Staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 191) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDu19820030019

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

 

Skrót postanowień: 

Osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela a nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty.

Warunkiem nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest odbycie 9-miesięcznego stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego. Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego. Dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie zakresu niezbędnych zmian.

W planie rozwoju nauczyciel uwzględnia następujące wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:

  • znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż,
  • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, 
  • znajomość problemów środowiska uczniów oraz umiejętność współpracy z nim,
  • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odpowiednie warunki i przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, który udziela pomocy w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

  • poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole oraz przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, w tym dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
  • uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia,
  • prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia sprawozdania ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Przy ocenie uwzględnia stopnień realizacji planu rozwoju zawodowego, zapoznaje się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasięga opinii rady rodziców.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny nauczyciel stażysta składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek ten musi złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny. Do wniosku dołącza:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu i w dniu wydania zaświadczenia, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

 

Powrót na górę strony