Staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 967) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19820030019

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1574) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1650). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574

Uwaga: Rozporządzenie z 1 marca 2013 straciło moc z dniem 1 wrzesnia 2018 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

 

Skrót postanowień: 

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.   

Osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela a nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest odbycie stażu trwającego 9 miesięcy, otrzymanie po zakończeniu stazu pozytywnej oceny doroku zawodowego za okres stazu oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego. Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego. Dyrektor zatwierdza plan w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole, 
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którego w uzasadnonym przypadku w trakcie stażu może zmienić. 

Do zadań opiekuna stażu należą:

 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego, 
 • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, 
 • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć, 
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, 
 • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela, 
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych, 
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. 

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego. 

Nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu powinien:

 • poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, 
 • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia, 
 • prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone, 
 • uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

 • znajomość przeisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej, 
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania, 
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, 
 • umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego, 
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych,
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć,
 • znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.
Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela.W roku uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel stażysta składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Do wniosku dołącza:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy, 
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w skład, której wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, 
 • przewodniczący zespołu nauczycieli, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy,
 • opiekun stażu. 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego, którego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Dyrektor szkoły o terminie i miejscu egzaminu powiadamia nauczyciela co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji. Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas których nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy, 
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  - zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  - wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych, 
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Przepisy przejściowe:

 • Odbywanie stażu na kolejny stopień na dotychczasowych warunkach
  Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów. 
 • Niezakończone postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu
  Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - przepis przejściowy 
  W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów. 
 • Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych
  W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów. 

 

 

Powrót na górę strony