kwiecień 2016 - Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Data ostatniej modyfikacji:
2016-06-19
Miniwykład o modernizacji gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych (MGR) jest operacją pomocową dla rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), który jest elementem wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków w tzw. obszarze D związanym z racjonalizacją technologii, zmianą profilu produkcji, jej zwiększeniem i poprawą jakości. Ogólnie mówiąc, MGR polega na dofinansowaniu inwestycji w gospodarstwach, które spełniają określone kryteria, np. wielkości powierzchniowej lub ekonomicznej. Rolnik, który chce przeprowadzić inwestycję z takim dofinansowaniem, składa wniosek i biznesplan do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Na tej podstawie specjalna komisja przyznaje punkty i tworzy listę rankingową. Dofinansowanie otrzymują osoby z najwyższych pozycji w rankingu aż do wyczerpania kwoty, jaką ma do rozdysponowania ARiMR. Dalej zajmiemy się punktacją wniosków o dofinansowanie MGR. 

Aby wniosek w ogóle został rozpatrzony, musi zdobyć co najmniej 1,5 punktu. Zasady punktacji są następujące:

 • Jeżeli wniosek obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych, przyznaje się 5 punktów.
 • Jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych stanowią co najmniej 50% wnioskowanych kosztów, przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej przyznaje się 1 punkt.
 • Jeżeli rolnik ubiegający się o dotację uczestniczy w systemie rolnictwa ekologicznego przyznaje się 4 punkty.
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku rolnik ubiegający się dotację ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty.
 • Jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się do 5 punktów.

Dodatkowe punkty są przyznawane za spełnienie kryteriów wojewódzkich. Na Dolnym Śląsku są one następujące:

 • Jeżeli wniosek dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt.
 • Jeżeli operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących dłużej niż 5 lat, przyznaje się 1 punkt.

Przykład 1. Farmer Franciszek ze Złotoryi (rok. ur 1985) złożył wniosek MGR na budowę obory za 800 tys. zł oraz zakup ciągnika za 200 tys. zł. Ile punktów rankingowych otrzyma z tego tytułu?
Rozwiązanie. Franciszek otrzyma 7 punktów (3 punkty - bo koszty budowy przekraczają 50% wnioskowanej kwoty, 3 punkty za wiek i 1 punkt z kryteriów wojewódzkich za inwestycję w budynek dla bydła.

Inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, mogą dać maksymalnie 5 punktów. Dokładną liczbę punktów ustala się na podstawie wzoru min{P, 5}, gdzie P = o · u · 10/41, gdzie o oznacza ocenę inwestycji, którą podaje poniższa tabela, a u - udział kosztu punktowanej części inwestycji w kosztach całej inwestycji. Tajemnicza liczba 41 w mianowniku stanowi największą możliwą ocenę inwestycji z tabeli. 

rodzaj inwestycji ocena
chlewnia na głębokiej ściółce 22
obora bezściółkowa 17
bukaciarnia na głębokiej ściółce 22
cielętnik bezściółkowy 16
silos na pasze treściwe 11
silos na kiszonki 10
system odzysku ciepła z budynków inwentarskich 41
zestaw do uprawy i siewu bezorkowego 13
rozsiewacz nawozów sterujący dawką proporcjonalnie do prędkości jazdy 5
głębosz 8
grodzenie pastwisk 5
zakup sadzonek (sady i plantacje krzewów owocowych) 10
zakup sadzonek (ekologiczne sady i plantacje krzewów owocowych) 15
opryskiwacz polowy   8
opryskiwacz sadowniczy 10
dodatkowe punkty za opryskiwacz wyposażony w:  
komputerowy system automatycznego sterowania dawką z wykorzystaniem sygnału GPS  12
głowice wielorozpylaczowe  6
zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza  3

Przykład 2. Ile punktów rankingowych dostanie rolnik z tytułu inwestycji w ochronę środowiska lub zapobieganie zmianom klimatu, jeśli planuje kupić ciągnik za 150 tys. zł, głębosz za 50 tys. zł i zestaw do uprawy i siewu bezorkowego za 100 tys. zł?
Rozwiązanie. Z tytułu inwestycji prośrodowiskowej rolnik otrzyma P = (0·150000/300000+8·50000/300000+13·100000/30000010/41 = 170/123 ≈ 1,3821 pkt.

