Kwadrat

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-29
Autor: 
Grzegorz Słaboń
student matematyki UWr
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna

Definicja:
Kwadrat to wielokąt płaski, który jest czworokątem foremnym, tzn. takim, który ma przystające wszystkie boki i wszystkie kąty wewnętrzne.

Oznaczenie:
[tex] \fbox{$\color{white}^{\;^{\;}}$}[/tex]ABCD (czytaj: kwadrat o wierzchołkach A, B, C, D)

Pochodzenie nazwy:
Polska nazwa kwadrat pochodzi od łacińskiego słowa quadratus, co znaczy czworoboczny.

Elementy składowe kwadratu:

 • punkty A, B, C i D to wierzchołki kwadratu,
 • odcinki AB, BC, CD i DA to boki kwadratu,
 • odcinki AC i BD to przekątne kwadratu,
 • łamana zamknięta ABCDA to brzeg kwadratu.

Konstrukcja:

sposób 1
sposób 2
Kroki:
Kroki:

Definicje alternatywne:

 • prostokąt o bokach równej długości,
 • prostokąt o prostopadłych przekątnych,
 • prostokąt, którego przekątne połowią kąty wewnętrzne,
 • prostokąt, w który można wpisać okrąg,
 • prostokąt symetryczny względem przekątnej,
 • romb o przystających kątach wewnętrznych,
 • romb o przekątnych równej długości,
 • romb, na którym można opisać okrąg.

Przykłady:

 • kwadrat wpisany w okrąg,
 • kwadrat zbudowany na boku trójkąta,
 • kwadrat w układzie współrzędnych zadany nierównością |x|+|y|$\leq$1,
 • kwadrat w układzie współrzędnych zadany nierównością max(|x|, |y|)$\leq$1.

Kontrprzykłady:

 • prostokąt - kąty proste, ale boki nie są równej długości,
 • romb - boki przystające, ale kąty nie,
 • kwadrat zwichrowany - boki równej długości i kąty proste, ale wierzchołki nie leżą w jednej płaszczyźnie,
 • sześcian - nie jest wielokątem,
 • kwadrat niemożliwy - nie jest realizowalny geometrycznie.

Własności:

 • kwadrat o jednostkowym boku stanowi standardową jednostkę pola,
 • na każdym kwadracie można opisać okrąg,
 • w każdy kwadrat można wpisać okrąg,
 • punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na i wpisanego w kwadrat,
 • kwadraty szczelnie wypełniają płaszczyznę (tworzą parkietaż),
 • cecha przystawania kwadratów: równość boków,
 • wszystkie kwadraty są podobne,
 • kwadrat można rozciąć na mniejsze kwadraciki, z których każdy jest inny,
 • dwa kwadraty można rozciąć na części, z których można złożyć jeden kwadrat,
 • istnieje tylko jeden wielościan foremny o kwadratowych ścianach (sześcian).

Związki miarowe:
W kwadracie o boku długości a mamy:

 • pole P = a2
 • obwód O = 4a
 • przekątna d = $a\sqrt{2}$
 • kąt wewnętrzny ma miarę 90°
 • suma kątów wewnętrznych wynosi 360°
 • suma kątów zewnętrznych wynosi 360°
 • promień okręgu opisanego R = $\frac{a\sqrt{2}}{2}$
 • promień okręgu wpisanego r = $\frac{a}{2}$

Historia:

 • Kwadrat odgrywał dużą rolę już w starożytnym Egipcie, o czym świadczą zabytki architektury, np. piramidy o podstawie kwadratowej (3 tys. lat p.n.e.). Egipcjanie przyjmowali za jednostkę pola jednostkowy kwadrat. Potrafili obliczyć pole dowolnego kwadratu.
 • Widoczna na zdjęciu gliniana tabliczka pochodząca z Babilonu z II w. p.n.e. przedstawia kwadrat z przekątnymi. Z zapisu na tabliczce można odczytać stosunek długości przekątnej kwadratu do jego boku (zapisany w systemie 60-kowym). Różni się od rzeczywistej wartości $\sqrt{2}$ dopiero na szóstym miejscu po przecinku.

 • Pitagoras i jego uczniowie odkryli w V w. p.n.e. (i ściśle udowodnili), że dwa kwadraty można rozciąć na części, z których zbudować nowy kwadrat.
 • Według Proklosa Pitagorejczycy pokazali również, że płaszczyznę można pokryć jednakowymi kwadratami.
 • Euklides ok. 300 r. p.n.e. w swoim najsłynniejszym dziele Elementy podaje, że kwadrat to ta z figur czworobocznych, która jest zarówno równoboczna jak i posiada wszystkie kąty proste. Opisuje również konstrukcję kwadratu, którego dany bok zawiera się w danej prostej.
 • Teodoros z Cyreny (2 poł. V wieku) potrafił dowieść niewspółmierności boku i przekątnej dla kwadratów o polach wyrażających się liczbami całkowitymi nie przekraczającymi 17. Zaś jego uczeń Teajtet pozbył się tego ograniczenia.
Terminy pokrewne:

 • kwadrat liczby
 • kwadrat logiczny
 • kwadrat łaciński
 • kwadrat magiczny
Bibliografia:

 • H. Coxeter, S.Greitzer, Geometry Revisited, MAA, Washington, DC, 1967.
 • Euklides, Elementy, http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
 • J. Mioduszewski, Ciągłość szkice z historii matematyki, WSiP, Warszawa 1996.
 • Tablice matematyczne pod red. W. Mizerskiego, Adamantan, Warszawa 2002.
 • Ian Stewart, Histerie matematyczne Gry i zabawy z matematyką, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 • W. Więsław, Matematyka i jej historia, Nowik, Opole 1997.

Powrót na górę strony