Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 967) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDu19820030019

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1574) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1650). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001574  

Uwaga: Rozporządzenie z 1 marca 2013 straciło moc z dniem 1 wrzesnia 2018 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

 

Skrót postanowień: 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, uzyskanie po zakończeniu stażu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku dołącza plan rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły zatwierdza plan w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole, 
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którego w uzasadnonym przypadku w trakcie stażu może zmienić. 

Do zadań opiekuna stażu należą:

 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, 
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego, 
 • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, 
 • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć, 
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, 
 • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela, 
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych, 
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu. 

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela nauczyciela mianowanego. 

W planie rozwoju nauczyciel uwzględnia następujące umiejętności niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, 
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, 
 • umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, 
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 • uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 
 • doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
 • prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone, 
 • przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Po zakończeniu stażu dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. W roku uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciel stażysta składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Do wniosku dołącza:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy, 
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły, 
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego, którego wskazuje właściwy organ statutowy związku. 

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy, 
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
  - zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  - wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych, 
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Przepisy przejściowe:

 • Odbywanie stażu na kolejny stopień na dotychczasowych warunkach
  Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów. 
 • Niezakończone postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu
  Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela - przepis przejściowy 
  W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów. 
 • Niezakończony staż w przypadku nauczyciela stażysty - stosowanie przepisów dotychczasowych
  W przypadku nauczyciela stażysty, który w dniu 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów. 
 • Uwzględnienie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia
  W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

 

 

Proszę o pomoc

Mam nieco zawiłe pytanie. 22.06.2016 miałam egzamin na nauczyciela kontraktowego, 4.07.16 odebrałam zaświadczenie o nadaniu stopnia awansu. Do 22.06. 2018 będę zatrudniona w szkole, co daje 1 rok 11 miesięcy 18 dni. Kolejne zatrudnienie będę mieć od 01.09.18. Do 14.09.18 (ostatecznej daty złożenia wniosku o awans na nauczyciela mianowanego) minie 13 dni, co da mi pełne dwa lata od uzyskania poprzedniego stopnia. Czy dni z września mogą mi się wliczyć do tego okresu "pomiędzy" i czy będę mogła rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

Powrót na górę strony