Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Data ostatniej modyfikacji:
2017-10-1
Dokument normujący: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 "Karta Nauczyciela" (tekst jednolity). Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2014 r., poz. 191) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDu19820030019

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 393)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393

 

Skrót postanowień: 

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku dołącza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły zatwierdza plan w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie zakresu niezbędnych zmian.

W planie rozwoju nauczyciel uwzględnia następujące umiejętności niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

  • organizacja i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań oraz ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach,
  • uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
  • wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
  • posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odpowiednie warunki i przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, który udziela mu pomocy w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

  • uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
  • pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
  • poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, w tym uwzględnia stopnień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, zapoznaje się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasięga opinii rady rodziców.
W przypadku oceny pozytywnej nauczyciel kontraktowy składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Wniosek ten musi złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny. Do wniosku nauczyciel dołącza:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontaktowego,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia i nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Podczas egzaminu nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną , jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

 

Proszę o pomoc,mam nieco

Proszę o pomoc,mam nieco zawiłe pytanie: 22.06.2016 miałam egzamin na kontraktowego, 4.07.16 odebrałam papierek o nadaniu stopnia awansu. Do 22.06. br będę zatrudniona w szkolę, co daje 1 rok 11 miesięcy 18 dni. Kolejne zatrudnienie będę mieć od 01.09.18. Do 14.09.18 (ostatecznej daty złożenia wniosku o awans na mianowanego) minie 13 dni, co da mi pełne dwa lata od uzyskania poprzedniego stopnia. Czy dni z września mogą mi się wliczyć do tego okresu "pomiędzy" i czy będę mogła rozpocząć staż na mianowanego?

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

Powrót na górę strony