luty 2016 - zlecenia na giełdzie

Data ostatniej modyfikacji:
2016-03-21
Miniwykład o zleceniach na giełdzie

Skąd biorą się ceny akcji spółek na giełdach papierów wartościowych (wyświetlane na tablicach notowań w siedzibach giełd lub w Internecie? Na przykład notowania GPW (Giełdy Papierów Wartościowych) w Warszawie można znaleźć tutaj. Kto ustala te ceny i w jaki sposób? Metody są różne. W Europie (w tym także w Polsce) ceny te są ustalane są za pomocą zleceń. W dużym uproszczeniu wygląda to tak, że podmioty zainteresowane kupnem lub sprzedażą akcji (osoby lub firmy zwane inwestorami), wystawiają zlecenia ile sztuk akcji określonej spółki notowanej na giełdzie i w jakiej cenie chcą kupić lub sprzedać. Zlecenie kupna jest realizowane, jeśli znajdzie się co najmniej jedno odpowiadające mu zlecenie sprzedaży. Inwestorzy składają zlecenia za pośrednictwem licencjonowanych maklerów giełdowych, którzy w ich imieniu dokonują transakcji, biorąc za to prowizję (ustalony procent od kwoty transakcji).

Zapoznamy się teraz z dwoma rodzajami zleceń kupna i sprzedaży.

Zlecenie z limitem ceny. Zlecenie kupna określa, że inwestor chce kupić określoną liczbę akcji danej spółki, ale nie drożej niż po podanej w zleceniu cenie. Podobnie zlecenie sprzedaży określa, że inwestor chce sprzedać akcje, ale nie taniej niż w podanej cenie.

Przykład 1. Inwestor chce kupić 100 akcji firmy Kluchy Dolnośląskie z limitem ceny 145 zł. Jakie zlecenia sprzedaży odpowiadają temu zleceniu zakupu?
Rozwiązanie. Inwestor może kupić każdą liczbę akcji nie większą niż 100 w cenie nie wyższej niż 145 zł. Takie zlecenie nie musi być wykonane w całości. Odpowiada mu np. zlecenie sprzedaży 10 akcji po 142 zł.

Zlecenie PKC (po każdej cenie). Inwestor określa tylko liczbę akcji i typ zlecenia (kupna lub sprzedaży). Zlecenie jest realizowane niezależnie od ceny akcji, gdy tylko znajdzie się inne zlecenie mu odpowiadające. Wydaje się to dość ryzykowne, ale na giełdach funkcjonują mechanizmy regulujące możliwe zmiany cen akcji, dlatego nie może się zdarzyć, że inwestor w ciemno kupi albo sprzeda akcje w cenie znacznie odbiegającej od ich kursu odniesienia, czyli ceny akcji danej spółki podanej w poprzednim notowaniu. W dalszym ciągu przyjmiemy, że takim bezpiecznikiem będzie warunek, iż nowa cena akcji nie może odbiegać o więcej niż 10% od kursu odniesienia. Wówczas zlecenie PKC jest tak naprawdę zleceniem z limitem ceny ustalonym w 10-procentowych widełkach względem kursu odniesienia.

Oprócz opisanego wyżej ograniczenia, przy ustalaniu cen akcji stosuje się jeszcze inne zasady:
1. Nowy kurs musi zapewnić maksymalizację obrotu, czyli jak najwięcej akcji musi zmienić właściciela.
2. Jeśli kilka proponowanych cen spełnia warunek 1, to wybieramy taką, dla której jest mniejsza różnica między popytem i podażą. Popyt określa liczba akcji, które inwestorzy chcą kupić, a podaż - które chcą sprzedać w danej cenie.
3. Jeśli nadal więcej niż jedna wartość spełnia powyższe warunki, to wybieramy kurs bliższy kursowi odniesienia. Ma to na celu ustabilizowanie zmian kursów akcji.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustala się nowy kurs akcji.