Przykład 3. Ile punktów dostanie rolnik spod Trzebnicy urodzony w 1980 roku, składający wniosek na budowę chlewni na głębokiej ściółce, jeśli inwestycja przyczyni się do zwiększenia skali produkcji jego gospodarstwa?
Rozwiązanie. Rolnik ten dostanie 5 punktów za budowę budynku inwentarskiego, 1 punkt za zwiększenie skali produkcji, 3 punkty za wiek i 5 punktów z tytułu inwestycji służącej ochronie środowiska, bo P = 22·1·10/41>5. Razem dostanie on 14 punktów.

Zadania dla SP

Zadanie 1. Farmer Sędzimir spod Głogowa urodzony w 1974 roku planuje złożyć wniosek do ARiMR na MGR, aby wybudować bukaciarnię na głębokiej ściółce, która przyczyni się do zwiększenia produkcji jego gospodarstwa. Ile uzyska on punktów rankingowych?

Zadanie 2. Ile punktów może uzyskać 20-letni rolnik mieszkający w okolicach Jeleniej Góry, składający wniosek o dotację na zakup sadzonek jabłoni do ekologicznego sadu, jeśli inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia skali jego produkcji?

Zadanie 3. Podaj przykład inwestycji, za którą rolnik dostanie 0 punktów rankingowych. 

Zadania dla GIM

Zadanie 1. Gdyby nie wprowadzono ograniczenia w liczbie punktów możliwych do zdobycia z tytułu inwestycji prośrodowiskowych, to ile maksymalnie można by ich zdobyć?

Zadanie 2. Farmer Ferdynand (lat 27) planuje złożyć wniosek w ramach MGR na kupno opryskiwacza polowego z pomocniczym strumieniem powietrza wyposażonego w głowice wielorozpylaczowe i komputerowy system automatycznego sterowania dawką oraz sekcjami z wykorzystaniem sygnału GPS za kwotę 90 000 zł, przyczepy rolniczej za 50 000 zł i 2-tarczowego rozsiewacza nawozów sterującego precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy za 45 000 zł. Ile dostanie on punktów rankingowych?

Zadanie 3. Oblicz wielkość P dla każdej inwestycji wymienionej w tabeli, przy założeniu, że każda z nich jest jedyną inwestycją w ramach jednego wniosku.  

Zadania dla LO

Zadanie 1. Podaj przykład inwestycji rolnika prowadzącego gospodarstwo ekologiczne, który uzyskał 4,3 pkt.

Zadanie 2. Rolnik Remigiusz urodzony w 1977 roku, mieszkający w powiecie kłodzkim, prowadzący gospodarstwo ekologiczne planuje złożyć wniosek w ramach MGR na kupno ciągnika za 135 000 zł, przyczepy rolniczej za 40 000 zł i głębosza za 15 000 zł oraz na budowę koziarni za 250 000 zł. Ile dostanie punktów rankingowych, jeśli inwestycja przyczyni się do zwiększenia skali produkcji jego gospodarstwa?

Zadanie 3. Ile maksymalnie można zdobyć punktów za wniosek złożony w ramach MGR? Podaj przykład takiej inwestycji.

 

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

 W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Jakub Ptak SP 64 Wrocław, Weronika Szemplińska SP Drohiczyn, Wojciech Szwarczyński SP Kowalowa i Kacper Woszczek SP Mieroszów;
 • 2,5 pkt. - Bartosz Szczerba SP 35 Szczecin i Roman Zaborowski SP 2 Syców;
 • 1 pkt. - Antoni Buraczewski SP 107 Wrocław i Alicja Koźlik SP 44 Wrocław.

Po siedmiu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 20 pkt. (na 21 możliwych) prowadzi Jakub Ptak. Na drugim miejscu z wynikiem 19,5 pkt. jest Bartosz Szczerba. Na trzecim miejscu z wynikiem 18,5 pkt. jest Antoni Buraczewski. Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w GIM

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Joanna Lisiowska KZE Warszawa i Karol Szempliński G Salomon Drohiczyn.

Po siedmiu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 19,5 pkt. (na 21 możliwych) prowadzi Joanna Lisiowska. Na drugim miejscu z wynikiem 15 pkt. jest Karol Szempliński. Na trzecim miejscu z wynikiem 6,5 pkt. jest Jakub Czerniak. Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w LO

W tym miesiącu punkty zdobyli:

 • 3 pkt. - Daria Bumażnik II LO Jelenia Góra, Julia Markowska XIV LO Wrocław i Tomasz Stempniak I LO Ostrów Wielkopolski;
 • 2 pkt. - Samanta Walczak II LO Wieluń;
 • 1 pkt. - Michał Kępiński LO Żary i Wojciech Wiśniewski I LO Giżycko.

