Liczby Fermata

Definicja:

Liczbami Fermata nazywamy liczby postaci $2^{2^n}+1$, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną.
Przez $F_n$ oznacza się n-tą liczbę Fermata.


Liczby pierwsze

Definicja:

Liczba pierwsza to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie.

Ponieważ podzielność można rozpatrywać również w zbiorze liczb całkowitych, więc czasami przyjmuje się definicję: liczbę całkowitą nazwiemy pierwszą, gdy w każdym jej przedstawieniu w postaci iloczynu dwóch liczb całkowitych dokładnie jeden z czynników ma wartość bezwzględną równą 1.
W dalszej części artykułu ograniczymy się jednak do liczb naturalnych.

Własności:


Torus

Definicja:

Torus to powierzchnia obrotowa powstała w wyniku obrotu o kąt pełny okręgu wokół prostej znajdującej się w płaszczyźnie tego okręgu oraz rozłącznej z nim.


Matematyczne zaduszki

Naszym najważniejszym obowiązkiem jest pamięć o zmarłych. Z okazji Dnia Zadusznego zapraszamy do choćby wirtualnych odwiedzin na grobach znanych wrocławskich matematyków. Zachęcamy też do zamieszczania w komentarzach wspomnień o tych osobach, a także o Waszych nieżyjących, wrocławskich nauczycielach matematyki. O grobach słynnych matematyków niezwiązanych z Wrocławiem piszemy w artykule Matematyczne mogiły


Funkcja

Definicja:

Teoriomnogościowa definicja podana przez Peano w 1905 roku:
Funkcja odwzorowująca zbiór X w zbiór Y to każdy zbiór f par uporządkowanych...

Powrót na górę strony