Przykład 2. Kurs odniesienia akcji spółki Dolnośląskie Pampuchy wynosi 100 zł. Trzech inwestorów chce kupić po 50 akcji tej spółki: jeden składa zlecenie PKC, a dwóch - zlecenia z limitem ceny wynoszącym odpowiednio 105 zł i 96 zł. Jednocześnie akcje tej spółki chce sprzedać trzech inwestorów, po 60 sztuk każdy: jeden składa zlecenie PKC, a dwóch - zlecenia z limitem ceny wynoszącym odpowiednio 96 zł i 105 zł. Jaki będzie nowy kurs akcji tej spółki?
Rozwiązanie. Nowy kurs musi znaleźć się w 10% widełkach wokół kursu odniesienia, czyli w przedziale [90 zł, 110 zł]. W celu ułatwienia ustalenia nowego kursu skorzystamy z poniższej tabeli zwanej arkuszem zleceń. Jej wypełnianie zaczynamy od wpisania cen uporządkowanych malejąco, zaczynając od zleceń kupna PKC, a kończąc na zleceniach sprzedaży PKC.

liczba akcji
w zleceniach kupna
popyt
w danej cenie
cena
podaż
w danej cenie
liczba akcji
w zleceniach sprzedaży
możliwy obrót
 50  50 PKC - - -
 50  100  105  180 60  100
0  100  100  120  0  100
 50  150  96  120  60  120
 -  -  PKC  60  60  -

Kolumna "popyt" zawiera łączne liczby akcji, które inwestorzy chcą sprzedać w danej cenie, czyli narastające sumy liczb z pierwszej kolumny. Kolumna "podaż" powstaje podobnie, z tym że wypełniamy ją od dołu i dodajemy kolejne liczby akcji, które inwestorzy chcą sprzedać w danej cenie. Ostatnia kolumna jest maksymalnym możliwym obrotem przy danej cenie, czyli jest mniejszą z liczb z kolumn "podaż" i "popyt" w ustalonym wierszu. Nowy kurs ustalamy, wybierając największą z liczb w ostatniej kolumnie, co pozwala spełnić warunek 1 - maksymalizacji obrotu. W tym przypadku nowym kursem jest 96 zł, bo wówczas 120 akcji zmieni właściciela: po 60 akcji sprzeda dwóch inwestorów (ten który złożył zlecenie PKC i ten który złożył zlecenie z limitem ceny 96 zł), po 50 akcji kupi dwóch inwestorów (ten który złożył zlecenie PKC i ten który złożył zlecenie z limitem ceny 105 zł), natomiast inwestor, który złożył zlecenie kupna z limitem 96 zł, kupi tylko 20 akcji.

Na prawdziwej giełdzie arkuszem zleceń i ustalaniem nowych cen zajmuje się sytem komputerowy, np. w Warszawie jest to system UTP (Universal Trading Platform). Ceny niektórych akcji ustalane są raz lub dwa razy na dobę, a innych - w sposób ciągły. Częstość i dokładne godziny podawania kolejnych notowań ustala regulamin giełdy.

 

Zadania dla SP

Zadanie 1. Podaj przykład zawierający dwa zlecenia kupna i dwa zlecenia sprzedaży na akcje spółki Alfa SA notowane dotychczas po 30 zł, które nie doprowadzą do zawarcia żadnej transakcji.

Zadanie 2. Kurs odniesienia akcji spółki Omega SA to 145 zł. Trzech inwestorów chce kupić po 250 sztuk tych akcji z limitem ceny wynoszącym odpowiednio 138 zł, 140 zł i 144 zł oraz jeden inwestor chce kupić 150 akcji PKC. Pięciu inwestorów chce sprzedać po 50 akcji z limitem ceny odpowiednio 146 zł, 145 zł, 144 zł, 140 zł i 139 zł oraz dwóch inwestorów chce sprzedać akcje PKC w liczbie 50 i 100 sztuk odpowiednio. Opracuj arkusz zleceń dla tych akcji oraz ustal ich nową cenę.