Po siedmiu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 19,5 pkt. (na 21 możliwych) prowadzi Tomasz Stempniak. Na drugim miejscu z wynikiem 18,5 pkt. jest Daria Bumażnik. Na trzecim miejscu z wynikiem 17 pkt. jest Wojciech Wiśniewski. Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Farmer Sędzimir zdobędzie łącznie 12 punktów: 5 pkt. za budowę budynku inwentarskiego, 1 pkt. z kryterium wojewódzkiego, 1 pkt. za zwiększenie skali produkcji, 5 pkt. za inwestycję służącą ochronie środowiska P = 22·1·10/41>5.

Zad. 2. Rolnik ten otrzyma 12 i 27/41 punktów: 3 pkt. za młody wiek, 1 pkt. za zwiększenie skali produkcji, 4 pkt. za produkcję ekologiczną, 1 pkt. za kryterium wojewódzkie, i 3 i 27/41 pkt. za inwestycję służącą ochronie środowiska P = 15·1·10/41=327/41.

Zad. 3. Przykładem takiej inwestycji jest zakup wyłącznie ciągnika przez 50-letniego rolnika, która to operacja nie przyczyni się do zwiększenia skali produkcji, oraz rolnik ten nie prowadzi gospodarstwa ekologicznego.

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Bez ograniczenia do 5 punktów, maksymalną ilość punktów dałaby inwestycja w system odzysku ciepła z budynków inwentarskich. Wtedy liczba punktów za inwestycję służącą ochronie środowiska to 10.

Zad. 2. Farmer Ferdynand dostanie 3 pkt. za młody wiek i P = ((8+12+6)·90000/185000+0·50000/185000+45·45000/18500010/41 = 5130/1517 ≈ 3,3817 pkt. Razem dostanie on 6,3817 pkt.

Zad. 3. 

rodzaj inwestycji ocena
P zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
chlewnia na głębokiej ściółce 22 5,37
obora bezściółkowa 17

4,15

bukaciarnia na głębokiej ściółce 22  5,37
cielętnik bezściółkowy 16  3,9
silos na pasze treściwe 11  2,68
silos na kiszonki 10  2,44
system odzysku ciepła z budynków inwentarskich 41  10
zestaw do uprawy i siewu bezorkowego 13  3,17
rozsiewacz nawozów sterujący dawką proporcjonalnie do prędkości jazdy 5  1,22
głębosz 8  1,95
grodzenie pastwisk 5  1,22
zakup sadzonek (sady i plantacje krzewów owocowych) 10  2,44
zakup sadzonek (ekologiczne sady i plantacje krzewów owocowych) 15  3,66
opryskiwacz polowy   8  1,95
opryskiwacz sadowniczy 10  2,44
dodatkowe punkty za opryskiwacz wyposażony w:    
komputerowy system automatycznego sterowania dawką z wykorzystaniem sygnału GPS  12  2,93
głowice wielorozpylaczowe  6  1,46
zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza  3  0,73

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Rolnik ten za prowadzenie gospodarstwa ekologicznego dostaje 4 pkt., więc pozostałe 0,3 pkt. może uzyskać tylko z operacji służącej ochronie środowiska. Wystarczy rozwiązać równanie P=0,3, aby dostać taką przykładową inwestycję. Takim przykładem jest zakup głębosza za 15 375 zł i przyczepy rolniczej za 84 625 zł, P = 8·15375/100000·10/41 = 0,3.

Zad. 2. Rolnik Remigiusz dostanie 12,0665 pkt: 3 pkt. za młody wiek, 4 pkt. za rolnictwo ekologiczne, 3 pkt. za inwestycję w budynek inwentarski ponad 50% pieniędzy przeznaczonych na całą inwestycję (250000/440000), 1 pkt. za kryterium wojewódzkie, 1 pkt. za zwiększenie skali produkcji i 0,0665 pkt. za inwestycję służącą ochronie środowiska P = 8·15000/190000·10/41 ≈ 0,0665.

Zad. 3. Maksymalnie można uzyskać 19 pkt., 3 pkt. za młody wiek, 4 pkt. za rolnictwo ekologiczne, 5 pkt. za inwestycję w budynek inwentarski wszystkich pieniędzy przeznaczonych na całą inwestycję, 1 pkt. za kryterium wojewódzkie, 1 pkt. za zwiększenie skali produkcji i 5 pkt. za inwestycję służącą ochronie środowiska (bukaciarnia na głębokiej ściółce) min{5,P} = 22·500000/500000·10/41 = 5.

 

Powrót na górę strony