Stypendia


Redaktor działu:
Jolanta Lazar (j.lazar(at)wcdn.wroc.pl)
nauczycielka w Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu


Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem powiatu wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji na wysokim poziomie. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących sie maturą i uczniowie ostatniej klasy gimnazjów zamieszkali na terenie powiatu wrocławskiego (bez względu na lokalizację szkoły).


Stypendia Matematyczne Wrocławia

Celem programu jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród wrocławskich uczniów i zachęcenie ich do wybierania we Wrocławiu ścisłych i technicznych kierunków studiów. O stypendium mogą się ubiegać maturzyści, którzy zdali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym lub w ramach matury międzynarodowej.


Szkolny Nobel

Tytuł ten po raz pierwszy przyznano w 2001 roku z okazji obchodów 1000-lecia Wrocławia i od tej pory konkurs organizowany jest co 2 lata. W roku 2011 odbędzie się jego VI edycja. Ideą konkursu jest wyłonienie, uhonorowanie i promowanie najwybitniejszych uczniów wszystkich typów szkół Wrocławia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności. 


Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Program ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich talentów. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z celującymi ocenami na świadectwie końcowym i osiągnięciami w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz finaliści olimpiad ogólnopolskich.


Dolnośląski Program Stypendialny

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki". Skierowany jest do uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Preferuje tych, którym niekorzystna sytuacja materialna uniemożliwia rozwój edukacyjny.

Powrót na górę strony