Zadanie 3. Poniższa tabela przedstawia uproszczony arkusz zleceń dla akcji spółki Beta SA. Kurs odniesienia wynosi 200 zł. Jakie zlecenia złożyli inwestorzy?

popyt cena
 podaż
 200  PKC -
 300  216 1 350
 700  214 1 300
 700  210 1 200
 700  200 1 100
 700  195 1 000
 -  PKC  0
Zadania dla GIM

Zadanie 1. Czy jest możliwa sytuacja, w której na giełdzie jest oferta kupna 100 akcji PKC spółki Alfa SA i dwa zlecenia sprzedaży z limitem ceny po 300 sztuk każde, a nie dojdzie do transakcji? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2. Kurs odniesienia akcji spółki Omega SA to 145 zł. Pięciu inwestorów chce kupić po 50 akcji tej spółki z limitem ceny odpowiednio 110 zł, 130 zł, 138 zł, 140 zł i 144 zł oraz jeden inwestor chce kupić 150 akcji PKC. Sześciu inwestorów chce sprzedać po 50 akcji z limitem ceny odpowiednio 158 zł, 146 zł, 145 zł, 144 zł, 140 zł i 139 zł oraz dwóch inwestorów chce sprzedać akcje PKC w liczbie 50 i 100 sztuk odpowiednio. Opracuj arkusz zleceń dla tych akcji oraz ustal ich nową.

Zadanie 3. Poniższa tabela przedstawia uproszczony arkusz zleceń dla akcji spółki Beta SA, których kurs odniesienia wynosi 200 zł. Jakie były zlecenia inwestorów? Ustal nowy kurs akcji tej spółki.

popyt cena
 podaż
 0  PKC -
 350  216 1 400
 700  214 1 300
 700  210 1 200
 700  200 1 100
 700  195 1 000
 -  PKC  0
Zadania dla LO

Zadanie 1. Podaj przykład arkusza zleceń na akcje spółki Alfa SA, dla którego będą dopuszczalne dwa nowe kursy i trzeba będzie zastosować kryterium maksymalizacji obrotu.

Zadanie 2. Kurs odniesienia spółki Omega SA wynosi 145 zł. Pięciu inwestorów chce kupić po 50 akcji tej spółki z limitem ceny odpowiednio 110 zł, 130 zł, 138 zł, 140 zł i 144 zł, dwóch inwestorów chce kupić po 100 akcji z limitem ceny odpowiednio 150 zł i 152 zł oraz jeden inwestor chce kupić 150 akcji PKC. Sześciu inwestorów chce sprzedać po 50 akcji z limitem ceny odpowiednio 158 zł, 146 zł, 145 zł, 144 zł, 140 zł i 139 zł, dwóch inwestorów chce sprzedać po 150 akcji z limitem ceny odpowiednio 150 zł i 155 zł oraz dwóch inwestorów chce sprzedać akcje PKC w liczbie 50 i 100 sztuk odpowiednio. Opracuj arkusz zleceń dla tych akcji oraz ustal ich nową cenę.

Zadanie 3. Poniższa tabela przedstawia uproszczony arkusz zleceń dla akcji spółki Beta SA, których kurs odniesienia wynosi 200 zł. Jakie były zlecenia inwestorów? Ustal nowy kurs akcji tej spółki.

popyt cena
podaż
 0  PKC -
 350  221 3 500
 700  216 3 000
 1050  214 2 500
 1050  210 2 000
 1050  200 1 500
 1050  195 1 000
 1400  175 500
 -  PKC  0

 

Wyniki: 
Wyniki uzyskane w SP

 W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Antoni Buraczewski SP 107 Wrocław i Alicja Koźlik SP 44 Wrocław;
  • 2,5 pkt. - Jakub Ptak SP 64 Wrocław, Bartosz Szczerba SP 35 Szczecin, Wojciech Szwarczyński SP Kowalowa i Kacper Woszczek SP Mieroszów;
  • 2 pkt. - Aleksander Kowalnik SP 2 Syców, Weronika Szemplińska SP Drohiczyn i Roman Zaborowski SP 2 Syców.

Po pięciu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 14,5 pkt. (na 15 możliwych) prowadzi Antoni Buraczewski. Na drugim miejscu z wynikiem 14 pkt. są: Jakub Ptak i Bartosz Szczerba. Na trzecim miejscu z wynikiem 13,5 pkt są: Alicja Koźlik i Wojciech Szwarczyński. Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w GIM

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Joanna Lisiowska KZE Warszawa i Karol Szempliński G Salomon Drohiczyn;
  • 2,5 pkt. - Jakub Czerniak G 5 Opole.

Po pięciu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 13,5 pkt. (na 15 możliwych) prowadzi Joanna Lisiowska. Na drugim miejscu z wynikiem 9 pkt. jest Karol Szempliński. Na trzecim miejscu z wynikiem 6,5 pkt. jest Jakub Czerniak. Gratulujemy!

