Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-26
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 967) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19820030019

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1574) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574 

 

Uwaga: Rozporządzenie z 1 marca 2013 traci moc z dniem 1 wrzesnia 2018 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

 

Skrót postanowień: 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, natomiast nauczyciel kntraktowy legitymujacy się wyróżniającą oceną pracy może rozpocząć staż po przepracowaniu co najmniej dwóch lat. Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, uzyskanie po zakończeniu stażu co najmniej dobrej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku dołącza plan rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły zatwierdza plan w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole, 
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którego w uzasadnonym przypadku w trakcie stażu może zmienić. 

Do zadań opiekuna stażu należą:

 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, 
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego, 
 • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, 
 • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć, 
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, 
 • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela, 
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych, 
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. 

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia. 

W planie rozwoju nauczyciel uwzględnia następujące umiejętności niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, 
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, 
 • umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, 
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 • uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 
 • doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
 • prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone, 
 • przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. W roku uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel stażysta składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Do wniosku dołącza:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy, 
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły, 
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego, którego wskazuje właściwy organ statutowy związku. 

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy, 
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  - zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  - wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych, 
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

 

Proszę o pomoc,mam nieco

Proszę o pomoc,mam nieco zawiłe pytanie: 22.06.2016 miałam egzamin na kontraktowego, 4.07.16 odebrałam papierek o nadaniu stopnia awansu. Do 22.06. br będę zatrudniona w szkolę, co daje 1 rok 11 miesięcy 18 dni. Kolejne zatrudnienie będę mieć od 01.09.18. Do 14.09.18 (ostatecznej daty złożenia wniosku o awans na mianowanego) minie 13 dni, co da mi pełne dwa lata od uzyskania poprzedniego stopnia. Czy dni z września mogą mi się wliczyć do tego okresu "pomiędzy" i czy będę mogła rozpocząć staż na mianowanego?

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

Powrót na górę strony