Świat dla Młodych

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-30
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w LO 6 we Wrocławiu
Fundator: 

Fundacja "Świat dla Młodych" Katarzyny i Michała Tyszkowskich
ul. Parkowa 19, 51-616 Wrocław
tel. 717867099
email: fsdm@cmlocalization.eu
www: strona Fundacji

 

Dokument normujący: 

Fundacja powstała w 2017 roku. Jej głównym celem jest działalność na rzecz młodzieży uzdolnionej językowo poprzez coroczne przyznawanie stypendiów „Świat dla Młodych” uczniom z Dolnego Śląska. Stypendia przyznawane są przez niezależną kapitułę na podstawie analizy indywidualnych osiągnięć uczniów, takich jak wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach oraz aktywność na rzecz szkoły, innych osób czy środowiska.

 

Skrót regulaminu: 
 • Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych. 
 • Fundator zatwierdza coroczne budżety oraz ewentualne zmiany związane z finansowaniem programu stypendialnego oraz prowadzi rekrutację oraz kwalifikację kandydatów. 
 • Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria: są uczniami  szkół średnich, wykazują się bardzo dobrymi wynikami w nauce, mają średnią ocen na świadectwie ostatnio ukończonej klasy minimum 5, ocenę 6 z co najmniej jednego języka obcego oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną, posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie co najmniej jednego języka obcego, tzn. uzyskanie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim w olimpiadzie przedmiotowej z języka obcego lub równoważnego konkursu.  
 • Stypendium przyznaje Kapituła Programu Stypendialnego powoływana przez Fundatora. Obrady Kapituły są poufne, a jej decyzje ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 • Wszyscy kandydaci oceniani są niezależnie przez poszczególnych członków Kapituły na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium i wyników II etapu rekrutacji. 
 • Kandydaci zobligowani są do zapoznania się z treścią regulaminu. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. Rekrutacja przebiega dwuetapowo.  
 • Podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest złożenie przez kandydata  wniosku o przyznanie stypendium. Dopuszcza się także możliwość zgłaszania kandydatów przez szkołę. 
 • II etap rekrutacji składa się z przesłuchania kandydata przed przedstawicielami Kapituły. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane w I etapie zostaną powiadomione na adres zamieszkania i/lub adres e-mail podany we wniosku.  
 • W trakcie II etapu rekrutacji wszystkie osoby, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w dalszej rekrutacji, zobowiązane są przedstawić wszystkie dokumenty wymienione we wniosku. 
 • Udział w II etapie rekrutacji nie jest równoznaczny z otrzymaniem stypendium.
 • Kapituła podejmuje decyzję o liczbie przyznanych stypendiów w danym roku szkolnym. 
 • Stypendium przyznawane jest i wypłacane na podstawie uchwały Kapituły. Wysokość stypendium wynosi 150 zł miesięcznie z przeznaczeniem na cele edukacyjne i wypłacane jest do piątego dnia każdego miesiąca.  
 • Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy okres, który pozostał do ukończenia szkoły i wypłacane w okresach miesięcznych, pod warunkiem że w każdym następnym okresie stypendyści spełniają wymagania związane z wynikami w nauce. 
 • Zmiana przez stypendystów szkoły w trakcie wypłacania stypendium nie ma wpływu na jego wypłacanie, o ile w nowej szkole spełniają wymagania związane z wynikami w nauce.  
 • W przypadku szkół stosujących inny schemat ocen czy osiągnięć uczniów od obowiązującego w polskich szkołach publicznych, stypendyści zobowiązani są przedstawić swoje wyniki w sposób umożliwiający ich weryfikację przez Kapitułę.

 

Termin składania wniosków: 

październik - listopad

 

Zasięg: 
regionalny
Wymagane dokumenty: 
Wysokość stypendium: 
150 zł miesięcznie

Powrót na górę strony