Wyniki uzyskane w LO

W tym miesiącu punkty zdobyli:

  • 3 pkt. - Michał Kępiński LO Żary, Julia Markowska XIV LO Wrocław, Natalia Mleczak XIV LO Wrocław, Tomasz Stempniak I LO Ostrów Wielkopolski, Samanta Walczak II LO Wieluń i Wojciech Wiśniewski I LO Giżycko;
  • 2,5 pkt. - Daria Bumażnik II LO Jelenia Góra;
  • 2 pkt. - Adam Pięta LO Żary.

Po pięciu miesiącach Ligi z Matematyki Finansowej z wynikiem 13,5 pkt. (na 15 możliwych) prowadzi Tomasz Stempniak. Na drugim miejscu z wynikiem 13 pkt. jest Wojciech Wiśniewski. Na trzecim miejscu z wynikiem 12,5 pkt. jest Daria Bumażnik. Gratulujemy!

 

Odpowiedzi: 
Odpowiedzi dla SP

Zad. 1. Przykładem są dwa zlecenia kupna z limitem ceny 28 zł i 29 zł każde po 100 szt. i zlecenia sprzedaży z limitem ceny 32 zł i 32,50 zł odpowiednio na 1050 szt. i 20 szt. Oczekiwania inwestorów wyraźnie się rozmijają. Sprzedający chcą uzyskać wyzsze ceny niż kupujący są w stanie zapłacić. Dlatego żadna akcja spółki Alfa SA nie zmieni właściciela.

Zad. 2. Możliwa nowa cena akcji zawiera się w przedziale [130,50 zł, 159,50 zł]. Arkusz zleceń wyglada następująco:

liczba akcji
w zleceniach kupna
popyt
w danej cenie
cena
podaż
w danej cenie
liczba akcji
w zleceniach sprzedaży
możliwy obrót
 150  150 PKC - - -
 0  150  146  400 50  150
 0  150  145  350  50  150
 250  400  144  300  50  300
 250  650 140  250  50  250
 0  650  139  200  50  200
 250  900  138  150  0 150
 - - PKC  150 150  

Nowy kurs akcji firmy Omega SA to 144 zł.

Zad. 3. Nie możemy określić, ile było zleceń tego samego typu, dlatego będziemy traktowali je jako jedno zlecenie. Były 3 zlecenia kupna: PKC na 200 szt, z limitem ceny 216 zł na 100 szt. i z limitem ceny 214 zł na 400 szt. Zleceń sprzedaży było 5,  wszystkie z limitem ceny: jedno na 1000 szt. nie taniej niż po 195 zł, trzy po 100 szt. nie taniej niż 200 zł, 210 zł i 214 zł oraz jedno zlecenie na 50 szt. nie taniej niż po 216 zł.

Odpowiedzi dla GIM

Zad. 1. Opisana sytuacja jest możliwa, gdy zlecenia sprzedaży będą miały ustalony limit przekraczający 10-procentowy dopuszczalny wzrost cen akcji ponad kurs odniesienia. Wtedy, mimo zlecenia kupna PKC, transakcja nie dojdzie do skutku.

Zad. 2. Możliwa nowa cena akcji zawiera się w przedziale [130,50 zł,159,50 zł]. Arkusz zleceń wygląda następująco:

liczba akcji
w zleceniach kupna
popyt
w danej cenie
cena
podaż
w danej cenie
liczba akcji
w zleceniach sprzedaży
możliwy obrót
 150  150 PKC - - -
 0  150  158  450 50  150
 0  150  146  400 50  150
 0  150  145  350 50  150
 50  200  144  300 50  200
 50  250  140  250 50  250
 0  250  139  200 50  200
 50  300  138  150  0 150
 50  350  130  150  0 150
 50 400  110  150  0 150
 - - PKC  150 150  

Nowy kurs akcji Omega SA to 140 zł. Należy zauważyć, że dwa zlecenia wykraczają poza widełki cen (kolor zielony).

