Liga Zadaniowa UMK w Toruniu (XXIX)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-10-8
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w GIM 1 Wrocław
Organizator: 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
http://liga.mat.umk.pl/

współorganizatorzy:
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Torunia
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy CKU
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Terminy: 

eliminacje szkolne: do 30 X 2015
zgłoszenia: 6 XI 2015
spotkania etapu rejonowego: 14.11.2015 r., 09.01.2016 r. – terminy wspólne dla SP i GIM,  27. II. 2016- SP,  2.IV. 20156- GM,  spotkania o godz. 10.00,
etap finałowy: 12 III 2016 - SP, godz.11.00; 16 IV 2016 - GIM, godz.11.00

 

Liga toruńska jest konkursem przeznaczonym dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz I-II klas gimnazjów. Jej głównym celem jest popularyzowanie wiedzy matematycznej w zakresie szkolnego programu nauczania. Może wziąć w niej udział każdy uczeń, który chce pracować nad własnym rozwojem. Jest to specyficzna forma pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Wielu uczestników zostało później laureatami Olimpiady Matematycznej i zawodowymi matematykami (spośród uczestników Ligi rekrutuje się również kilku obecnie już wrocławskich matematyków).

Konkurs składa się z pięciu spotkań w ciągu roku szkolnego. W trakcie spotkania uczniowie rozwiązują zadania konkursowe i otrzymują zestaw zadań przygotowawczych do następnego spotkania. Laureatom przysługuje zwolnienie z egzaminu po odpowiednim etapie edukacji, a finalistom - dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do gimnazjum lub liceum.

 

Historia: 

Głównym inicjatorem konkursu był prof. Leon Jeśmanowicz - pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znakomity dydaktyk i popularyzator matematyki. Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 1987 roku. Początkowo obejmował województwo toruńskie, a obecnie - cały region kujawsko-pomorski. Dzięki zamieszczanym w internecie materiałom, jest też otwarty dla zainteresowanych uczniów z całego kraju. W 2007 roku z okazji 20 jubileuszu Ligi zadania z wcześniejszych edycji zostały wydane w formie książkowej.

Od roku szkolnego 1995/1996 organizację konkursu przejął Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu we współpracy z Toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od roku 2001/2002 współorganizatorem Konkursu jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Toruniu, natomiast w roku szkolnym 2002/2003 do organizacji Konkursu włączył się Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Z kolei od roku 2009/10 współorganizatorem jest też Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs jest trzyetapowy. Składa się z eliminacji szkolnych i pięciu spotkań rozłożonych równomiernie w ciągu roku szkolnego.
  • Eliminacje polegają na przeprowadzeniu w szkołach konkursu w oparciu o dostarczone przez organizatorów zadania. Na tej podstawie szkoły zgłaszają uczniów do udziału w etapie rejonowym.
  • Komitet Organizacyjny może dopuścić do etapu rejonowego także uczniów ze szkół, w których nie przeprowadzono eliminacji.
  • Etap rejonowy składa się z trzech spotkań, podczas których uczniowie przez 90 minut rozwiązują zadania, a następnie otrzymują zestawy zadań przygotowawczych do kolejnego spotkania. Nie ma zadań przygotowawczych do finału.
  • Po zakończeniu etapu rejonowego Komitet Organizacyjny ustala listy laureatów I, II i III stopnia oraz wyróżnionych.
  • Laureaci I i II stopnia są kwalifikowani do finału, który odbywa się w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.
  • Laureatom finału przysługuje zwolnienie z egzaminu zewnętrznego po odpowiednim etapie edukacji, a finalistom dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do gimnazjum lub liceum.

    

Przykładowe zadania: 

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Podaj 2002. cyfrę rozwinięcia dziesiętnego ułamka 4/11.

2. Odkryj zaszyfrowane cyfry wiedząc, że te same cyfry oznaczają te same litery, a różnym cyfrom odpowiadają różne litery: SKO + SKO = OKS.

3. Narysuj trójkąt o podstawie 7,5 cm i podziel go prostymi wychodzącymi z jednego wierzchołka na 5 części o równych polach.

 

GIMNAZJUM kl. 1

1. Pole kwadratu jest nie mniejsze od pola prostokąta, którego jeden bok jest o 7 cm dłuższy, a drugi o 3 cm krótszy od boku tego kwadratu. Jaka może być największa długość boku kwadratu?

2. Ile trójek należy dodać aby otrzymać liczbę 34, 310, 381, 32002 ?

3. Wierzchołki trójkąta prostokątnego i równoramiennego leżą na okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

 

GIMNAZJUM kl. 2

1. Wyznacz stosunek pól kwadratu i ośmiokąta foremnego wpisanych w okrąg o promieniu r.

2. Ile jest liczb naturalnych, nieparzystych, jedenastocyfrowych, z których każda jest podzielna przez 9 i w jej zapisie dziesiętnym występują jedynie cyfry 5 i 0.

3. Oblicz pole i obwód sześciokąta foremnego, którego środek znajduje się w punkcie (1, 1), a jednym z wierzchołków jest punkt (1, 5). Wyznacz pozostałe wierzchołki tego sześciokąta.

 

Powrót na górę strony