'T TEAR YOURSELF - NIE DRZYJ SIĘ
DON'T MAKE A VILLAGE - NIE RÓB WIOCHY
I THANK YOU FROM THE MOUNTAIN - DZIĘKUJĘ Z GÓRY
ANIMAL YOU MYSELF - ZWIERZĘ CI SIĘ
IT'S AFTER BIRDS - JEST PO PTOKACH

1) HERITAGE OF PRICES
2) TO MAKE THE PROFIT ON TIME
3) SHIT ME IS GOING AROUND
4) GO OUT ON PEOPLE
5) GO BEHIND A BOY
6) WITHOUT SMALL GARDEN
7) I'M FROM BEEFFACE
8) UNIVERSAL PREGNANCY LAW
9) I SEE IN A BOAT
10) BRAIN TIRE FIRE
11) GO TO THE SECOND PAGE OF THE STREET
12) YOU DIVIDE MY SENTENCE
13) RAILWAY ON YOU
14) TO DIVORCE ONESELF OVER THE FACTS
15) THROW ME UP
16) MY GIRL IS VERY EXPENSIVE TO ME
17) POST HIM SHOPING
18) GARDEN SCHOOL BAND
19) NEWS STAND OF MOVEMENT
20) FUGITIVE OF CIRCUMSTANCES
21) VOLUME DIVIDED THEIR LOTTERY COUPON
22) COFFE ON A BANCH
23) FIRST FROM THE BANK
24) COIN PAINTINGS
25) HOLE KILLED BY BOARDS

Odpowiedź

1) spadek cen
2) zyskać na czasie
3) g++++ mnie to obchodzi
4) wyjść na ludzi
5) wyjść za chłopaka
6) bez ogródek
7) jestem z Wołomina
8) prawo powszechnego ciążenia
9) Widzew Łódź
10) zapalenie opon mózgowych
11) przejść na drugą stronę ulicy
12) przerywasz mi (w zdaniu)
13) kolej na ciebie
14) rozwodzić się nad faktami
15) podrzuć mnie
16) moja dziewczyna jest dla mnie bardzo cenna (cenię moją dziewczynę)
17) wyślij go na zakupy
18) ???
19) kiosk ruchu
20) zbieg okoliczności
21) ???
22) kawa na ławę
23) pierwszy z brzegu
24) obrazy Moneta
25) dziura zabita dechami

Zaliczone

Fajnie, że wreszcie ktoś coś napisał. Oczywiście przyznajemy jburzynowi nagrodę. Proponujemy jednak poprawki:
12) podzielasz moje zdanie
16) moja dziewczyna jest mi bardzo droga.
18 i 21 zostawiamy Wam do rozwiązania.

C.d.

Oto moje propozycje:
18) Zespół Szkół Ogrodniczych
21) Tom podzielił ich los
Fajna zabawa. Thx.

Powrót na górę strony