AlfaBeta

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu
Organizator: 

Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki "AlfaBeta"
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
e-mail: kolo.alfabeta@gmail.com
http://uksw.edu.pl

strona domowa konkursu

Patronat:
Stowarzyszenie Nauczycioeli Matematyki
Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Terminy: 

W roku szkolnym 2016/17 konkurs został zawieszony. 

zgłoszenia do 21 II 2016
I etap – 29 II 2016
II etap – 7 III 2016
finał – 2 IV 2016

Miejsce:

I i II etap w macierzystych szkołach
finał w siedzibie organizatora

 

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Jego adresatami są uczniowie klas II i III gimnazjów. Celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz promocja uczniów zdolnych i aktywnych. Dwa etapy eliminacyjne odbywają się w macierzystych szkołach, a finał w siedzibie organizatora. Po części zadaniowej zaplanowany jest poczęstunek dla uczestników finału i wykład okolicznościowy, a po nim ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów klas II i III gimnazjów (bez podziału na kategorie wiekowe).
  • Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół gimnazjalnych oraz dodatkowe umiejętności wymienione w regulaminie.
  • Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Do II etapu kwalifikowani są uczniowie, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Do finału kwalifikowanych jest 40 uczestników II etapu z najwyższą liczbą punktów.
  • Laureatami konkursu zostają uczestnicy finału, którzy uzyskają co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów. Pozostali uzyskują tytuł finalisty.
  • I i II etap konkursu przeprowadzają komisje szkolne w oparciu o zestawy zadan dostarczone przez organizatora. 
  • Czas rozwiązywania zadań w I i II etapie wynosi 60 minut. W I etapie są to zadania testowe jednokrotnego wyboru, a w II etapie - zadania otwarte.
  • Prace I etapu sprawdza i dokonuje kwalifikacji do II etapu komisja szkolna. Prace II etapu sprawdza komisja szkolna, a kwalifikacji do finału dokonuje komisja powołana przez organizatora. 
  • W finale uczniowie rozwiązaują w ciągu 90 minut zadania zamknięte i otwarte. Mogą korzystać z kalkulatorów prostych.
  • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Przykładowe zadania: 

1. Kolejne liczby całkowite nie mniejsze niż 16 to:
a) -16, -17, -18, -19, -20 ...     b) -15, -14, -13, -12, -10 ...     c) -17, -18, -19, -20, -21 ...
d) -15, -14, -13, -12, -11 ...     e) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

2. Średnia arytmetyczna liczb 0, 15, 25, 35, 45 wynosi:
a) 25     b) 24     c) 72/3     d) √576     e) żadne z odpowiedzi nie jest poprawna

3. Jaka jest miara kąta utworzonego przez wskazówki minutową i godzinową o 17.00?
a) 200°     b) 800°     c) 90°     d) 120°     e) 150°

4. Kąt wpisany i kąt środkowy oparte na tym samym łuku mają następującą własność:
a) kąt wpisany jest dwa razy większy     b) kąt środkowy jest 2 razy większy
c) kąt wpisany jest pół raza większy      d) kąt środkowy jest pół raza większy
e) są równe

5. Liczba złożona to liczba naturalna, która ma:
a) więcej niż dwa dzielniki    b) więcej niż jeden dzielnik    c) mniej niż dwa dzielniki
d) dokładnie dwa dzielniki     e) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

6. Jeśli 0,5% liczby a wynosi 5, to a jest równe:
a) 1000     b) 100     c) 10000     d) 500     e) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

7. Kierowca wyrusza w południe z punktu P z szybkością 120 km/h. O której godzinie dogoni drugiego kierowcę, który wyruszył o 7 rano i jechał z prędkością 45 km/h?
a) po 14, ale przed 14:30     b) o 15     c) o 16:30     d) po 15, ale przed 15:30    
e) po 14:30, ale przed 15:00

8. Dane są trzy liczby: 22^2, 222, (22)2 . Iloraz największej i najmniejszej z nich jest równy:
a) 1     b) 2     c) 218     d) 224     e) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

9. Które z poniższych równości są fałszywe?
a) (xy)2 = (yx)2     b) -(xy)2 = (yx)2     c) (x + y)(-xy) = y2x2     d) (xy)(y+z) = x2y2
e) (x+y)2(xy)2 = (x2y2)2

10. W pewnej maszynie są dwa koła napędowe, które złączono pasem transmisyjnym. Większe koło o obwodzie 360 cm wykonuje 180 obrotów na minutę. Ile obrotów na minutę wykonuje mniejsze koło, którego obwód wynosi100 cm?
a) 340     b) 1280     c) 640     d) 648     e) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

 

Powrót na górę strony