zDolny Ślązaczek (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-12-20
Autor: 
Joanna Polechońska
nauczycielka w Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu
Organizator: 

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
www.kuratorium.wroclaw.pl

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.umwd.pl

Realizator konkursu:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 71 367 09 50 lub 71 367 70 20 (28, 29)
www.dodn.wroclaw.pl

strona domowa: http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/

 

Terminy: 

Po 16 edycjach od roku szkolnego 2019/20 konkurs realizowany jest pod nazwą zDolny Ślązak dla klas 4-8 szkół podstawowych (dawny zDolny Ślązak - Gimnazjalista).

strona konkursu zDolny Ślązak 

 

Miejsce finałów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

 

Osoby do kontaktu:

Paweł Nowak
tel. 508 691 074
e-mail: pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Przemysław Adamski
tel. 508 691 108
e-mail: przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

 

Jest to prestiżowy konkurs wojewódzki dla uczniów klas IV-VI SP, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Laureaci są zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasisty i otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów. Zawody mają na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów naszym regionem. Od 2018 roku wszystkie etapy rozgrywane są osobno w wersji polonistycznej i matematycznej. Etapy wstępne mają charakter testu rozwiązywanego na podstawie tekstu źródłowego. W części matematycznej finału uczniowie rozwiązują zadania otwarte. Osobno rozgrywane są też konkursy z języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Uczestnicy muszą się często wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania programowe w szkole.

 

Historia: 

Konkurs organizowany jest od 2003 roku. Początkowo eliminacje miały charakter interdyscyplinarny i tylko finał odbywał się w formie pisemnej w dwóch osobnych częściach - matematycznej i humanistycznej. W 2014 roku zrezygnowano z części ustnej finału - prezentacji na temat zwiazany z regionem. Od 2018 roku konkurs jest organizowany począwszy od eliminacji szkolnych osobno z matematyki i języka polskiego.

Dla uczniów gimnazjów od 2000 roku organizowane są konkursy blokowo-przedmiotowe zDolny Ślązak Gimnazjalista.

W roku szkolnym 2019/20 po 16 edycjach zDolnego Ślązaczka konkurs został połączony z edycją gimnazjalną i jest realizowany jest pod nazwą zDolny Ślązak dla klas 4-8 szkół podstawowych.

 

 

Skrót regulaminu: 
 • Szkołę do konkursu zgłasza dyrektor.
 • Do konkursu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum z terenu Dolnego Śląska zgłoszony przez szkołę.
 • Zgłaszanie szkół, pobieranie arkuszy do etapu szkolnego i wpisywanie
  wyników przez szkolne komisje konkursowe odbywa się za pośrednictwem
  internetu.
 • Etapy szkolny i powiatowy przebiegają interdyscyplinarnie w bloku matematyczno-polonistycznym. Finał rozgrywany jest osobno w części matematycznej i polonistycznej. Rejestracja do każdej części finału odbywa się niezależnie.
 • I etap odbywa się w macierzystych szkołach w wyznaczonym dniu. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązują 25 zadań testowych.
 • Do II etapu kwalifikowanych jest 4% uczestników konkursu. 
 • W II etapie część zadań jest testowych, a część otwartych. Rozwiązuje się je przez 90 minut.
 • Do finału kwalifikowanych jest 7% uczestników poprzedniego etapu.
 • Finał wojewódzki dzieli się na część matematyczną i polonistyczną. Rejestracja do każdej z nich odbywa się niezależnie. 
 • W części matematycznej rozwiązywane są zadania otwarte.
 • Tytuł laureata zdobywa ok. 50% finalistów.
 • Laureaci otrzymują imienne zaproszenia (adresowane na szkołę) na uroczystą galę kończącą konkurs. 
 • Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane są na stronie internetowej. Prace uczniów są skanowane i po wpisaniu kodu udostępniane im do wglądu w internecie.

   

Przykładowe zadania: 

Etap szkolny
tekst źródłowy:  Niezwykłe miejsca na Dolnym: Śląsku HALA LUDOWA-HALA STULECIA
Zygmunt Antkowiak, Wrocław od A do Z, Wrocław 1997

1. Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
A. na początku XX wieku
B. pod koniec XX wieku
C.
na początku XXI wieku
D. w drugiej połowie XX wieku

2. Wskaż stwierdzenie, którego nie użyjesz opisując dąb im. Jana Stanki.
A. jego owocami są żołędzie
B. zrzuca liście na zimę
C. jest organizmem wielokomórkowym
D. jest organizmem cudzożywnym

3. Ile dni upłynęło od 1 stycznia 2006 roku do dnia, w którym Hala Ludowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?
A. 195   B. 193   C. 194   D. 196

4. Turysta idąc ze stałą prędkością 4 km/h wzdłuż kolumnady, przejdzie Pergolę w czasie:
A. krótszym niż 11 minut
B. 11 minut
C.
dłuższym niż 11 minut, ale krótszym niż 12 minut
D. 12 minut

 

Etap powiatowy
tekst źródłowy: Ostrów Tumski i jego niezwykła historie
Zygmunt Antkowiak, Wrocław od A do Z, Wrocław 1997
Teresa Kulak, Wrocław. Przewodnik historyczny, Wrocław 1999

1. Katedra wrocławska w obecnym kształcie zbudowana jest w stylu
A. romańskim
B. gotyckim
C. barokowym
D. klasycystycznym

2. Bursztyn, po który od I wieku n.e. kupcy wyprawiali się nad Morze Bałtyckie szlakiem wiodącym przez Wrocław, to
A. kwarcowy piasek nadmorski, przetopiony w wysokiej temperaturze
B. skamieniała ropa naftowa
C. kopalna żywica, głównie drzew iglastych
D. skała, która powstała po wybuchu wulkanu

3. Wieże kościołów górujących nad Ostrowem Tumskim zabezpieczone są piorunochronami przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Błyskawice, które możemy zaobserwować podczas burzy, są efektem zjawisk o charakterze:
A. elektrycznym
B. grawitacyjnym
C. magnetycznym
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

4. W przewodniku Janusza Czerwińskiego Wrocław można znaleźć plan Ostrowa Tumskiego. 2 cm na tym planie to 200 m w rzeczywistości. Na tym planie katedra jest w przybliżeniu prostokątem o wymiarach 8 mm x 4 mm. Jej rzeczywista powierzchnia to około:
A. 320 m2   B. 3,2 a   C. 3 200 000 dm2   D. 32 · 106 cm2

 

Powrót na górę strony