Zad. 3. Możliwa nowa cena akcji zawiera się w przedziale [180 zł, 220 zł]. Arkusz zleceń wygląda następująco:

 liczba akcji
w zleceniach
kupna

popyt cena
 podaż

 liczba akcji
w zleceniach
sprzedaży

 możliwy
obrót

różnica
podaży
i popytu

0  0  PKC -  -  -  
 350  350  216 1 400  100  350  
 350  700  214 1 300  100  700  600
 0  700  210 1 200  100  700  500
 0  700  200 1 100  100 700
 400
 0  700  195 1 000  1 000 700  300
 -  -  PKC  0  - -  

Nowy kurs akcji firmy Beta SA to 195 zł. Ponieważ mamy 4 ceny, przy których możliwy obrót jest maksymalny, wybieramy tę, przy której różnica między podażą i popytem jest najmniejsza.
Nie możemy określić, ile było zleceń tego samego typu, dlatego będziemy traktowali je jako jedno zlecenie. Były dwa zlecenia kupna z limitem ceny 216 zł i 214 zł każde po 350 szt. Zleceń sprzedaży było 5,  wszystkie z limitem ceny: jedno na 1000 szt. nie taniej niż po 195 zł, cztery po 100 szt. nie taniej niż 200 zł, 210 zł, 214 zł i 216 zł.

Odpowiedzi dla LO

Zad. 1. Przykładowy arkusz zleceń wygląda następująco:

liczba akcji
w zleceniach kupna
popyt
w danej cenie
cena
podaż
w danej cenie
liczba akcji
w zleceniach sprzedaży
możliwy obrót
0  0 PKC - - -
 50  50  111  100 60  50
 50  100  110  40 40  40
 - - PKC  0 0  -

Zad. 2. Możliwa nowa cena akcji zawiera się w przedziale [130,50 zł, 159,50 zł]. Arkusz zleceń wygląda następująco:

liczba akcji
w zleceniach
kupna

popyt
w danej
cenie

cena

podaż
w danej
cenie

liczba akcji
w zleceniach
sprzedaży

możliwy
obrót

różnica
podaży
i popytu

 

 150  150 PKC - - -  
 0  150  158  750 50  150  
 0  150 155  700 150  150  
 100  250 152  550  0  250  
 100  350 150  550 150  350  200
 0  350  146  400 50  350  50
 0  350  145  350 50  350  0
 50  400  144  300 50  300  
 50  450  140  250 50  250  
 0  450  139  200 50  200  
 50  500  138  150  0 150  
 50  550  130  150  0 150  
 50 600  110  150  0 150
 
 - - PKC  150 150 -  

Nowy kurs akcji Omega SA to 145 zł. Ponieważ mamy trzy ceny, przy których możliwy obrót jest maksymalny, wybieramy tę, przy której różnica pomiędzy podażą i popytem jest
najmniejsza. Należy zauważyć, że dwa zlecenia wykraczają poza widełki cen (kolor zielony).

Zad. 3. Możliwa nowa cena akcji zawiera się w przedziale [180 zł, 220 zł]. Arkusz zleceń wygląda następująco:

 

liczba akcji
w zleceniach

kupna

popyt cena
podaż

liczba akcji
w zleceniach

sprzedaży 

możliwy
obrót

różnica
podaży
i popytu

 0  0  PKC -  - -  
 350  350  221 3 500  500  350  
 350  700  216 3 000  500  700  
 350  1050  214 2 500  500  1050 1450

0

 1050  210 2 000  500  1050 950
0  1050  200 1 500  500  1050 450
0  1050  195 1 000 500  1000  
350  1400  175 500  500  500  
-  -  PKC  0 0  -  

Nowy kurs akcji Beta SA to 200 zł. Ponieważ mamy trzy ceny, przy których możliwy obrót jest maksymalny, wybieramy tę, przy której różnica pomiędzy podażą i popytem jest najmniejsza. Należy zauważyć, że dwa zlecenia wykraczają poza widełki cen (kolor zielony).
Nie możemy określić, ile było zleceń tego samego typu, dlatego będziemy traktowali je jako jedno zlecenie. Były cztery zlecenia kupna z limitem ceny 221 zł, 216 zł, 214 zł i 175 zł każde po 350 szt. Zleceń sprzedaży było siedem, wszystkie z limitem ceny: nie taniej niż 175 zł, 195 zł, 200 zł, 210 zł, 214 zł, 216 zł i 221 zł każde po 500 szt.

 

Powrót na górę strony