Organizacja wycieczek szkolnych

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-2
Dokument normujący: 

Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 Nr 95, poz. 425, z późn. zm., tekst jednolity)http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910950425&type=3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69)
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2003-6-69

akty zmieniające Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2009 nr 139, poz. 1130 Dz.U. 2010 nr 215, poz. 1408 Dz.U. 2011 nr 161, poz. 968
 

 

Skrót postanowień: 

Przepisy prawa nie konkretyzują przyporządkowania określonej liczby uczestników opiekunom. Rozporządzenie informuje jedynie, że przy organizacji i ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Organy nadzorujące w tym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu precyzują przepisy podając stosowne zalecenia (patrz tutaj).

Opiekun wycieczki powinien sprawdzić stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

Nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy (patrz tutaj). Zgodnie z zaleceniem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty kierownik wycieczki i opiekunowie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy (patrz tutaj). Pracownik szkoły lub placówki, który przyjął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zobowiązana jest:

  • o każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców.
  • o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadomić niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
  • o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

  • Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (patrz tutaj).
  • Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
  • Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
  • Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
    Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.

Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów, urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

 

Powrót na górę strony